Kupovina do 5 hektara poljoprivrednog zemljišta na kredit

kupovina zemljista

Kupovina poljoprivrednog zemljišta na kredit. Rok vraćanja 5 godine u koji je uključen grejs period od 12 meseci. Prijave zaključno sa 31.10.2022.

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je Konkurs za dodelu kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta do pet hektara u 2022. godini. Osnovni cilj odobravanja kredita Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede je obezbeđenje finansijskih sredstava za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u cilju ukrupnjavanja poseda registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, a u cilju stvaranja uslova za intenziviranje poljoprivredne proizvodnje i podizanje nivoa efikasnosti i stepena konkurentnosti individualnih poljoprivrednih gazdinstava.

Pod poljoprivrednim zemljištem u smislu ovog Konkursa podrazumeva se zemljište:

  • za koje je u A Listu nepokretnosti određen način korišćenja: njive, voćnjaci, vinogradi, livade ili pašnjaci i
  • za koje je u A Listu nepokretnosti određena vrsta zemljišta: poljoprivredno zemljište.

Ko može da aplicira?

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica-registrovana poljoprivredna gazdinstva sa teritorije AP Vojvodine u aktivnom statusu, sa prebivalištem u jedinicama lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine i navršenih manje od 60 godina života.
Investicija koja je predmet finansiranja se mora realizovati na teritoriji AP Vojvodine.

Kupovina zemljišta pod određenim uslovima

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

  • Sopstveno učešće: najmanje 20% vrednosti poljoprivrednog zemljišta koje je predmet kupovine,
  • Maksimalan iznos kredita 4.500.000,00 dinara,
  • Minimalni iznos kredita 600.000,00 dinara,
  • Kredit se odobrava sa rokom vraćanja od 5 godine u koji je uključen grejs period od 12 meseci, računajući od dana prenosa sredstava,
  • Za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,
  • Otplata se vrši u šestomesečnim ratama, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda.

Kupovina uz obezbeđenje kredita

Obezbeđenje kredita podrazumeva četiri lične menice korisnika kredita s meničnim ovlašćenjem, i garancija poslovne banke ili hipoteka prvog reda na poljoprivrednom zemljištu, čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 150%, sa obavezom upisa hipoteke na svim suvlasničkim udelima kada postoji više vlasnika nepokretnosti.

Za kupovinu može se dati hipoteka prvog reda na stambenoj ili poslovnoj uknjiženoj nepokretnosti koja predstavlja samostalni objekat ili poseban deo uknjiženog objekta u skladu sa procedurama Fonda, čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 200%, sa obavezom upisa na svim suvlasničkim udelima kada postoji više vlasnika nepokretnosti.

Krediti će se odobravati po pristiglim prijavama sve do utroška sredstava planiranih konkursom. Realizacija kredita vršiće se u skladu sa prilivom sredstava na račun Fonda. Neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijave na konkurs podnose se zaključno sa 31.10.2022. godine (ponedeljak).

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu:

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21001 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom “ Za konkurs – za dodelu kredita za kupovinu poljoprivrenog zemljišta
do 5 hektara u 2022. godini“

INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451
Tekst konkursa prijavu i druge obrasce možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede