Konkurs za bespovratna sredstava za razvoj zadruga otvoren do 24.5.

rukovanje crtez
Konkurs Ministarstva za brigu o selu za realizaciju Programa podrške razvoju zadrugarstva dodelom bespovratnih sredstava za unapređenje poslovanja i tehnološki razvoj zadruga na čitavoj teritoriji Republike Srbije.

Podnosioci prijave na Javni konkurs mogu biti:

1. Zemljoradničke i poljoprivredne zadruge koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi organ nadležan za poslove registracije privrednih subjekata (Agencija za privredne registre) do kraja 2016. godine

2. Zemljoradničke i poljoprivredne zadruge koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi organ nadležan za poslove registracije privrednih subjekata (Agencija za privredne registre) od početka 2017. godine, pa sve do momenta raspisivanja Javnog konkursa

3. Zemljoradničke ili poljoprivredne zadruge čija je registrovana delatnost bavljenje seoskim turizmom – pružanje usluga smeštaja i ishrane, koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi organ nadležan za poslove registracije privrednih subjekata (Agencija za privredne registre), do momenta raspisivanja Javnog konkursa;

4. Zanatske zadruge i zemljoradničke ili poljoprivredne zadruge čija je registrovana delatnost proizvodnja predmeta ili delatnost obavljanja starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti, koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi organ nadležan za poslove registracije privrednih subjekata (Agencija za privredne registre), do momenta raspisivanja Javnog konkursa;

5. Socijalne zadruge čiji su osnivači pripadnici ugroženih društvenih grupa (osobe sa invaliditetom, samohrane majke, teže zapošljiva lica, pripadnici romske nacionalne manjine i druge društveno ugrožene grupe), sa registrovanom delatnošću iz oblasti zemljoradnje, poljoprivrede, proizvodnje predmeta, obavljanje starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti, koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi organ nadležan za poslove registracije privrednih subjekata (Agencija za privredne registre), do momenta raspisivanja Javnog konkursa.

Cilj Programa je sistemsko unapređenje poslovanja zadruga iz oblasti zemljoradnje, poljoprivrede, seoskog turizma i zanatstva, povećanje broja zadruga, razvoj zadružnog sistema i povećanje konkurentnosti na tržištu, kao i stvaranje mogućnosti da zadruga svojim poslovanjem doprinese održivom razvoju lokalne zajednice.

Iznos bespovratnih sredstava

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava predviđen za novoformirane zemljoradničke i poljoprivredne zadruge iznosi 7.500.000,00 dinara, dok za stare zemljoradničke i poljoprivredne zadruge iznosi 15.000.000,00 dinara.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava predviđen za turističke, zanatske i socijalne zadruge iznosi 7.500.000,00 dinara.

Dodeljeni iznos bespovratnih sredstava uključuje i porez na dodatu vrednost.

Dodeljena bespovratna sredstva će biti preneta jedinici lokalne samouprave na podračun za tekuće namenske transfere u užem smislu od Republike nižem nivou vlasti, a jedinica lokalne samouprave će ta sredstva preneti zadruzi na poseban namenski dinarski podračun otvoren kod Uprave za trezor.

Sredstva će biti preneta na osnovu Rešenja ministra o dodeli bespovratnih sredstava i u roku propisanim Ugovorom o dodeli bespovratnih sredstava.

Dobra pribavljena na osnovu dodeljenih bespovratnih sredstava čine zadružnu svojinu zadruge i ista ne mogu biti otuđena u roku od pet godina od dana zaključenja Ugovora.

Dobra pribavljena na osnovu dodeljenih bespovratnih sredstava ne mogu biti predmet hipoteke ili zaloge, radi obezbeđenja izvršenja obaveza iz ugovora o kreditu, u roku od pet godina od dana zaključenja Ugovora.

Namena bespovratnih sredstava

Projektne aktivnosti za čiju realizaciju su namenjena bespovratna sredstva:

1) Nabavka živih životinja od privrednih društava registrovanih za trgovinu na veliko životinjama za potrebe formiranja ili povećanja osnovnog stada, osim za nabavku muških goveda;

2) Nabavka opreme i mehanizacije za potrebe unapređenja kvaliteta i kapaciteta farmi za proizvodnju mleka i tov stoke;

3) Nabavka opreme za preradu mleka i mesa;

4) Nabavka opreme i mehanizacije za skladištenje, sortiranje, pakovanje i preradu voća i povrća;

5) Nabavka opreme i mehanizacije za potrebe proizvodnje u voćarstvu, vinogradarstvu, povrtarstvu i ratarstvu, kao i podizanje matičnih zasada, uključujući sisteme i opremu za navodnjavanje;

6) Nabavka opreme i mehanizacije za proizvodnju i preradu ukrasnog, aromatičnog, začinskog i lekovitog bilja;

7) Nabavka opreme i mehanizacije za skladištenje i preradu žitarica;

8) Nabavka opreme za pčelarstvo;

9) Nabavka opreme za privredni ribolov, uzgoj i preradu ribe;

10) Izgradnja novih smeštajnih kapaciteta nabavkom montažnih objekata- tipskih kuća brvnara, vajata, bungalova, po principu ključ u ruke, letnjikovaca, nabavka opreme za zabavni park za decu (ljuljaške, klackalice, penjalice, kućice za decu i ostalo), kao i pripremni građevinski radovi koji su u vezi sa postavljanjem montažnih objekata;

11) Troškovi opremanja smeštajnih kapaciteta (nabavka nameštaja, sanitarija, opremanje kuhinje sa pripadajućom belom tehnikom);

12) Nabavka opreme, mašina i alata za izradu zanatskih proizvoda, proizvoda starih i umetničkih zanata kao i proizvoda domaće radinosti.

Konkurs traje do 24. maja

Rok za podnošenje prijava teče od dana objavljivanja Javnog konkursa u sredstvima javnog informisanja i sajtu Ministarstva www.mbs.gov.rs do 24.05.2021. godine. Neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija šalje se PREPORUČENOM pošiljkom na adresu: Ministarstvo za brigu o selu, Bulevar Mihajla Pupina broj 2a, 11070 Novi Beograd.

Prijave se predaju u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom „Prijava na Konkurs – sredstva za podsticaje zadruga u 2021. godini”, sa punim nazivom i adresom pošiljaoca na poleđini koverte, sa naznakom na licu koverte – NE OTVARATI. Prijave koje nisu podnete na gore predviđen način se neće razmatrati.

INFORMACIJE

Program i obrazac prijave se mogu preuzeti elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o selu www.mbs.gov.rs

Za sva pitanja u vezi sa tekstom javnog konkursa možete se obratiti na mejl adresu ivana.glisanovic@mbs.gov.rs i damir.taljai@mbs.gov.rs ili na broj telefona 011 311 7633.

KONKURS u celini možete preuzeti OVDE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede