Javni poziv za izbor organizacije za obuku i usavršavanje savetodavaca i poljoprivrednika

agronomi na poslu 2

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu objavio je Javni poziv za izbor ovlašćene organizacije za obuku i usavršavanje poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednika

Javni poziv je upućen organizacijama koje su zainteresovane za vršenje poslova iz člana 22. Zakona o obavljanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede. Pravo za prijavu imaju organizacije koje:

  • su registrovane u Registru privrednih subjekata za istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehničkim naukama;
  • su registrovane u Registru naučnoistraživačkih organizacija;
  • imaju stručnjake iz svih oblasti poljoprivrede sa iskustvom u vršenju savetodavnih poslova u poljoprivredi;
  • najmanje pet godina iskustva u obavljanju poslova edukacije u oblasti poljoprivrede;
  • odgovarajuće prostorije (objekat), računarsku i softversku opremu.

Potrebna dokumentacija

Rok za podnošenje prijava po ovom pozivu je zaključno sa 9.2.2024. godine.

Za učešće na ovom Pozivu potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

  • Popunjena, potpisana i overena prijava za učešće (obrazac se može preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata);
  • Kopiju izvoda o registraciji privrednog subjekata izdatu od strane Agencije za privredne registre;
  • Kopiju rešenja o registraciji u Registru privrednih subjekata za istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehničkim naukama;
  • Kopiju rešenja o registraciju u Registru naučnoistraživačkih organizacija;
  • Potvrdu o iskustvu u obavljanju poslova edukacije u oblasti poljoprivrede.

Prijavu na Javni poziv s traženom dokumentacijom dostavljati na mail adresu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo: psp@vojvodina.gov.rs Organizacija koja ispunjava uslove tražene javnim pozivom ovlastiće se za obavljanje ovog posla na period od 5 godina.

INFORMACIJE

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/487-40-73.

Organizacija koja ispunjava uslove tražene javnim pozivom ovlastiće se rešenjem za obavljanje poslova obuke i usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača na period od 5 godina, i iste će započeti po konačnosti rešenja.

Preporučujemo: Kombinovana sadnja voćnih vrsta, nekoliko saveta

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede