Počela izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o podsticajima

izrada nacrta

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Saopštenje Ministarstva poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u skladu sa odredbom člana 77. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Slžbeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 -dr. zakon i 47/18), kojom je propisano da su ministarstva i posebne organizacije dužni da obaveste javnost putem svoje internet stranice i portala e-uprave o otpočinjanju izrade nacrta zakona, pri čemu objavljuju i osnovne informacije o planiranim rešenjima koja će biti predložena, obaveštava zainteresovanu javnost da se otpočelo sa izradom teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Početak rada na izradi Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju iniciralo je uvođenje savremenog softverskog rešenja eAgrar. Zakonodavni okvir za uvođenje softverskog rešenja eAgrar u oblasti vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava stvoren je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 114/21). Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju primena ovog sistema uređuje se i u oblasti postupka za ostvarivanje prava na podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Novi informacioni sistem eAgrar uvodi se u cilju modernizacije i ubrzanja procesa upisa podataka, obnove registracije i promene podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava, kao i modernizacije i ubrzanja postupka za ostvarivanje prava na podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji obuhvata podnošenje zahteva, odnosno prijava za korišćenje podsticaja, administrativnu obradu zahteva i prijava, pribavljanje i razmenu potrebnih podataka, kao i odobravanje i isplatu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Uvođenje softverskog rešenja eAgrar će omogućiti:

  • online registraciju poljoprivrednih gazdinstava;
  • pristup i upravljanje podacima o svom registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu preko portala na dnevnom nivou od strane poljoprivrednika (izmene podatka, brisanje poljoprivrednog gazdinstva i dr.);
  • online podnošenje zahteva za upis, obnovu registracije i promenu podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava;
  • elektronsko podnošenje zahteva i prijava za ostvarivanje prava na podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju;
  • uštedu vremena kod obrade zahteva usled uvođenja automatske provere formalnih uslova zahteva, kao i elektronske obrade zahteva;
  • brže odobravanje podsticaja i bržu isplatu podsticajnih sredstava;
  • smanjenje mogućnosti greške pri podnošenju i obradi zahteva, kao i ubrzanje obrade zahteva usled uvezivanja relevantnih baza, registara i drugih službenih evidencija;
  • ukidanje potrebe za štampanjem i arhiviranjem papirne dokumentacije;
  • efikasnije izveštavanje, praćenje statistike podsticaja i veći stepen kontrole.

Pravila i procedure vezane za odobravanje podsticaja formulisane su još 2004. godine, te su mnoga tehnološka, softverska, ali i proceduralna rešenja zastarela. Procedura je bila komplikovana, zbog čega su odobravanje i isplata podsticaja kasnili.

Obrađivači zahteva i prijava za ostvarivanje prava na podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Upravi za agrarna plaćanja bili su u obavezi da za svaki zahtev, odnosno prijavu, podnete u papirnom obliku, ručno provere svaki pojedinačni podatak, upoređujući podatke iz zahteva i dokaznu dokumentaciju, međusobno, kao i sa podacima iz službenih baza i drugih evidencija, da koriste tri različite aplikacije u obradi zahteva, zahtevaju i primaju potrebne ispravke, dopune i izmene zahteva i prijava putem podnesaka i dopisa u papirnom obliku, kao i da štampaju dokumentaciju i arhiviraju veliki broj papira. Gubilo se puno vremena u izradi, donošenju, uručenju i obezbeđivanju dokaza o dostavi papirnih zahteva, prijava, rešenja i drugih akata u postupku.

Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju bliže se uređuje elektronsko postupanje Uprave za agrarna plaćanja u pokretanju i vođenju postupka za ostvarivanje prava na podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju, shodno propisima o elektronskoj upravi, elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. Podnošenje zahteva i prateće dokumentacije, razmena podataka i dostavljanje elektronskih dokumenata između organa javne vlasti u postupku za ostvarivanje prava na podsticaje obavlja se putem eletronske pošte, servisne magistrale organa, usluge kvalifikovane elektronske dostave ili drugim elektronskim putem, u skladu sa navedenim propisima.

Imajući u vidu navedeno, poljoprivredni proizvođači neće više morati da pribavljaju papirne isprave sa podacima iz službenih evidencija organa državne uprave, niti da zahteve i dokumentaciju dostavljaju u papirnom obliku putem pošte ili lično na pisarnici republičkih organa uprave u Beogradu, čime se značajno smanjuju troškovi postupka za stranku, u vidu taksi i naknada za izdavanje uverenja, potvrda, drugih isprava i prateće dokumentacije, štampanja i overe papirne dokumentacije, poštanskih troškova, troškova prevoza, itd.

Sa druge strane, službenici Uprave za agrarna plaćanja neće više morati da sakupljaju, prekucavaju i ručno upoređuju i obrađuju podatke sadržane u više papirnih dokumenata, od kojih se većina već nalazi u elektronskim bazama organa, već će sve potrebne podatke imati na jedinstvenom elektronskom mestu, čime se postiže efikasan i ekonomičan postupak i otklanjanje najvećeg problema u dosadašnjem sistemu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji se ogleda u velikim kadrovskim i tehničkim kapacitetima Uprave za agrarna plaćanja potrebnim za ručnu obradu velikog broja zahteva i prijava, a koji su u krajnjoj liniji prouzrokovali veliki vremenski period potreban za pravilnu obradu svih zahteva i prijava, te samim tim i kašnjenje u prijemu, obradi, odobravanju i isplati podsticaja.

Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, takođe se precizira da pojmovi nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, poljoprivrednika, poljoprivrednog gazdinstva i porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, pored obavljanja poljoprivredne proizvodnje, obuhvataju i obavljanje prerade poljoprivrednih proizvoda, odnosno drugih nepoljoprivrednih aktivnostima (ruralni turizam, stari zanati i sl.). Time se značenje navedenih izraza upotrebljenih u ovom zakonu usaglašava sa značenjem ovih izraza propisanim Zakonom o izmenama i dopunama zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službenom glasniku RS”, broj 114/21).

Dalje, u pogledu obaveza korisnika podsticaja propisanih odredbama člana 10. osnovnog zakona, ovim Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju precizira se da je korisnik podsticaja dužan da vrati novčana sredstva i plati zateznu kamatu počev od dana isplate podsticaja srazmerno vrednosti predmeta podsticaja na koju se odnosi nepridržavanje obaveze iz stava 1. tač. 2) – 4) ovog člana.

Zatim, u cilju povećanja ekonomičnosti postupka za ostvarivanje prava na podsticaje, Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju propisuje se brisanje odredbi o podsticajima za krave dojilje, kao posebnoj vrsti podsticaja u stočarstvu, s obzirom da se u skladu sa propisanim uslovima za ovu kategoriju krava podsticaji mogu ostvariti u okviru drugih propisanih vrsta podsticaja u stočarstvu.

Najzad, umesto nominalnog iznosa podsticaja za premiju za mleko u iznosu od sedam dinara po litru mleka, odnosno maksimalnog iznosa za osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju, u iznosu do 6.000 dinara po hektaru, Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, propisuju se minimalni iznosi podsticaja, i to za premiju za mleko u minimalnom iznosu od 10 dinara po litru mleka, odnosno u minimalnom iznosu od 6.000 dinara po hektaru, za osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju. Maksimalne iznose navedenih podsticaja, kao i za druge vrste podsticaja, za svaku budžetsku godinu Vlada propisuje posebnim aktom, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva predstavnike državnih organa i organizacija, poslovnih udruženja, privrednih subjekata, stručne javnosti, poljoprivredna gazdinstva, poljoprivrednike, kao i druge zainteresovane strane da se upoznaju sa tekstom radne verzije Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i da najkasnije do 8. marta 2023. godine daju svoje komentare, sugestije i predloge.

Komentari, sugestije i predlozi dostavljaju se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede putem elektronske pošte na e-mail adresu podsticaji@minpolj.gov.rs Radnu verziju Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju preuzeti –  OVDE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede