Dospeva poslednja rata naknade za odvodnjavanje

kanal

Poslednja rata za odvodnjavanje. Rok za izmirenje je 15. novembar.

Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ podseća obveznike naknade za odvodnjavanje za fizička lica da je 15. novembar rok za izmirenje poslednje rate obaveze za ovu godinu. Za svaki dan kašnjenja obračunavaće se zakonski propisana kamata.

Za sva pitanja u vezi sa stanjem naknade za odvodnjavanje za fizička lica, zainteresovani mogu da se obrate Korisničkom servisu JVP „Vode Vojvodine“ na besplatan broj telefona 0800/21-21-21, za pozive iz fiksnih mreža, ili na 021 4881-433, za pozive iz mobilnih mreža.

Obveznici se za informacije mogu obratiti i imejlom na adresu korisnik@vodevojvodine.rs

Naknada za odvodnjavanje je javni prihod

Javnom vodoprivrednom preduzeću „Vode Vojvodine“ posao obračuna i naplate naknade za odvodnjavanje poveren je prema Zakonu o vodama od 1. januara 2017. godine. Do tada je ovaj posao radila Poreska uprava.

JVP „Vode Vojvodine“ je državno preduzeće, osnovano da obavlja posao od opšteg interesa i, shodno tome, da posluje prema važećim zakonima Republike Srbije.

Za posao obračuna i naplate naknade za odvodnjavanje, striktno se rukovode Zakonom o vodama, Zakonom o opštem upravnom postupku i Republičkom Uredbom o visini vodnih naknada, a granice meliorativnih područja utvrđene su u skladu sa pokrajinskom odlukom iz 2011. godine, piše na sajtu ovog javnog preduzeća.

Na sve to JVP „Vode Vojvodine“ ne može uticati, ali mora poštovati važeće zakonske propise i odluke.

Naplaćena sredstva evidentiraju se u Budžetskom fondu za vode AP Vojvodine, a koriste se namenski za odvođenje suvišnih voda sa područja Vojvodine.

Pre ili kasnije, u zavisnosti od količine padavina, gustine kanalske mreže, sastava i načina obrade zemljišta, voda stiže najpre do manjih kanala, zatim do većih kanala i crpnih stanica, a potom do Hidrosistema DTD i velikih vodotoka koji su glavni odvodnici vode.

Održavanje tako velikog sistema zahteva mnogo sredstava, a delimično se finansira i od naknade za odvodnjavanje.

Od funkcionisanja sistema za navodnjavanje direktno ili indirektno zavisi 1,8 miliona hektara zemljišta, odnosno više od 80 procenata pokrajine.

Naknada za odvodnjavanje je javni prihod, nije nova obaveza za poljoprivrednike (nekada se zvala vodni doprinos) i prema zakonima Republike Srbije svi obveznici je moraju plaćati.

Obveznik naknade za odvodnjavanje je vlasnik ili korisnik poljoprivrednog, šumskog, građevinskog i drugog zemljišta obuhvaćenog granicama meliorativnih područja.

Vodoprivredna delatnost nije ni uslužna, niti komunalna, radi se o redovnom održavanju sistema u funkciji opšteg interesa, napominju iz JP „Vode Vojvodine“.

Ukoliko presuši ili izostane izvor finansiranja vodoprivrede, Vojvodina bi se mogla vratiti u stanje od pre tri veka – nepregledno močvarno i opustošeno prostranstvo, piše na sajtu preduzeća.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede