Konkurs za pčelarstvo: sufinansiranje nabavke pčelinjih društava i opreme

košnice nove

Predmet Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine jeste dodela bespovratnih sredstava za nabavku novih pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo.

Cilj konkursa Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu je unapređivanje pčelarske proizvodnje i proizvodnje meda.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

1. nabavku novih pčelinjih društava;
2. nabavku opreme za pčelarstvo.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu, ali za više namena u okviru podtački 1. i 2. iz ove tačke.

Lista prihvatljivih troškova po svakoj tački definisana je Pravilnikom o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini.

Ko može da koristi sredstva?

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju fizička lica.

Visina sredstava    

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po Konkursu jeste do 10.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od ukupne
vrednosti investicije, odnosno vrednosti opreme.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se investicije realizovane nakon 01.01.2016. godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko se radi o opremi iz uvoza, i drugim dokazima, koji nose datum nakon 01.01.2016. godine.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi do 300.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi jeste 50.000,00 dinara, a razmatraće se
samo prijave čija je vrednost investicije 100.000,00 dinara ili veća od toga.

Uslovi za učešće na konkursu   

1. podnosilac prijave mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i mora se nalaziti u aktivnom statusu;

2. podnosilac prijave mora imati prebivalište/boravište na teritoriji AP Vojvodine, a i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji AP Vojvodine;

3. podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu, ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;

4. podnosilac prijave mora namenski da koristi i ne otuđi investiciju koja je predmet prijave, niti da je da drugom licu na korišćenje u periodu od pet godina od dana nabavke opreme, kao i da o tome dostavlja dokaz Sekretarijatu u navedenom vremenskom periodu;

5. podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica;

6. plaćanja putem kompenzacije i cesije neće biti priznata.

Specifični uslovi za učešće na konkursu     

Podnosilac prijave mora imati upisano minimum deset košnica pčela u Upravi za trezor, ukoliko
podnosi zahtev samo za nabavku opreme za pčelarstvo.

Do kada je otvoren konkurs

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.11.2016. godine.

Potrebna dokumentacija    

1. popunjen obrazac prijave koji je potpisao podnosilac prijave;
2. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta za nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva;
3. original izvodi iz Registra poljoprivrednih gazdinstava iz 2016. godine, koje izdaje Uprava za trezor: podaci o poljoprivrednom gazdinstvu i životinje;
4. original račun sa specifikacijom opreme, odnosno original predračun sa specifikacijom opreme i rokom važenja od 90 dana (konačan račun mora biti identičan predračunu po iznosu, specifikaciji i dobavljaču opreme) ili overena fotokopija računa;
5. original otpremnica ili overena fotokopija;
6. original fiskalni račun ili overena fotokopija;
7. original potvrda banke o uplati;
8. fotokopija garantnog lista za opremu za koju je to predviđeno važećim propisima;
9. potpisana izjava, koja se nalazi u okviru obrasca prijave, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da se po nekom drugom osnovu ne koriste bespovratna sredstva za istu namenu i da nema neizmirenih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Podnosilac prijave nije u obavezi da dostavi dokumentaciju pod rednim brojem 2, shodno članu 9. stav
3. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/2016).

Uslovi korišćenja sredstava    

 sredstva za podršku investicija po ovom konkursu dodeljuju se bespovratno;
 bespovratna sredstva će se dodeljivati po pristiglim prijavama sve do utroška sredstava opredeljenih Konkursom;
 korisnici sredstava koji su sklopili ugovor sa Sekretarijatom na Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine u 2016.godini, objavljenom u dnevnom listu „Danas“ 01.03.2016. godine i „Službenom listu APV“ broj 16/2016, ne mogu biti podnosioci
zahteva na ovom konkursu;
 korisnik sredstava je u obavezi da – prilikom potpisivanja ugovora o korišćenju sredstava sa Sekretarijatom dostavi menicu sa meničnom izjavom, kao sredstvo obezbeđenja da oprema neće biti otuđena u roku od pet godina;
 rok za realizaciju investicije, na osnovu predračuna, jeste najkasnije do
30.11.2016.godine;
 bespovratna sredstva isplaćuju se nakon što korisnik sredstava uradi montažu opreme i Sekretarijatu dostavi: original ili overenu fotokopiju računa sa specifikacijom opreme, otpremnicu, potvrdu banke o izvršenom plaćanju dobavljaču opreme, fotokopiju garantnog lista, kao i nakon završne kontrole od strane Sekretarijata. Korisnik
sredstava, kome je u ugovoru namena sredstava: Nabavka novih pčelinjih društava, u obavezi je da dostavi dokaz da je do završetka investicije i pre isplate bespovratnih sredstava podneo zahtev za obeležavanje pčelinjih društava i registraciju pčelinjaka u Upravi za veterinu;
 svi elementi Konkursa koji nisu navedeni u ovom tekstu, kao što su postupak donošenja odluke, lista prihvatljivih troškova, kriterijumi i ostala pitanja u vezi s Konkursom, propisani su Pravilnikom;
 korisnik sredstava ima obavezu da vidljivo označi da je opremu koja je predmet investicije sufinansirao Sekretarijat;
 bespovratna sredstva će se isplaćivati u skladu s prilivom sredstava u budžet AP
Vojvodine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom
„KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA PČELARSTVO NA TERITORIJI
AP VOJVODINE U 2016.GODINI“, ili ih možete dostaviti lično, na Pisarnici pokrajinskih organa, uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Više informacija

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/487-4430 od 10 do 14 časova.

Tekst Konkursa, obrazac prijave i Pravilnik mogu se preuzeti OVDE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede