Krediti za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme

Pčelari

Krediti za registrovane pčelare uz kamatu od jedan odsto. Otvoreni do 14. maja 2021. godine.

Konkurs za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2021. godini.

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavio je dodelu kredita namenjenih za kupovinu pčelinjih rojeva, novih košnica i opreme za pčelarstvo.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti do 40.000 evra

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

– maksimalan iznos kredita 40.000 evra,
– Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
– rok otplate 36 meseci,
– grejs period u trajanju od 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,
– otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata)

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču, pčelinjih rojeva, košnica i opreme koju bude odabrao učesnik konkursa.

Krediti će se odobravati u skladu i na osnovu Pravilnika o raspodeli sredstava sa utvrđenim kriterijumima za dodelu kredita po raspisanim konkursima u 2021. godini.

Potrebna dokumentacija

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

1. originalni predračun sa specifikacijom iskazan u dinarskom iznosu. Na predračunu mora da se navede da je oprema nova.

Predračuni učesnika konkursa moraju isključivo biti od dobavljača čija je pretežna delatnost proizvodnja ili prodaja pčelarske opreme.
Napomena: Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa;

2. original lista nepokretnosti za poljoprivredno zemljište bez tereta i ograničenja za predmet hipoteke ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva, na koje se može staviti založno pravo- izvršna vansudska hipoteka prvog reda u korist Fonda u jedan i po većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita. (napomena; podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik poljoprivrednog zemljišta koja će se staviti pod hipoteku), ili hipoteka prvog reda na stambenoj ili poslovnoj uknjiženoj nepokretnosti koja predstavlja samostalni objekat ili poseban deo uknjiženog objekta u skladu sa procedurama Fonda, čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 200%,sa obavezom upisa na svim suvlasničkim udelima kada postoji više vlasnika nepokretnosti.

Kada je predmet hipoteke samostalni objekat hipoteka se upisuje na celoj parceli (obavezno izvršena konverzija prava korišćenja) kao i na ostalim objektima koji se nalaze na parceli, sve u skladu sa procedurama Fonda.

Ukoliko je iznos na predračunu veći od milion dinara, neophodno je dostaviti procenu tržišne vrednosti predložene hipoteke izdatu od strane licenciranog procenitelja ovlašćene struke.
Procena poljoprivrednog zemljišta ne obuhvata vrednost zasada.

Fond zadržava pravo da od drugog ovlašćenog procenitelja zatraži dodatnu procenu nepokretnosti koja je predmet hipoteke. Fond zadržava pravo, da ukoliko po proceni ovlašćenog procenitelja vrednost poljoprivrednog zemljišta premašuje iznos od 10.000 EUR po hektaru, isto vrednuje sa 10.000 EUR po hektaru, u suprotnom dužan je da zatraži dodatnu procenu od još jednog ovlašćenog procenitelja. Dodatna procena će se izvršiti o trošku podnosioca zahteva.

3. ukoliko je predmet obezbeđenja bankarska garancija potrebno je dostaviti pismo o namerama izdavanja garancije;

4. original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor(podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, prva stana Izvoda kao i ostale strane izvoda sa podacima o površinama, ne stariji od 30 dana)

5. Potvrda poslovne banke o prometu na računu gazdinstva za prethodnu i tekuću godinu

6. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „VODE VOJVODINE”) ne starije od 30 dana;(za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);

7. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta (za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);

Dodatna obavezna dokumentacija za pravna lica:

8. izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;

9. potvrda Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licem nije pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;

10. Fotokopija OP obrasca i kartona deponovanih potpisa

11. Fotokopija ili očitana lična karta lica ovlašćenog za potpis ugovora

12. četiri menice korisnika kredita, sa meničnim ovlašćenjem; i

13. dve lične menice sa meničnim ovlašćenjem vlasnika, osnivača ili direktora, izuzev kada pravno lice podnosilac kreditnog zahteva nije sa većinskim privatnim kapitalom;

Fond zadržava pravo da izvrši procenu finansijskog stanja i kreditne sposobnosti podnosioca zahteva u skladu sa svojim internim aktima, kao i da pored navedene dokumentacije, zatraži i dodatnu dokumentaciju ukoliko se za istom ukaže potreba.

Podnosilac prijave – na obrascu koji je sastavni deo prijave na konkurs – treba da se izjasni o tome da li će dokumentaciju navedenu pod tačkom 6 pribaviti sam ili je saglasan s tim da je pribavi Fond , po službenoj dužnosti.

Kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.

Fond neće obračunavati i naplaćivati penale i kazne za prevremenu otplatu kredita.

Krediti će se odobravati po pristiglim prijavama sve do utroška sredstava planiranih konkursom.Realizacija kredita vršiće se u skladu sa prilivom sredstava na račun Fonda.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti poštom ili lično na adresu:

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21001 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6 sa naznakom “ Za konkurs“

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs i u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede