Kredit za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo uz kamatu od 1%

kredit

Kredit sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule. Rok vraćanja kredita četiri godine 

Konkurs za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2022. godini raspisao je Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede.

Cilj odobravanja kredita Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede je obezbeđenje finansijskih sredstava za kupovinu pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo a u cilju stvaranja uslova za intenziviranje poljoprivredne proizvodnje i stepena konkurentnosti individualnih poljoprivrednih gazdinstava.

Pravo konkurisanja imaju: registrovana poljoprivredna gazdinstva – pravna i fizička lica sa teritorije AP Vojvodine, u aktivnom statusu, kao i fizička lica sa prebivalištem u jedinicama lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, kao i pravna lica sa sedištem (ne organizaciona jedinica) u jedinici lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine.
Krediti će se realizovati isključivo na teritoriji AP Vojvodine.

Maksimalni iznos kredita je 2.000.000 dinara

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

  1. Maksimalan iznos kredita 2.000.000,00 dinara,
  2. Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 300.000,00 dinara,
  3. Kredit se odobrava sa rokom vraćanja od 4 godine u koji je uključen grejs period od 12 meseci, računajući od dana prenosa sredstava,
  4. Za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,
  5. Otplata se vrši u šestomesečnim ratama, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču, pčelinjih rojeva, košnica i opreme koju bude odabrao učesnik konkursa. Krediti će se odobravati u skladu i na osnovu PRAVILNIKA O RASPODELI SREDSTAVA SA UTVRĐENIM KRITERIJUMIMA ZA DODELU KREDITA PO RASPISANIM KONKURSIMA U 2022. godini.

kredit za kosnice i opremu

Potrebna dokumentacija uz prijavu na konkurs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

1. Originalni predračun sa specifikacijom iskazan u dinarskom iznosu. Na predračunu mora da se navede da je oprema nova. Predračuni učesnika konkursa moraju isključivo biti od dobavljača čija je pretežna delatnost proizvodnja ili prodaja pčelarske opreme. Ukoliko je izdavaoc predračuna registrovano poljoprivredno gazdinstvo, mora da se dostavi fotokopija Potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV.

Podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica – u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik “, br. 36/11 i 99/11 i 83/14, 5/15, 44/2018, 95/2018 i 91/2019);
Fond neće prihvatati izmene predračuna u smislu promena gde se menja namena konkursa, vrsta mehanizacije, dobra ili sadnog materijala, izmena na uštrb kvaliteta, strukture, opreme itd. Savet Fonda, na predlog Komisije, može odobriti određene opravdane izmene koje oceni kao prouzrokovane objektivnim okolnostima.

2. Original list nepokretnosti za poljoprivredno zemljište bez tereta i ograničenja za predmet hipoteke ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva, na koje se može staviti založno pravo- izvršna vansudska hipoteka prvog reda u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita. Može se dati hipoteka prvog reda na stambenoj ili poslovnoj uknjiženoj nepokretnosti koja predstavlja samostalni objekat ili poseban deo uknjiženog objekta u skladu sa procedurama Fonda, čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 200%, sa obavezom upisa na svim suvlasničkim udelima kada postoji više vlasnika nepokretnosti.

Kada je predmet hipoteke samostalni objekat hipoteka se upisuje na celoj parceli (obavezno izvršena konverzija prava korišćenja) kao i na ostalim objektima koji se nalaze na parceli, sve u skladu sa procedurama Fonda.
Prihvataju se kao predmet hipoteke stambeni ili poslovni objekti isključivo u sledećim gradovima: Novi Sad, Beograd, Subotica. Ukoliko je iznos na predračunu veći od milion dinara, neophodno je dostaviti procenu tržišne vrednosti predložene hipoteke izdatu od strane licenciranog procenitelja ovlašćene struke, ne stariju od 60 dana. Ukoliko je iznos na predračunu do milion dinara, neophodno je dostaviti fotokopiju rešenja poreza na imovinu izdatu za prethodnu godinu za vlasnika nepokretnosti kao predložene hipoteke.

U slučaju odobravanja kredita obezbeđenog stambenom ili poslovnom nepokretnošću, potrebno je dostavitu i Polisu osiguranja nepokretnosti koja je predmet hipoteke vinkuliranu u korist Fonda, za ceo period otplate kredita.
Procena poljoprivrednog zemljišta ne obuhvata vrednost zasada.

Fond zadržava pravo da od drugog ovlašćenog procenitelja zatraži dodatnu procenu nepokretnosti koja je predmet hipoteke. Fond zadržava pravo, da ukoliko po proceni ovlašćenog procenitelja vrednost poljoprivrednog zemljišta premašuje iznos od 10.000 EUR po hektaru, isto vrednuje sa 10.000 EUR po hektaru, u suprotnom dužan je da zatraži dodatnu procenu od još jednog ovlašćenog procenitelja. Dodatna procena će se izvršiti o trošku podnosioca zahteva;

3. Ukoliko je predmet obezbeđenja bankarska garancija potrebno je dostaviti pismo o namerama izdavanja garancije;

4. Original Izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor,(podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, prva strana Izvoda kao i ostale strane izvodasa podacima o površinama, ne starije od 30 dana);

5. Potvrda poslovne banke o prometu na računu gazdinstva za prethodnu i tekuću godinu;

6. Dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „VODE VOJVODINE”) ne starije od 30 dana; (za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);

7. Dokaz o izmirenim dospelim obavezama za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (potvrda nadležnog organa, ili fotokopija ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dokaz o izvršenom plaćanju);

8. Dokaz o izmirenim dospelim poreskim obavezama zaključno sa 31.12.2021. godine za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prebivališta, odnosno sedišta podnosioca prijave), ne starije od 30 dana;

9. Fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta (za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);

10. Fotokopija diplome o stečenom srednjem ili visokom obrazovanju na poljoprivrednom fakultetu;

11. Potvrda o članstvu u zemljoradničkoj zadruzi;

12. Popunjen i potpisan obrazac Zahteva i Saglasnosti za povlačenje izveštaja Kreditnog biroa

13. Naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa iznosi: 1440,00 dinara za pravno lice, 600,00 dinara za preduzetnike i 246,00 dinara za fizičko lice. Uplate naknada se vrše na račun Fonda broj: 200-3115731301038-76; sa pozivom na broj: 2022-broj RPG uplatioca.

Dodatna obavezna dokumentacija za pravna lica:

14. Izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;

15. Potvrda Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licem nije pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;

16. Fotokopija OP obrasca i kartona deponovanih potpisa;

17. Fotokopija ili očitana lična karta lica ovlašćenog za potpis ugovora.

Obavezna dokumentacija pri potpisivanju ugovora za fizička i pravna lica

1. Dve lične menice (fizička lica), i

2. dve lične menice sa meničnim ovlašćenjem vlasnika, osnivača ili direktora, izuzev kada pravno lice podnosilac kreditnog zahteva nije sa većinskim privatnim kapitalom i četiri menice korisnika kredita, sa meničnim ovlašćenjem (pravna lica).

Fond zadržava pravo da izvrši procenu finansijskog stanja i kreditne sposobnosti podnosioca zahteva u skladu sa svojim internim aktima, kao i da pored navedene dokumentacije, zatraži i dodatnu dokumentaciju ukoliko se za istom ukaže potreba.

Podnosilac prijave – na obrascu koji je sastavni deo prijave na konkurs – treba da se izjasni o tome da li će dokumentaciju navedenu pod tačkom 6 pribaviti sam ili je saglasan s tim da je pribavi Fond, po službenoj dužnosti.
Kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima. Krediti će se odobravti po pristiglim prijavama sve do utroška sredstava planiranih konkursom. Realizacija kredita vršiće se u skladu sa prilivom sredstava na račun Fonda.

Prijave na konkurs podnose se zaključno sa 31.10.2022. godine (ponedeljak). Neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje. Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti poštom ili lično na adresu:

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21001 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom “ Za konkurs za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2022. godini“

INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

OVDE možete preuzeti prijavu 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede