Dokumenta potrebna uz zahtev za odobravanje projekta za IPARD Meru 3

dokumentacija

Dostavljanje dokumenata za učešće u konkursima može za neke od nas biti pomalo mučan posao. Često nam se učini da nećemo uspeti da sakupimo sve neophodne „papire“ i na kraju odustanemo. Dokumentacija koju treba dostaviti za učešće u konkursima IPARD projekata izgleda rogobatno. Ali, kada imamo spisak koja dokumenta su potrebna, sve može biti lakše.

ipardd

Dokumentacija koju treba dostaviti uz zahtev za odobravanje projekta za IPARD Meru 3

Pomaže nam Zoran Starinac, dipl. inž. AE, savetodavac PSSS Kruševac.

Uz zahtev po četvrtom Javnom pozivu dostavlja se sledeća dokumentacija:

1) poslovni plan;

2) popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31. decembar prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev;

3) ponude;

4) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno sedištu podnosioca zahteva;

5) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;

6) izvod iz Registra privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre;

7) poslednji bilans uspeha za lice koje je obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti;

8) poslednji poreski bilans – PB2 za lice koje je obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti;

9) izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za predmet investicije, odnosno prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga ako nije uspostavljen katastar nepokretnosti;

10) ako podnosilac zahteva nije vlasnik zemljišta na kojem se vrši izgradnja, dostavlja i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog zemljišta, zaključen sa zakupodavcem, odnosno ustupiocem, na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev, s tim da ako je katastarska parcela predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja;

11) ako podnosilac zahteva nije vlasnik objekta koji je predmet investicije, dostavlja i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog objekta zaključen sa zakupodavcem, odnosno ustupiocem, na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev, s tim da ako je objekat predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja;

12) izjavu podnosioca zahteva da kao nezavisan privredni subjekat ili zajedno sa partnerskim ili povezanim privrednim subjektima, ima položaj malog ili srednjeg privrednog subjekta u skladu sa Pravilnikom.

Za investicije u izgradnju objekata dostavlja se i:

1) projekat za građevinsku dozvolu i/ili idejni projekat i/ili projekat za izvođenje, sa predmerom i predračunom radova, u skladu sa propisom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;

2) građevinska dozvola, odnosno rešenje za izvođenje radova.

Za investicije u nabavku opreme koja se ugrađuje u objekat, dostavlja se i građevinska dozvola, odnosno rešenje za izvođenje radova ili upotrebna dozvola u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata. Za investicije u nabavku linije za preradu poljoprivrednih proizvoda dostavlja se tehničko-tehnološki projekat.

Za investicije u obnovljive izvore energije, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, dostavlja se i prethodna studija opravdanosti ili studija opravdanosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, a koja sadrži analizu prosečne potrošnje električne i toplotne energije u prethodne tri godine na poljoprivrednom gazdinstvu obrazloženu računima i ostalim dokumentima o potrošnji električne energije, gasa, toplotne energije, sirovina za proizvodnju energije za investicije u obnovljive izvore energije.

Potrebna su i ova dokumenta

Pored navedene dokumentacije dostavlja se i:

1) kopija rešenja o upisu u Vinogradarski registar u skladu sa propisima kojima se uređuje vino – za investicije u sektoru grožđa;

2) kopija akta o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova i uslova higijene hrane – za investicije u sektorima mleka, mesa i jaja;

3) kopija rešenja o upisu u Registar odobrenih objekata u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo – za investicije u sektoru jaja.

Za investicije u izgradnju objekta na kojem su pojedine vrste radova realizovane pre podnošenja zahteva za odobravanje projekta, pored dokumentacije iz st. 1–4. i stava 8. ovog člana, dostavlja se i privremena situacija sa građevinskom knjigom za izvedene radove u skladu sa propisima kojima se uređuje planiranje i izgradnja ili nalaz ovlašćenog sudskog veštaka građevinske struke koji sadrži utrošak radova i građevinskih proizvoda za izvedene radove, do dana podnošenja zahteva za odobrenje projekta

Zahtevi po ovom Javnom pozivu podnose se u roku od 16. avgusta 2021. godine do 29. oktobra 2021. godine, podseća Starinac iz psss.rs.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede