Pravilnik o podsticajima za organsku biljnu proizvodnju

organski-proizvodi-jpg 660x560

Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju donelo je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za organsku biljnu proizvodnju, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje i obrasci zahteva za ostvarivanje prava na te podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku i po vrsti pojedine mere.

Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju obuhvataju sledeće vrste podsticaja u odgovarajućim iznosima po vrsti pojedine mere, i to:

1) osnovni podsticaji u organskoj biljnoj proizvodnji;

2) regres za sredstva za ishranu bilja i oplemenjivače zemljišta dozvoljene za primenu u organskoj biljnoj proizvodnji u skladu sa propisom kojim se uređuju metode organske proizvodnje i koja su upisana u registar u skladu sa propisom kojim se uređuju sredstva za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta (u daljem tekstu: regres za đubrivo) u iznosu od 17 dinara po litru, odnosno kilogramu, a najviše 3.400 dinara po hektaru.

DETALJNIJE OVDE

Podsticaji iz stava 1. tačka 1) ovog člana utvrđuju se u odgovarajućem iznosu po vrsti pojedine mere koji se uvećava 70 % od iznosa za podsticaje koji se za istu vrstu mere isplaćuju u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji.

Ko ima pravo na podsticaje za organsku proizvodnju?

Pravo na podsticaje ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog (u daljem tekstu: podnosilac zahteva), koji pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno propisom kojim se bliže uređuju uslovi za ostvarivanje prava
na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji i prava na regres za đubrivo, ispunjava i sledeće uslove:

1) da je sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom (u daljem tekstu: ovlašćena organizacija) zaključio ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji koji važi za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, odnosno u slučaju grupne sertifikacije da je zaključio ugovor o saradnji sa proizvođačem i da je u ugovoru koji je taj proizvođač zaključio sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom podnosilac zahteva naveden kao proizvođač kooperant, u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuje kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji i
metode organske proizvodnje;

2) da u slučaju zakupa poljoprivrednog zemljišta na kome se obavlja organska proizvodnja ili u slučaju zemljišta koje je dobijeno na korišćenje, najmanje tri godine od dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju ima zaključen ugovor;

3) da u naredne tri godine od godine za koju je ostvarilo pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju primenjuje metode organske biljne proizvodnje u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja, na
katastarskim parcelama za koje je ostvarilo pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju.

Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju, u zavisnosti od vrste podsticaja, ostvaruju se na način utvrđen posebnim propisima kojima se uređuje ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji i regres za đubrivo.

Rokovi za podnošenje zahteva

Zahtev za osnovne podsticaje u organskoj biljnoj proizvodnji podnosi se na Obrascu 1 – Zahtev za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u organskoj biljnoj proizvodnji u ________ godini, koji je odštampan uz ovaj
pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se jedanput godišnje, u dva primerka Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, od 3. maja do 30. juna tekuće godine.

Zahtev za ostvarivanje prava na regres za đubrivo podnosi se jedanput godišnje, u dva primerka Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, u periodu od 3. maja do 30. septembra tekuće godine, na Obrascu 2 – Zahtev za
ostvarivanje prava na regres za đubrivo za organsku proizvodnju u _______ godini, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz zahtev se podnosi original fiskalnog isečka izdat u skladu sa zakonom kojim se uređuju fiskalne kase.
Ako se iz fiskalnog isečka ne mogu utvrditi svi podaci neophodni za ostvarivanje prava na regres za đubrivo, uz fiskalni isečak podnosi se i original račun.

Regres za đubrivo ostvaruje se za kupljeno đubrivo u periodu od 1. oktobra prethodne godine do 30. septembra tekuće godine, za radove u poljoprivredi.

Za ostvarivanje prava na podsticaje dostavlja se i kopija ugovora zaključenog sa ovlašćenom organizacijom sa rokom važenja za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, odnosno u slučaju grupne sertifikacije kopija ugovora o saradnji sa proizvođačem i kopija ugovora koji je taj proizvođač zaključio sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom u kojem je podnosilac zahteva naveden kao proizvođač kooperant.

Uslučaju zakupa poljoprivrednog zemljišta na kome se obavlja organska proizvodnja ili u slučaju zemljišta koje je dobijeno na korišćenje, dostavlja se i overena kopija ugovora o zakupu, odnosno korišćenju zemljišta.

VIŠE O OVOM I OSTALIM PRAVILNICIMA PROČITAJTE OVDE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede