Bespovratna sredstva za opremanje stočarskih farmi do 60% troškova investicije

bespovratna sredstva za stocare

Bespovratna sredstva za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2022. godini. Pravo na sredstva imaju fizička i pravna lica u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2022. godini sa ciljem povećanja efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2022. godini.

Bespovratna sredstva su namenjena za sufinansiranje:

 1. opremanja govedarskih farmi,
 2. opremanja svinjarskih farmi,
 3. opremanja ovčarskih farmi,
 4. opremanja kozarskih farmi,
 5. opremanja živinarskih farmi,
 6. nabavke opreme za mužu,
 7. nabavke opreme za hlađenje i skladištenje mleka,
 8. nabavke opreme za izđubravanje,
 9. nabavka opreme za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu.

Bespovratna sredstva za fizička lica, preduzetnike i pravna lica

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to :

 1. fizičko lice:
  • nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava;
  • preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava;
 2.  pravno lice:
  • privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva
  • zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva
  • složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva

Maksimalni i minimalni iznosi bespovratnih sredstava

Za realizaciju Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2022. godini predviđen je ukupan iznos do 108.900.000,00 dinara.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica bespovratna sredstva za opremanje stočarskih farmi po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.000.000,00 Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 200.000,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 100.000,00 dinara bez PDV-a.

Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu – NULTA KONTROLA. NULTOM KONTROLOM se smatra utvrđivanje zatečenog činjeničnog stanja na terenu. Investicije započete pre nulte kontrole se ne prihvataju.
Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2022. godine.

 

ovca virtemberg

Uslovi za učešće na konkursu

Za fizička lica i pravna lica:

• Podnosilac prijave mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da se nalazi u aktivnom statusu ;

• Podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, odnosno podnosioci prijave ‒ pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine. Ukoliko je više podnosilaca prijave sa iste adrese prebivališta, prihvata se samo jedna prijava.

• Podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje zaključno sa 31.12. 2021. godinom;

• Podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, zaključno sa 31. 12. 2021. godinom;

• Podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, zaključno sa 31.12. 2021. godinom, ukoliko je korisnik istog;

• Podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi zahtev ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;

• Podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;

• Podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica ‒ u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik”, br. 36/11 i 99/11 i 83/14, 5/15, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021);

• Podnosilac prijave mora biti vlasnik životinje;

• Podnosilac prijave mora imati registrovan objekat za smeštaj životinja u skladu sa Pravilnikom o registraciji odnosno odobravanju objekata za uzgoj, držanje i promet životinja („Službeni glasnik RS“ br. 36/2017) u vlasništu ili zakupu u periodu od najmanje šest godina počevši od 01.01.2022.; Za investicije koje se odnose na proizvodnju mleka, mesa i jaja ukupni kapacitet objekta upisanog u Registar objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo ne sme da prelazi kapacitet specifičan za sektor mleko, odnosno za sektor meso, odnosno za sektor proizvodnje konzumnih jaja. Rešenje mora da glasi na korisnika sredtava, odnosno na člana poljoprivrednog gazdinstva upisanog u IZVOD RPG.
Dodatni uslovi za preduzetnike i pravna lica:

• Podnosilac prijave-preduzetnik i pravno lice mora biti upisan u registar privrednih subjekata i mora da se nalazi u aktivnom statusu;

• Prema podnosiocu prijave- pravnom licu ne sme biti pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;

• Podnosilac prijave – pravno lice mora biti razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;

• Zadruge moraju imati obavljenu zadružnu reviziju

Specifični uslovi

Između ostalih uslova na Konkursu za bespovratna sredstva mogu da učestvuju RPG koja imaju :

SEKTOR MLEKO
• Poljoprivredna gazdinstva koja imaju do 29 krava na kraju investicije;
• Nema posebnih kriterijuma za ulaganje u sektoru mleka za koze i ovce.

SEKTOR MESO
• Poljoprivredna gazdinstva koja imaju do 29 grla goveda i / ili 199 grla ovaca i /ili koza i / ili 29 grla krmača i / ili 199 tovnih svinja i / ili 999 ćuraka i / ili 299 gusaka i / ili 4.999 brojlera na kraju investicije.

SEKTOR PROIZVODNjE KOMZUMNIH JAJA
• Poljoprivredna gazdinstva sa ukupnim kapacitetom objekta za maksimalno 4.999 koka nosilja u eksploataciji na kraju investicije.

Poljoprivredno gazdinstvo mora imati potvrdu za odgovarajuću kategoriju životinja izdatu od nadležne veterinarske službe.

Konkurs je otvoren do 21.2.2022. godine.

Informacije

Prijavu na Konkurs s traženom dokumentacijom dostavljati POŠTOM NA ADRESU: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo 21000 Novi Sad Bulevar Mihajla Pupina broj 16 s naznakom:
„KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA OPREMANjE FARMI U 2022.GODINI”
ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade AP Vojvodine, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 021/4881-852 od 10-12 časova

Tekst konkursa, obrazac prijave i Pravilnik mogu se preuzeti na veb-sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljorivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine: www.psp.vojvodina.gov.rs.

KONKURS U CELINI

OVDE preuzmite i ostale konkurse Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede