psenica rinfuz

Razmena merkantilne za semensku pšenicu

Razmena u odnosu 1,8 kg merkantilne pšenice za 1 kg semenske pšenice.

Objavljen je oglas Republičke direkcije za robne rezerve za prikupljanje pismenih ponuda za razmenu merkantilne pšenice za semensku pšenicu roda 2019. godine (objavljen 5.4.2019.).

Odnos je 1,8 kg merkantilne pšenice za 1 kg semenske pšenice.

Ponuda je za razmenu 10.000 tona merkantilne pšenice za 5.555 tona semenske pšenice.

Predmet oglasa: je razmena merkantilne pšenice za semensku pšenicu roda 2019. godine u odnosu 1,8 kg merkantilne pšenice za 1 kg semenske pšenice.

Merkantilna pšenica

1. Količina: 10.000 tona.

2 Kvalitet: Merkantilna pšenica koja se daje u razmenu je domaćeg porekla, u rasutom stanju, na paritetu silos ovlašćenog skladištara Direkcije.. Merkantilna pšenica je zrela, zdrava,bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, u svemu prema srpskom standardu SRPS.E.B1.200 i SRPS.E.B1.200/1, sa sledećim elementima kvaliteta : hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13%, ukupne primese 2% od čega neorganskog porekla maks. 0,25%.

3. Pakovanje: u rasutom stanju.

4. Cena: 24,31 din/kg sa PDV-om, cena merkantilne pšenice sa Produktne
berze Novi Sad, na dan 01.04.2019. godine.

5. Isporuka: na paritetu silos ovlašćenog skladištara Direkcije

6. Kvantitativno i kvalitativno preuzimanje: po dobijanju sredstava obezbeđenja isporuke semenske pšenice, a vrši se kod Skladištara po nalogu Direkcije, gde se utvrđuje količina i kvalitet, a najkasnije do 15. 06. 2019 godine.

Semenska pšenica rod 2019. godine   

1. Količina: 5.555 tona, sertifikovanog semena prve generacije sledećeg sortimenta:
– SIMONIDA u količini od ………….. 1.500 t
– POBEDA u količini od …………. 1.500 t
– ILINA u količini od …………. 100 t
– ZVEZDANA u količini od …………. 1.100 t
– NS 40 S u količini od …………. 500 t
– RENESANSA u količini od ………….. 655 t
– ZEMUNSKA ROSA u količini od ………….. 100 t
– AURELIJA u količini od ………….. 100 t

2. Kvalitet: Semenska pšenica, koja se isporučuje iz razmene, je roda 2019 godine. U pogledu kvaliteta mora odgovarati odredbama zakona o semenu („Sl.glasnik RS“, br.45/05 i 30/10).

3. Pakovanje: Propisno upakovana u polipropilenske vreće koje su egalizovane na 50 kg neto mase sa propisanom deklaracijom ili u džambo vrećama sa propisanom deklaracijom.

4. Cena: u d/kg, se utvrđuje iz odnosa razmene.

5. Isporuka:na paritetu u skladište isporučioca.

6. Rok isporuke: najkasnije do 15. 08. 2019. godine.

Obaveza isporučioca je da u svom skladišnom prostoru, u ime Direkcije, skladišti robu do 31.12.2019 godine. .

Takođe, obaveza isporučioca je da prilikom isporuke semenske pšenice po nalogu Direkcije vrši utovar krajnjem korisniku.

Plaćanje

Kompenzacijom nakon isporuke navedenih roba koje su predmet razmene.

Sredstva obezbeđenja:

– Na ime obezbeđenja isporuke semenske pšenice potrebno je obezbediti dokaz o upisu hipoteke I reda u javne knjige u korist Republičke direkcije za robne rezerve na nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu isporučioca semenske pšenice, a u ugovorenoj vrednosti uvećanoj za 20%, u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora.

– 2 (dve) blanko potpisane i overene sopstvene menice sa meničnim ovlašćenjem, dokazom o registraciji menica i kopijom kartona deponovanih potpisa. U slučaju da podnosilac zahteva odustane od zaključenja ugovora ili ne dostavi hipoteku I reda u ugovorenom roku, Direkcija ima pravo obeštećenja aktiviranjem dostavljenih menica u iznosu 1 % vrednosti ponuđene količine merkantilne pšenice. Vrednost merkantilne pšenice računa se po ceni sa Produktne berze Novi Sad na dan 01.04.2019. godine.

Pravo na učestvovanje u javnom pozivu imaju pravna lica koja su registrovana u Agenciji za privredne registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111- gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica i koja su upisana u Registar dorađivača semena za delatnost dorade semena strnih žita (pšenica, ječam, ovas, tritikale).
Pravna lica ne smeju imati finansijska dugovanja, a uslovje i da nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Republičkom direkcijom za robne rezerve.

O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA PONUĐAČ I KOJE PODATKE I DOKAZE TREBA DA SADRŽI PONUDA PROČITAJTE OVDE

Rok za dostavljanje ponuda je najkasnije do 18.04.2019. godine, do 11 časova.

Ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili u pisarnicu Direkcije u Dečanskoj ulici broj 8a, 6. sprat, Beograd, u zatvorenoj koverti sa naznakom „PONUDA ZA RAZMENU MERKANTILNE PŠENICE – NE OTVARATI“, na adresu- REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE 11000 Beograd, Ul. Dečanska br.8a

Otvaranje ponuda će se obaviti 18.04.2019. godine u 12 časova, u sali br.654 na VI spratu.

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.

Bliža obaveštenja mogu se dobiti preko sledećih brojeva telefona:
011/3238-997 , lice za kontakt Zoran Mićić i 021/526-890, lice za kontakt Dragica Cajner

OGLAS PREUZMITE OVDE

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Close Menu