rakija case krupno

Inspekcija: Kontrolisan promet jakih alkoholnih pića

Inspekcija: Oduzeta i uništena rakija u rinfuznom stanju bez deklaracije i provere bezbednosti proizvoda.

U cilju praćenja bezbednosti i kvaliteta proizvoda na tržištu, tokom 2018. godine i prvom polugodištu 2019. godine, poljoprivredni inspektori su sproveli ukupno 2.266 kontrola na pijacama i u ugostiteljskim objektima, saopštila je poljoprivredna inspekcija.

Kontrolisan je promet jakih alkoholnih pića koja su stavljena u promet u rinfuznom stanju, bez deklaracije i provere bezbednosti.

Osnov za planiranje ovih kontrola na pijacama i ugostiteljskim objektima su rezultati monitoringa, rezultati prethodnih kontrola i generalno sprovedena analiza rizika.

Ovakve kontrole su nenajavljene, a mogu biti redovne prema definisanom planu i vanredne/akcijske po osnovu zahteva drugih državnih organa, krizne situacije kao i kontrole po žalbama potrošača.

Od 2.266 kontrola izvršenih u navedenom periodu, 1.753 su u ugostiteljskim objektima, gde je oduzeto i uništeno 457 litara rakije u rinfuznom stanju bez deklaracije i provere bezbednosti proizvoda, čija je vrednost 1.063.000,00 dinara.

Otkriveno je 168 prekršioca protiv kojih je podneto 168 kaznenih mera i doneto 168 upravnih mera, što je 9,58 % neusaglašenosti sa važećim propisima.

Na pijacama je izvršeno ukupno 513 kontrola, kojom prilikom je oduzeto i uništeno 105 litara rakije u rinfuznom stanju bez deklaracije i provere bezbednosti proizvoda, čija je vrednost 93.000,00 dinara.

Otkriveno je 17 prekršioca protiv kojih je podneto 17 kaznenih mera i doneto 17 upravnih mera, što je 3,31 % neusaglašenosti sa važećim propisima.

Izvršeno je 91 kontrola jakih alkoholnih pića sa uzorkovanjem, saopštili su inspektori.

Kada su u pitanju voćne rakije ispitivani parametri kvaliteta su: sadržaj etanola, sadržaj ekstrakta, sadržaj ukupnih kiselina, sadržaj estara, sadržaj ukupnih aldehida, sadržaj metanola, sadržaj viših alkohola, sadržaj furfurala, sadržaj benzadehida, cijanovodonične kiseline , sadržaj sumpor-dioksida i poreklo etanola.

Senzornom ocenom su vrednovani: boja, bistrina, miris tipičnost i ukus.

Neispravnost deklaracija kod rakija u poslednjih nekoliko godina, prvo je pokazala rastući trend, da bi potom blago opala i zadržala tu tendenciju, a u ovim akcijskim kontrolama pokazuje pad i to najmanji broj u poslednjih pet-šest godina.

Uzrok neispravnosti uzoraka rakija dat je kroz tri osnovna parametra: deklaracija, kvalitet i poreklo etanola- prirodnost voćnih rakija.

Neispravnost kvaliteta je nešto manji u odnosu na poslednjih pet-šest godina, dok poreklo etanola koji nije poreklom iz voća je najniži u poslednjih pet-šest godina, gde je od 91 analiziranog uzorka samo u dva pronađen etanol koji nije poreklom iz voća, navodi se u saopštenju poljoprivredne inspekcije.

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Kako, sa stanovišta proizvodnje kojom se bavite, ocenjujete 2019. godinu?
Close Menu