Za solarno navodnjavanje bespovratna sredstva do 80% vrednosti investicije

solarni paneli

Za solarno navodnjavanje sufinansiranje projekta u iznosu od maksimalno 80% vrednosti investicije, za poljoprivrednike. Rok za podnošenje prijave je 12. novembar 2021. godine.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica sa teritorije AP Vojvodine koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, namenjena su za korišćenje solarne energije za potrebe navodnjavanja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, sa ciljem: nabavke i montaže novih solarnih pumpnih sistema za navodnjavanje (fotonaponski paneli, solarna pumpa za vodu sa kontrolerom, akumulator) i ostala prateća elektro i mašinska oprema. U cenu postrojenja ne ulazi izgradnja bunara, rezervoara i dela zalivnih sistema iza rezervoara.

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:

1. sve vrste građevinskih radova;
2. kupovinu polovne opreme i materijala;
3. poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
4. carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi;

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za sufinansiranje projekata korišćenja solarne energije u zalivnim sistemima na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, sa ciljem:

  • ugradnje energetski efikasnije opreme za korišćenje solarne energije u svrhe navodnjavanja, radi smanjenja troškova za energente;
  • smanjenja uvozne zavisnosti korišćenja fosilnih goriva;
  • povećanja energetske samostalnosti poljoprivrednih gazdinstava;
  • smanjenja emisije štetnih gasova u okolinu;
  • afirmacije korišćenja obnovljivih izvora energije;
  • revitalizacije postojećih sistema za navodnjavanje kod registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

Za solarno navodnjavanje po korisniku maksimalno 800.000 dinara

1. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 14.000.000,00 dinara (slovima: četrnaestmilionadinara i 00/100)
2. Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansiranje projekta u iznosu od maksimalno 80% vrednosti investicije.
3. Maksimalan iznos sredstava koje dodeljuje Pokrajinski sekretarijat po korisniku iznosi 800.000,00 dinara (osamstotinahiljada dinara)
4. Pravo učešća na Konkursu imaju fizička lica sa teritorije AP Vojvodine koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu
5. Rok za podnošenje prijave je 12. novembar 2021. godine.

Korisnik sredstava je obavezan da Sekretarijatu podnese izveštaje (narativni-opisni i finansijski) o realizaciji projekta i namenskom i zakonitom utrošku sredstava, najkasnije u roku od 15 dana od ugovorenog roka utvrđenog za realizaciju projekta, sa pripadajućom dokumentacijom.

Komisija neće uzimati u razmatranje prijave koje se ne smatraju urednim i to:
• neblagovremene prijave (prijave koje su podnete nakon isteka roka predviđenog u konkursu)
• nedopuštene prijave (prijave podnete od strane neovlašćenih lica i subjekata koji nisu predviđeni konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene)
• nepotpune i nerazumljive prijave (prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, prijave koje su nepotpisane, sa nepopunjenim rubrikama ili nepotpuno popunjenim rubrikama, popunjene grafitnom olovkom, prijave poslate faksom ili elektronskom poštom (e-mail), prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu, koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke).

Neće se takođe uzimati u razmatranje prijave onih subjekata koji su koristili sredstva Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, a u slučaju isteka ugovorenog roka nisu podneli Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj finansijske i druge obavezne izveštaje o utrošku dodeljenih sredstava.

Prijave na Konkurs mogu se podneti lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, ili se upućuju poštom, obavezno u pisanoj formi, isključivo na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu ili sa internet prezentacije Sekretarijata. Prijave se podnose overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, u zatvorenoj koverti sa naznakom “NE OTVARATI“, nazivom i adresom podnosioca prijave i nazivom konkursa, na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Bulevar Mihajla Pupina broj 16
21101 Novi Sad

INFORMACIJE

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj isključivo putem elektronske pošte psegs@vojvodina.gov.rs

Konkurs u celini preuzmite OVDE

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?