Usvojena Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini

krave uredba

Uredba: Raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2019, preraspodela podsticaja.

Utvrđen je i obim sredstava za IPARD.
 
Uredbom su utvrđeni povećani iznosi za podsticaje za tov junadi i priplodne krmače i nerastove, koji će sada biti 15.000 dinara. Za krave dojilje, takođe, povećanje na 30.000 dinara, a za krave za uzgoj teladi za tov 20.000 dinara.

UREDBA O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2019. GODINI

Ovom uredbom propisuje se za budžetsku 2019. godinu obim sredstava, vrste i maksimalni iznosi po vrsti podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljem tekstu: podsticaji), u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu.

Sredstva ove uredbe raspoređuju se za sledeće programske aktivnosti/projekte:

1) direktna plaćanja;

2) mere ruralnog razvoja;

3) kreditnu podršku u poljoprivredi;

4) posebne podsticaje;

5) IPARD podsticaje.

Direktna plaćanja

Obim sredstava za direktna plaćanja iznosi 17.220.314.000 dinara.

Sredstva se raspodeljuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za sledeće vrste podsticaja:

1) premiju za mleko u iznosu od 3.000.000.000 dinara;

2) osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju u iznosu od 7.441.492.000 dinara;

3) podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave, kvalitetne priplodne tovne krave i bikove, kvalitetne priplodne krmače i nerastove, kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve, roditeljske kokoške teškog tipa, roditeljske kokoške lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice ribe šarana i kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke, u iznosu od 4.267.322.000 dinara;

4) podsticaje za tov junadi, tov jagnjadi, tov jaradi i tov svinja u iznosu od 1.100.000.000 dinara;

5) podsticaje za krave dojilje u iznosu od 20.000.000 dinara;

6) podsticaje za košnice pčela u iznosu od 590.000.000 dinara;

7) podsticaje za proizvodnju konzumne ribe u iznosu od 1.000.000 dinara;

8) podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov u iznosu od 800.000.000 dinara;

9) regres za troškove skladištenja u javnim skladištima u iznosu od 500.000 dinara.

Direktna plaćanja, u zavisnosti od vrste podsticaja isplaćuju se u odgovarajućim maksimalnim iznosima, i to za:

1) premiju za mleko u iznosu od sedam dinara po litru mleka;

2) osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju u iznosu od 4.000 dinara po hektaru;

3) podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave u iznosu od 25.000 dinara po grlu;

4) podsticaje za kvalitetne priplodne tovne krave i bikove u iznosu od 25.000 dinara po grlu;

5) podsticaje za kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve u iznosu od 7.000 dinara po grlu;

6) podsticaje za kvalitetne priplodne krmače i nerastove u iznosu od 15.000 dinara po grlu;

7) podsticaje za roditeljske kokoške teškog tipa u iznosu od 60 dinara po grlu;

8) podsticaje za roditeljske kokoške lakog tipa u iznosu od 100 dinara po grlu;

9) podsticaje za roditeljske ćurke u iznosu od 300 dinara po grlu;

10) podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe šarana u iznosu od 500 dinara po grlu;

11) podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke u iznosu od 300 dinara po grlu;

12) podsticaje za tov junadi u iznosu od 15.000 dinara po grlu u tovu;

13) podsticaje za tov jagnjadi u iznosu od 2.000 dinara po grlu u tovu;

14) podsticaje za tov jaradi u iznosu od 2.000 dinara po grlu u tovu;

15) podsticaje za tov svinja u iznosu od 1.000 dinara po grlu u tovu;

16) podsticaje za krave dojilje u iznosu od 30.000 dinara po grlu;

17) podsticaje za košnice pčela u iznosu od 720 dinara po košnici;

18) podsticaje za proizvodnju konzumne ribe u iznosu od deset dinara po kilogramu proizvedene ribe;

19) podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov u iznosu od 20.000 dinara po grlu;

20) regres za troškove skladištenja u javnim skladištima u iznosu od 40% troškova skladištenja.

Za ruralni razvoj povećana davanja

Obim sredstava za podsticaje za mere ruralnog razvoja iznosi 4.727.500.000 dinara.

Sredstva se raspodeljuju u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za mere ruralnog razvoja koje obuhvataju podršku programima koji se odnose na:

1) unapređenje konkurentnosti u iznosu od  3.668.500.000 dinara, i to za:

(1) investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva u iznosu od 2.970.000.000 dinara, od čega za:

– podsticanje podizanja novih višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u iznosu od 250.000.000 dinara,

– podršku za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 2.720.000.000 dinara, od čega za podršku za investicije za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne biljne poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 1.500.000.000 dinara, za investicije za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 420.000.000 dinara, za investicije za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 300.000.000 dinara i za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata u iznosu od 500.000.000 dinara;

(2) investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva u iznosu od 98.500.000 dinara, od čega za:

– podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u iznosu od 3.000.000 dinara,

– kontrolne markice za poljoprivredno-prehrambene proizvode i evidencione markice za vino u iznosu od 500.000 dinara,

– nabavku opreme u sektoru mesa, mleka, voća, povrća i grožđa, kao i proizvodnje vina, jakih alkoholnih pića i piva u iznosu od 95.000.000 dinara;

(3) upravljanje rizicima (regres za premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje) u iznosu od 600.000.000 dinara;

2) podsticaje za očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa u iznosu od 232.000.000 dinara, i to za:

(1) organsku proizvodnju u iznosu od  108.000.000 dinara, od čega za:

– organsku biljnu proizvodnju u iznosu od  8.000.000 dinara,

– organsku stočarsku proizvodnju u iznosu od 100.000.000 dinara;

(2) očuvanje biljnih i životinjskih genetičkih resursa u iznosu od 124.000.000 dinara, od čega za:

– očuvanje biljnih genetičkih resursa u iznosu od 2.000.000 dinara,

– očuvanje životinjskih genetičkih resursa u iznosu od 120.000.000 dinara,

– očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena u iznosu od 2.000.000 dinara;

3) podsticaje za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima u ukupnom iznosu od 405.000.000 dinara, i to za:

(1) unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u iznosu od 110.000.000 dinara;

(2) podršku mladima u ruralnim područjima u iznosu od 200.000.000 dinara;

(3) sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu, kao i za uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla na gazdinstvima u iznosu od 95.000.000 dinara, od čega za:

– podsticaje za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u iznosu od 5.000.000 dinara,

– podsticaje za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu u iznosu od 90.000.000 dinara;

4) podsticaje za pripremu i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja u ukupnom iznosu od 35.000.000 dinara, i to za:

(1) pripremu lokalnih strategija ruralnog razvoja u iznosu od 34.000.000 dinara;

(2) sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja u iznosu od 1.000.000 dinara;

5) podsticaje za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja u ukupnom iznosu od 387.000.000 dinara, i to za:

(1) razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju u iznosu od 40.000.000 dinara,

(2) podršku pružanju saveta i informacija poljoprivrednim proizvođačima, udruženjima, zadrugama i drugim pravnim licima u poljoprivredi u iznosu od 347.000.000 dinara.

Podsticaji za genetičke resurse

Podsticaji za očuvanje biljnih i životinjskih genetičkih resursa isplaćuju se po jedinici mere, i to:

1) podolsko goveče i buša (bikovi, krave i sva grla preko dve godine starosti) u iznosu od 30.000 dinara po grlu;

2) podolsko goveče i buša (sva grla od šest meseci do dve godine starosti) u iznosu od 18.000 dinara po grlu;

3) podolsko goveče i buša (telad ispod šest meseci starosti) u iznosu od 12.000 dinara po grlu;

4) domaći bivo (bikovi bivoli, bivolice i sva grla preko dve godine starosti) u iznosu od 30.000 dinara po grlu;

5) domaći bivo (sva grla od šest meseci do dve godine starosti) u iznosu od 18.000 dinara po grlu;

6) domaći bivo (telad ispod šest meseci starosti) u iznosu od 12.000 dinara po grlu;

7) domaći-brdski konj i nonius (sva grla starija od šest meseci) u iznosu od 30.000 dinara po grlu;

8) balkanski magarac (sva grla starija od šest meseci) u iznosu od 10.000 dinara po grlu;

9) mangulica (crni, beli i crveni soj), moravka i resavka (priplodne krmače) u iznosu od 12.000 dinara po grlu;

10) mangulica (crni, beli i crveni soj), moravka i resavka (priplodni nerastovi) u iznosu od 6.000 dinara po grlu;

11) mangulica (crni, beli i crveni soj), moravka i resavka (priplodne nazimice – sva grla starija od sedam meseci) u iznosu od 4.000 dinara po grlu;

12) ovce rase/soja pramenka (pirotska, krivovirska, bardoka, lipska, šarplaninska, vlaško vitoroga i karakačanska) i čokanska cigaja (sva grla starija od dvanaest meseci) u iznosu od 4.500 dinara po grlu;

13) balkanska i domaća bela koza (sva grla starija od dvanaest meseci) u iznosu od 4.500 dinara po grlu;

14) živina – somborska kaporka, banatski gološijan, kosovski pevač i svrljiška kokoš (kokice i petlovi) u iznosu od 400 dinara po grlu.

Sredstva za kreditnu podršku           

Obim sredstava za kreditnu podršku u poljoprivredi iznosi 400.000.000 dinara.

Sredstava za posebne podsticaje

Obim sredstava za posebne podsticaje iznosi 230.000.000 dinara.

Sredstva se raspodeljuju u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za sledeće posebne podsticaje:

1) podsticaje za sprovođenje odgajivačkih programa, radi ostvarivanja odgajivačkih ciljeva u stočarstvu u iznosu od 145.000.000 dinara;

2) podsticaje za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju (mere i akcije u poljoprivredi) u iznosu od 10.000.000 dinara;

3) podsticaje za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju, u iznosu od 75.000.000 dinara.

Sredstva za IPARD

Obim sredstava ove uredbe za IPARD podsticaje iznosi 6.073.500.000 dinara, od čega 1.521.375.000 dinara budžetskih sredstava i 4.552.125.000 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja.

Sredstva se raspodeljuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima prema javnim pozivima, i to:

1) Mera 1 – Prvi javni poziv u ukupnom iznosu od 684.022.211 dinara, od čega 171.005.553 dinara budžetskih sredstava i 513.016.658 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja;

2) Mera 1 – Drugi javni poziv u ukupnom iznosu 555.761.895 dinara, od čega 138.940.474 dinara budžetskih sredstava i 416.821.421 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja;

3) Mera 3 – Prvi javni poziv u ukupnom iznosu 878.498.105 dinara, od čega 219.624.526 dinara budžetskih sredstava i 658.873.579 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja;

4) Mera 1 – Treći javni poziv u ukupnom iznosu 1.722.633.764 dinara, od čega 430.658.441 dinara budžetskih sredstava i 1.291.975.323 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja;

5) Mera 3 – Drugi javni poziv u ukupnom iznosu 2.232.584.025 dinara, od čega 561.146.006 dinara budžetskih sredstava i 1.671.438.019 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja.

Podsticaji iz člana 15. ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu definisanim Sektorskim sporazumom između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije i posebnim propisima.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?