Raspisan konkurs za bespovratna sredstva za kupovinu seoske kuće

kuce na selu 2

Raspisan konkurs za kupovinu kuće na selu. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu seoske kuće sa okućnicom iznosi 1.200.000,00 dinara.

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

Seoska kuća sa okućnicom se u smislu ovog Programa smatra kuća sa ekonomskim dvorištem, koje se nalazi na istoj katastarskoj parceli kao i seoska kuća ili na susednim parcelama u odnosu na seosku kuću.

Mladi poljoprivrednik/ca u smislu ovog Programa je fizičko lice starosti do četrdeset pet godina života, koje nije u bračnoj zajednici, živi na selu i bavi se poljoprivredom.

Bračnim parom se u smislu ovog Programa smatra bračna zajednica supružnika, odnosno zajednica života žene i muškarca, koja je uređena Porodičnim zakonom („Službeni glasnik RS“ 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015).

Vanbračnim partnerima se u smislu ovog Programa smatraju muškarac i žena koji se nalaze u vanbračnoj zajednici.

Vanbračna zajednica je trajnija zajednica života žene i muškarca, između kojih nema bračnih smetnji, uređena Porodičnim zakonom („Službeni glasnik RS“ 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015).

Samohrani roditelj u smislu ovog Programa jeste roditelj koji sam vrši roditeljsko pravo jer drugi roditelj nepoznat ili je drugi roditelj umro ili je potpuno lišen roditeljskog prava, odnosno poslovne sposobnosti, a sve u skladu sa Porodičnim zakonom („Službeni glasnik RS“ 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015).

Opšti cilj Programa je smanjenje migratornih kretanja stanovništva koja dovode do depopulacije u ruralnim područjima Republike Srbije, motivisanje seoskog stanovništva da ostane na selu i podsticanje mladih da se vrate na selo, rešavanjem stambenog pitanja.

Podnosioci prijave na javni konkurs su supružnici/vanbračni partneri, samohrani roditelj i mladi poljoprivrednik/ca koji ispunjavaju sve obavezno propisane uslove za učešće na javnom konkursu kao i jedan od (bilo koji) alternativno propisanih uslova za učešće na javnom konkursu.

Podnosioci prijave konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, koju podnosioci prijave predlažu prilikom konkurisanja.

Jedinica lokalne samouprave garantuje tačnost podataka i ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom.

Bespovratna sredstva su namenjena za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

Sredstva nisu namenjena za:

  • opremanje seoske kuće i okućnice,
  • porez na prenos apsolutnih prava prilikom kupoprodaje seoske kuće sa okućnicom,
  • porez na imovinu,
  • troškove prikupljanja dokumentacije za prijavljivanje na javni konkurs, kao i
  • za građevinske radove za adaptaciju seoske kuće.

Visina bespovratnih sredstava

Ukupna vrednost seoske kuće sa okućnicom ne može biti veća od 1.200.000,00 dinara.

Ministarstvo dodeljuje bespovratna sredstva za celokupni iznos procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti, utvrđenu u obrascu prijave od strane jedinice lokalne samouprave, a sa kojom se prodavac saglasio u okviru izjave koja se prilaže sa konkursnom dokumentacijom.

Dodeljena bespovratna sredstva će biti preneta jedinici lokalne samouprave na podračun za tekuće namenske transfere u užem smislu, od Republike nižem nivou vlasti.

Jedinica lokalne samouprave će ta sredstva preneti korisniku bespovratnih sredstava, na namenski dinarski podračun kod poslovne banke.

Sredstva će biti preneta na osnovu Rešenja ministra i u roku propisanim ugovorom o dodeli bespovratnih
sredstava.

Informacije

Program i obrazac prijave se mogu preuzeti elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o selu OVDE

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?