Pravilnik o podsticajima za investicije – za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla

traktori i prikolica

Objavljen je pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva

za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje.

Pravilnikom se bliže propisuju vrste podsticaja za podršku programima koji se odnose na unapređenje konkurentnosti kroz podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme i kvalitetnih priplodnih grla, uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje, kao i obrasci zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

Kojim programima su namenjeni podsticaji?

Podsticaji obuhvataju podršku programima:

1. za podršku investicijama za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura, i to:

– nove mehanizacije i opreme za navodnjavanje;

– nove mehanizacije i opreme za zaštitu od bolesti, štetočina, korova, grada, niskih i visokih temperatura;

– novih mašina i opreme za obradu zemljišta, setvu, sadnju, prihranjivanje/đubrenje, rezidbu, berbu/žetvu i transport;

– novih plastenika i opreme za proizvodnju u zaštićenom prostoru;

– nove opreme i mašina za pripremu proizvoda za tržište.

2. za podršku investicijama za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske proizvodnje, i to:

– nove opreme i mehanizacije za poboljšanje organizacije i efikasnosti stočarske proizvodnje i pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane;

– nove opreme i mehanizacije za manipulaciju, separaciju i distribuciju čvrstog i tečnog stajnjaka;

– nove opreme kojom se štiti dobrobit životinja;

– kvalitetnih priplodnih grla;

– nove opreme za ribnjake;

– nove opreme za pčelarstvo;

– nove opreme za proizvodnju konzumnih jaja.

Investicije za koje se odobravaju podsticaji preciznije su određene u tabeli „Podsticaji i prihvatljive investicije za nabavku novih mašina i opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje“, koja je sastavni deo ovog pravilnika.

Ko može da ostvari podsticaje?

Podsticaj mogu ostvariti lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i čija su gazdinstva u aktivnom statusu i to:

  • fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
  • preduzetnik;
  • privredno društvo;
  • zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu,
  • srednja škola i naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za odobravanje prava na podsticaje ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, za svaku kalendarsku godinu u periodu od 15. aprila do 1. jula tekuće godine.

Uz obrazac Zahteva za odobravanje prava na podsticaje podnosilac, pored ostalog, dostavlja predračun za nabavku nove mašine i opreme ili kvalitetnog priplodnog grla, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva, obrazac izjave dobavljača da može izvršiti isporuku predmeta investicije iz predračuna u roku od 150 dana od dana izdavanja predračuna, kao i da nema svojstvo povezanog lica sa podnosiocem zahteva.

Ukoliko, nakon administrativne provere Uprava donese rešenje o odobravanju prava na podsticaj, podnosiocu se pored određenog maksimalnog iznosa podsticaja koji može ostvariti, utvrđuje i rok koji ne može biti duži od 90 dana od prijema rešenja, da u potpunosti realizuje investiciju iz predračuna i podnese zahtev za isplatu podsticaja.

Posle realizacije investicije, koja podrazumeva izvršenje svih radnji vezanih za nabavku predmeta prihvatljive investicije, osim pribavljanja predračuna u roku određenom Rešenjem, lice kome je odobreno pravo na podsticaje podnosi Upravi zahtev za isplatu podsticaja. Uz obrazac zahteva za isplatu podsticaja podnosilac dostavlja i račun, otpremnicu, propisani dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije, garantni list, a ako je podnosilac zahteva sam direktno izvršio uvoz predmeta investicije, dostavlja i jedinstvenu carinsku ispravu i međunarodni tovarni list. Za investicije u nabavku kvalitetnih priplodnih grla, podnosilac uz zahtev dostavlja i uverenje o zdravstvenom stanju životinja, overeno od strane nadležnog veterinarskog inspektora, uverenje o poreklu i proizvodnim osobinama kvalitetnog priplodnog grla koje je predmet zahteva (pedigre), uverenje o poreklu matice izdato od strane glavne odgajivačke organizacije.

Korisnik podsticaja namenski koristi, ne otuđuje i ne omogućava drugom licu korišćenje predmeta podsticaja u roku od tri godine od dana isplate podsticaja za nabavku opreme, odnosno u roku pet godina od dana isplate podsticaja za nabavku mašina i mehanizacije, u skladu sa zakonom koji uređuje podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

U skladu sa uredbom kojom se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini, podsticaji se utvrđuju u u iznosu od 50 % od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65 % od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 3.000.000 dinara.

Pravo na podsticaje se odobrava po redosledu podnošenja zahteva, do utroška sredstava određenih u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Izuzetno, pravo na podsticaje za 2017. godinu ostvaruju lice koje je u potpunosti realizovalo investiciju iz gorenavedene Tabele u periodu od 16. oktobra 2016. godine do dana podnošenja zahteva za isplatu podsticaja. Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za isplatu podsticaja Upravi u periodu od 15. aprila do 1. jula 2017. godine. Isti podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za isplatu podsticaja, s tim da taj zahtev može obuhvatiti jedan ili više podsticaja, odnosno jednu ili više prihvatljivih investicija iz Tabele, u okviru odgovarajuće vrste podsticaja.

Lice koje podnese zahtev za isplatu podsticaja bez postupka odobravanja ne može u 2017. godini podneti i zahtev za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa ovim pravilnikom..

Nakon isplate podsticaja korisnik je dužan da predmet podsticaja namenski koristi, ne otuđi i ne omogući njegovo korišćenje od strane drugih lica i to u roku od tri godine od dana isplate podsticaja za nabavku opreme, odnosno u roku pet godina od dana isplate podsticaja za nabavku mašina i mehanizacije, kao i da se pridržava drugih obaveza korisnika podsticaja u skladu sa zakonom koji uređuje podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Uprava za agrarna plaćanja 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?