dva praseta

Podsticajna sredstva za projekte energetski održivih farmi

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine raspisao je javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje

dva praseta

realizacije projekata energetski održivih farmi.

Pravo učešća na konkursu imaju: zemljoradničke zadruge, registrovana poljoprivredna gazdinstva, privredna društva i preduzetnici registrovani za uzgoj životinja, sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za realizaciju projekata: zagrevanja, hlađenja i ventilacije objekata na farmama svinja i pilića, korišćenjem otpadne biomase, sufinansiranjem:

A) nabavke i montaže novih postrojenja (kotlova) za sagorevanje biomase sa pratećim instalacijama (dimnjaci, sistem za automatizovano ili poluautomatizovano loženje, cevovodi, armatura, bojleri, akumulatori toplote, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro oprema);

B) adaptacije postojećih sistema za grejanje, koji proizvode toplotnu energiju iz fosilih goriva (zemni gas, mazut, lako ulje, električna energija, ugalj i sl.) i dodavanje novog kotlovskog postrojenja za primarno korišćenje biomase u energetske svrhe, koje će biti u mogućnosti da radi kao vodeće ili u slučaju potrebe radi paralelno sa postojećim kotlovima, ukoliko isti zadovoljavaju u tehničkom smislu.

U cenu postrojenja navedenih pod tačkom A) i B) stava 1 ovog člana, ulaze i neophodni prateći elektro radovi za automatizovan ili poluautomatizovan rad kotlovskog postrojenja, kako bi se omogućio autonoman ili kombinovan rad u slučaju potrebe (nedostatak goriva, kvar na uređajima itd.) 

Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 20.000.000,00 dinara (slovima: dvadesetmilionadinara).

Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom.

Rok za podnošenje prijave je 07. novembar 2014. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine pozivom na telefon: 021/487-43 37, svakog radnog dana od 09:00-11:00 sati ili putem elektronske pošte: psemr@vojvodina.gov.rs i na sajtu www.psemr.vojvodina.gov.rs.

 

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Close Menu