Nis agro


Fito farmacija

LG Seeds

Podsticajna sredstva za proizvodnju u zaštićenom prostoru

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u 2014. godini

Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u visini do 50% od ukupne vrednosti investicije bez PDV-a. 

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je do 60.000.000,00 dinara.

 Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju fizička lica nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije AP Vojvodine.

Podsticaj je namenjen za nabavku opreme i to:

1. konstrukciju za objekte zaštićenog prostora pokrivenog plastikom (aluminijumska, pocinkovano čelična, čelična i plastična);

2. višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje objekata zaštićenog prostora;

3. folije za senčenje i sprečavanje gubitka toplote;

4. mreže za senčenje objekta;

5. sisteme za navodnjavanje kap po kap;

6. instrumente za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage

7. sistem za zagrevanje.

Konkurs traje od 19.3. 2014. do 31.10.2014.

Više informacija na telefone: 021-487-44-24, 487-44-13.

Tekst konkursa i obrazac prijave možete preuzeti sa sajta: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku poljoprivrednim gazdinstvima

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku poljoprivrednim gazdinstvima. 

Krediti koji se odobravaju na rok od jedne do tri godine sa grejs periodom (periodom mirovanja) do godinu dana koji je obuhvaćen periodom otplate, odobravaju se i isplaćuju u dinarima, bez valutne klauzule.

 

Kamatna stopa je 4% na godišnjem nivou za kredite u stočarstvu i 6% za kredite plasirane u razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva, cvećarstva i za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju.

Pravo na kreditnu podršku ostvaruju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica (zemljoradničke zadruge sa najmanje 10 članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i mikro i mala pravna lica).

Ukupan iznos kredita za fizička lica, preduzetnike i pravna lica je do 5.000.000 dinara, a za zemljoradničke zadruge do 15.000.000 dinara.

Namena kredita za razvoj stočarstva obuhvata nabavku:

1) kvalitetnih priplodnih junica;

2) kvalitetnih priplodnih krava starosti do 5 godina;

3) teladi i junadi za tov telesne mase do 300 kg;

4) kvalitetnih priplodnih grla u ovčarstvu i kozarstvu;

5) jagnjad za tov telesne mase do 20 kg;

6) jarad za tov telesne mase do 15 kg;

7) kvalitetnih priplodnih grla u svinjarstvu;

8) prasadi za tov telesne mase do 25 kg;

9) kvalitetnih roditelјskih jata živine (kokoške, ćurke, guske, patke, biserke);

10) jednodnevnih pilića za tov;

11) rojeva pčela standardno formiranih na pet ramova i pčelinje matice sa ili bez košnica;

12) riblјe mlađi za tov.

Namena kredita za razvoj ratarstva obuhvata nabavku:

1) semena i sadnog materijala za ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtarstvo i cvećarstvo;

2) svih vrsta mineralnog đubriva;

3) svih vrsta sredstava za zaštitu bilјa.

Namena kredita za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu obuhvata nabavku:

1) mehanizacije i opreme za proizvodnju žitarica, industrijskog, lekovitog, aromatičnog i začinskog bilјa, i to za:

(1) traktore i traktorske kabine,

(2) mehanizaciju za osnovnu i predsetvenu obradu zemlјišta,

(3) mehanizaciju za setvu ratarskih kultura,

(4) mehanizaciju za zaštitu ratarskih kultura od bolesti, štetočina i korova,

(5) opremu za čuvanje, preradu, odnosno pakovanje ulјanih kultura, gajenog lekovitog, začinskog i aromatičnog bilјa, gajenih vrsta glјiva,

(6) opremu za čuvanje, preradu, odnosno pakovanje šumskih plodova i lekovitog bilјa sakuplјenog iz prirode,

(7) traktorske prikolice,

(8) kombajne i adaptere za kombajne,

(9) berače za kukuruz;

2) mehanizacije i opreme za proizvodnju voća, povrća, ukrasnog bilјa, odnosno cveća, i to:

(1) specijalizovanih traktora za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju,

(2) mehanizacije za setvu i sadnju povrtarskog bilјa i cveća,

(3) mehanizacije i opreme za zaštitu voća, povrća i cveća od bolesti, štetočina, korova, grada i hladnoće,

(4) opreme i materijala za gajenje voća, povrća i cveća u zaštićenom prostoru pokrivenog plastičnim materijalima,

(5) mehanizacije za berbu voća, povrća i oblikovanog ukrasnog bilјa,

(6) opreme za pranje, kalibriranje, klasiranje, poliranje i pakovanje voća, povrća i cveća, kao i boks paleta za skladištenje voća i povrća u hladnjačama i rashladnih uređaja za hladnjače,

(7) mehanizacije za uklanjanje ostataka nakon rezidbe voća,

(8) opreme za pakovanje sadnog materijala ukrasnog bilјa (semena, lukovica, sadnica),

(9) mulčera,

(10) heksagona sa priklјučcima (mulčer sa priklјučcima),

(11) mašina za zelenu berbu,

(12) ulagača za đubrivo,

(13) mehaničkih sredstava za zaštitu bilјa;

3) opreme za sušare za žitarice, ulјarice, povrće, voće i lekovito bilјe;

4) mehanizacije i opreme za navodnjavanje;

5) mehanizacije i opreme za stočarsku proizvodnju, i to:

(1) mehanizacije za pripremu kabaste stočne hrane,

(2) opreme za mužu, hlađenje i čuvanje mleka,

(3) opreme za sisteme za automatsko napajanje i ishranu životinja,

(4) mehanizacije i opreme za manipulaciju stajnjakom i osokom,

(5) opreme za ventilaciju objekata za gajenje životinja,

(6) opreme za gajenje i termoregulaciju svinjarskih i živinarskih farmi,

(7) specijalizovane opreme za živinarske farme za proizvodnju konzumnih i priplodnih jaja,

(8) opreme za pčelarstvo,

(9) prikolica atestiranih za prevoz košnica pčela,

(10) atestiranog teretnog vozila za prevoz ugrađenih košnica pčela;

6) opreme za silose (ćelije silosa, horizontalni i vertikalni transporteri, prečišćivači);

7) opreme za kontrolu žitarica i ulјarica prilikom prometa;

8) opremu, odnosno merne kontrolne instrumente za utvrđivanje mesnatosti svinja na liniji klanja.

Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, nakon čega će biti dostupan na sajtu Ministarstva. Po objavljivanju Pravilnika u Službenom glasniku, očekuje se potpisivanje Ugovora sa poslovnim bankama i osiguravajućim društvima nakon čega će biti poznata procedura za odobrenje kredita, kao i banke koje će ih odobravati. 

Konkurs za izdavanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za montažne silose

Još uvek je moguće konkurisati na Konkurs za izdavanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za montažne silose Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Po ovom konkursu garantovaće se za kredite odobrene za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju silosa, kao i nabavku prateće opreme za silose.

Osnovni cilj izdavanja garancija je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama banaka, u cilju povećanja skladišnih kapaciteta, stvaranja uslova za povećanje obima i kvaliteta poljoprivredne proizvodnje, stepena konkurentnosti i povećanja izvoza.

Pravo učešća na Konkursu imaju:

Fizička lica – nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava

Zemljoradničke zadruge u privatnom vlasništvu i

Mikro i mala privredna društva i preduzetnici registrovani za obavljanje primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda.  

Konkurs je otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala do 200.000.000,00 dinara.

Sve informacije u vezi ovog Konkursa mogu se dobiti u kancelariji Garancijskog fonda u Novom Sadu, Hajduk Veljkova br. 11, 6. sprat (Master centar Novosadskog sajma), radnim danom od 9 do 15 časova, na broj telefona (021) 489 37 00, ili preuzeti sa sajta www.garfondapv.org.rs

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao konkurse

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je konkurse za četiri kreditne linije u 2014. godini: nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje, podizanje višegodišnjih zasada vinove loze, nabavku loznih kalemova, stubova, žice i opreme u vinogradarstvu, nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u poljoprivredi i nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo.

Krediti za kupovinu sistema i opreme za navodnjavanje biće odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou. Za ova sredstva mogu konkurisati poljoprivredna gazdinstva – fizička i pravna lica. Maksimalni iznos je 15000 evra.

Sredstva za podizanje višegodišnjih zasada dodeljivaće se poljoprivrednim gazdinstvima, fizičkim licima, sa kamatnom stopom od 2% na godišnjem nivou. Iznos kredita je od hiljadu do 10000 hiljada evra.

Za nabavku mehanizacije sredstva mogu koristiti poljoprivredna gazdinstva, i fizička i pravna lica. Kamatna stopa je 2% na godišnjem nivou, a kreditiraće se iznosi od hiljadu do 20000 hiljada evra.  

Krediti za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo biće odobravani uz kamatnu stopu od 2% na godišnjem nivou. Minimalni iznos je hiljadu evra, a maksimalni do 5000 hiljada evra. Mogu aplicirati registrovana gazdinstava i fizička i pravna lica.

Sve kamate su vezane za valutnu klauzulu. Za kreditna sredstva mogu aplicirati lica sa područja AP Vojvodine, upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Svi konkursi su otvoreni od 16. februara 2014. do 15. marta 2014. godine.

Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama fonda, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

 

traktor

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine raspisao konkurs

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine objavio je Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za poljoprivredu. Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 250.000.000,00 dinara.

traktor

Osnovni ciljevi dodele kredita su obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške razvoja i unapređenja sektora poljoprivrede putem povećanja nivoa tehničke opremljenosti, povećanja obima, efikasnosti i inteziviranja poljoprivredne proizvodnje, povećanja produktivnosti, podizanje stepena konkurentnosti i zaštite životne sredine kao i podsticanje udruženog učešća više nosilaca individualnih poljoprivrednih gazdinstava u realizaciji zajedničke investicije u poljoprivredi radi poboljšanja tržišne pozicije individualnih gazdinstava.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstva i otvoren namenski račun u poslovnoj banci prijavljen u Upravi za agrarna plaćanja.

Krediti će se dodeljivati u oblasti poljoprivrede za finansiranje:

 • nabavke poljoprivredne mehanizacije za poljoprivrednu proizvodnju (traktora, kombajna i priključnih mašina)
 • nabavka opreme za poljoprivrednu proizvodnju
 • nabavke kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu i matičnog jata
 • nabavke višegodišnjih zasada voća, vinove loze i ostalih višegodišnjih zasada sa opremanjem površina pod zasadima
 • nabavke protivgradnih mreža sa naslonom
 • nabavke opreme za zaštićeni prostor
 • izgradnje bunara i nabavke opreme i sistema za navodnjavanje
 • nabavke opreme za povećanje kapaciteta i osavremenjavanje linija za preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda
 • izgradnje, adaptacije i opremanja skladišnih kapaciteta – hladnjača i podnih skladišta
 • izgradnje i adaptacije građevinskih objekata za stočarsku proizvodnju u cilju zaštite životne sredine i ispunjenja standarda u oblasti poljoprivredne proizvodnje.

Uslovi kreditiranja su sledeći:

 • iznos kredita: od 200.000,00 do 10.000.000,00 dinara
 • primena valutne klauzule
 • kamatna stopa:
 • 3% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene garancijom
 • 4% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene hipotekom

Kamatna stopa se umanjuje za 0,5% ukoliko se iz sredstava kredita finansira nabavka poljoprivredne mehanizacije (traktora, kombajna i priključnih mašina) od domaćih proizvođača koji imaju zaključen Ugovor o poslovnoj saradnji sa Razvojnim fondom Autonomne Pokrajine Vojvodine doo Novi Sad (u daljem tekstu: Fond).

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju.

 

Predstavljamo

Nova knjiga Branislava Gulana o nestajanju sela u Srbiji

Nova knjiga o selu Branislava Gulana, publiciste, književnika i člana Naučnog društva ekonomista Srbije, "Ruralne sredine u Srbiji - Spasavanje ...
Detaljnije

Najave događaja

med proizvodi

Festival meda u Zrenjaninu od 11. do 13. oktobra

Trodnevni Festival meda u Zrenjaninu petnaesti put ...
Detaljnije