Fito farmacijaKonkurs za podsticajna sredstva kojima će se sufinansirati aktivnosti udruženja poljoprivrednika u 2014. godini

Predmet konkursa Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je dodela podsticajnih sredstava za sufinansiranje aktivnosti udruženja građana u 2014. godini čija je delatnost u vezi sa poljoprivrednom proizvodnjom.

Ukupan iznos sredstava koje se dodeljuje po konkursu je 14.250.000,00 dinara.

Pravo korišćenja podsticajnih sredstava imaju udruženja građana sa područja AP Vojvodine čija je delatnost poljoprivredna proizvodnja.

Sredstva će se koristiti za realizaciju programskih aktivnosti i poboljšanja uslova rada.

Konkurs je otvoren zaključno sa 30. aprilom 2014. godine.

Više informacija na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo www.psp.vojvodina.gov.rs. Kao i na broj telefona: 021-487-44-13.

Udruženja žena na selu do kraja meseca mogu konkurisati za sredstva za lokalne manifestacije

Do kraja marta ženske seoske neprofitne organizacije i udruženja sa teritorije AP Vojvodine mogu konkurisati za bespovratna sredstva za finansiranje projekata namenjenih programima i aktivnostima udruženja žena na selu, sa ciljem promocije lokalnih manifestacija kao turističke ponude u ruralnim sredinama.

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od milion dinara obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu APV za 2014. godinu.

Ciljevi finansiranja su: podsticanje aktivnosti i programa kojima se afirmiše ženski stvaralački potencijal; unapređenje rada ženskih seoskih neprofitnih organizacija i udruženja građana; podizanje kapaciteta seoskih ženskih organizacija za unapređenje kulturne i turističke ponude u njihovim lokalnim sredinama, kao i mogućnosti njihovog međusobnog povezivanja i saradnje; podrška udruženjima žena na selu u organizovanju lokalnih manifestacija kao dela turističke ponude lokalne zajednice.

Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom. Visina traženih sredstava ne može biti veća od 70.000,00 dinara.

Konkursni obrasci mogu se preuzeti sa sajta: www.spriv.vojvodina.gov.rs

Više informacija na broj telefona: 021-487-4609

 

 

Pokrajina podstiče nabavku protivgradnih mreža i ostale opreme

Konkurs – nabavka nove opreme za zaštitu poljoprivrednih kultura od vremenskih nepogoda i nabavka ostale opreme na teritoriji AP Vojvodine.

Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava za:

1. Nabavku protivgradnih mreža sa naslonom na površini od 0,5 ha od 10 ha na teritoriji AP Vojvodine u visini do 60% od ukupne vrednosti opreme bez PDV-a. 

Iznos podsticajnih sredstava za podršku investicija po sprovedenom konkursu ne može biti veći od 800.000,00 dinara po hektaru.

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je 220.000.000,00 dinara.

2. Nabavku boks paleta za berbu i skladištenje voća od 100 od 1000 paleta u visini do 50% od ukupne vrednosti bez PDV-a. Maksimalno 100 paleta/ha zasada voća.

Iznos podsticajnih sredstava po sprovedenom konkursu ne može biti veći od 4.000,00 dinara za nabavku јedne boks palete.

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je 40.000.000,00 dinara.

Pravo da konkurišu imaju:

–  fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava; 

–  pravna lica – registrovana poljoprivreda gazdinstava. 

Podnosioci prijava moraju biti sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Konkurs traje od 18.3.2014. godine do 30.9.2014. godine.

Dodatne informacije putem telefona 021/456‐267. 
Tekst konkursa i obrazac prijave možete preuzeti sa: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Podsticajna sredstva za proizvodnju u zaštićenom prostoru

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u 2014. godini

Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u visini do 50% od ukupne vrednosti investicije bez PDV-a. 

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je do 60.000.000,00 dinara.

 Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju fizička lica nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije AP Vojvodine.

Podsticaj je namenjen za nabavku opreme i to:

1. konstrukciju za objekte zaštićenog prostora pokrivenog plastikom (aluminijumska, pocinkovano čelična, čelična i plastična);

2. višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje objekata zaštićenog prostora;

3. folije za senčenje i sprečavanje gubitka toplote;

4. mreže za senčenje objekta;

5. sisteme za navodnjavanje kap po kap;

6. instrumente za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage

7. sistem za zagrevanje.

Konkurs traje od 19.3. 2014. do 31.10.2014.

Više informacija na telefone: 021-487-44-24, 487-44-13.

Tekst konkursa i obrazac prijave možete preuzeti sa sajta: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku poljoprivrednim gazdinstvima

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku poljoprivrednim gazdinstvima. 

Krediti koji se odobravaju na rok od jedne do tri godine sa grejs periodom (periodom mirovanja) do godinu dana koji je obuhvaćen periodom otplate, odobravaju se i isplaćuju u dinarima, bez valutne klauzule.

 

Kamatna stopa je 4% na godišnjem nivou za kredite u stočarstvu i 6% za kredite plasirane u razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva, cvećarstva i za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju.

Pravo na kreditnu podršku ostvaruju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica (zemljoradničke zadruge sa najmanje 10 članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i mikro i mala pravna lica).

Ukupan iznos kredita za fizička lica, preduzetnike i pravna lica je do 5.000.000 dinara, a za zemljoradničke zadruge do 15.000.000 dinara.

Namena kredita za razvoj stočarstva obuhvata nabavku:

1) kvalitetnih priplodnih junica;

2) kvalitetnih priplodnih krava starosti do 5 godina;

3) teladi i junadi za tov telesne mase do 300 kg;

4) kvalitetnih priplodnih grla u ovčarstvu i kozarstvu;

5) jagnjad za tov telesne mase do 20 kg;

6) jarad za tov telesne mase do 15 kg;

7) kvalitetnih priplodnih grla u svinjarstvu;

8) prasadi za tov telesne mase do 25 kg;

9) kvalitetnih roditelјskih jata živine (kokoške, ćurke, guske, patke, biserke);

10) jednodnevnih pilića za tov;

11) rojeva pčela standardno formiranih na pet ramova i pčelinje matice sa ili bez košnica;

12) riblјe mlađi za tov.

Namena kredita za razvoj ratarstva obuhvata nabavku:

1) semena i sadnog materijala za ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtarstvo i cvećarstvo;

2) svih vrsta mineralnog đubriva;

3) svih vrsta sredstava za zaštitu bilјa.

Namena kredita za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu obuhvata nabavku:

1) mehanizacije i opreme za proizvodnju žitarica, industrijskog, lekovitog, aromatičnog i začinskog bilјa, i to za:

(1) traktore i traktorske kabine,

(2) mehanizaciju za osnovnu i predsetvenu obradu zemlјišta,

(3) mehanizaciju za setvu ratarskih kultura,

(4) mehanizaciju za zaštitu ratarskih kultura od bolesti, štetočina i korova,

(5) opremu za čuvanje, preradu, odnosno pakovanje ulјanih kultura, gajenog lekovitog, začinskog i aromatičnog bilјa, gajenih vrsta glјiva,

(6) opremu za čuvanje, preradu, odnosno pakovanje šumskih plodova i lekovitog bilјa sakuplјenog iz prirode,

(7) traktorske prikolice,

(8) kombajne i adaptere za kombajne,

(9) berače za kukuruz;

2) mehanizacije i opreme za proizvodnju voća, povrća, ukrasnog bilјa, odnosno cveća, i to:

(1) specijalizovanih traktora za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju,

(2) mehanizacije za setvu i sadnju povrtarskog bilјa i cveća,

(3) mehanizacije i opreme za zaštitu voća, povrća i cveća od bolesti, štetočina, korova, grada i hladnoće,

(4) opreme i materijala za gajenje voća, povrća i cveća u zaštićenom prostoru pokrivenog plastičnim materijalima,

(5) mehanizacije za berbu voća, povrća i oblikovanog ukrasnog bilјa,

(6) opreme za pranje, kalibriranje, klasiranje, poliranje i pakovanje voća, povrća i cveća, kao i boks paleta za skladištenje voća i povrća u hladnjačama i rashladnih uređaja za hladnjače,

(7) mehanizacije za uklanjanje ostataka nakon rezidbe voća,

(8) opreme za pakovanje sadnog materijala ukrasnog bilјa (semena, lukovica, sadnica),

(9) mulčera,

(10) heksagona sa priklјučcima (mulčer sa priklјučcima),

(11) mašina za zelenu berbu,

(12) ulagača za đubrivo,

(13) mehaničkih sredstava za zaštitu bilјa;

3) opreme za sušare za žitarice, ulјarice, povrće, voće i lekovito bilјe;

4) mehanizacije i opreme za navodnjavanje;

5) mehanizacije i opreme za stočarsku proizvodnju, i to:

(1) mehanizacije za pripremu kabaste stočne hrane,

(2) opreme za mužu, hlađenje i čuvanje mleka,

(3) opreme za sisteme za automatsko napajanje i ishranu životinja,

(4) mehanizacije i opreme za manipulaciju stajnjakom i osokom,

(5) opreme za ventilaciju objekata za gajenje životinja,

(6) opreme za gajenje i termoregulaciju svinjarskih i živinarskih farmi,

(7) specijalizovane opreme za živinarske farme za proizvodnju konzumnih i priplodnih jaja,

(8) opreme za pčelarstvo,

(9) prikolica atestiranih za prevoz košnica pčela,

(10) atestiranog teretnog vozila za prevoz ugrađenih košnica pčela;

6) opreme za silose (ćelije silosa, horizontalni i vertikalni transporteri, prečišćivači);

7) opreme za kontrolu žitarica i ulјarica prilikom prometa;

8) opremu, odnosno merne kontrolne instrumente za utvrđivanje mesnatosti svinja na liniji klanja.

Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, nakon čega će biti dostupan na sajtu Ministarstva. Po objavljivanju Pravilnika u Službenom glasniku, očekuje se potpisivanje Ugovora sa poslovnim bankama i osiguravajućim društvima nakon čega će biti poznata procedura za odobrenje kredita, kao i banke koje će ih odobravati. 

Predstavljamo

“Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar 2018” u prodaji

"Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar 2018" - nova znanja, dostignuća, iskustva ...
Detaljnije

Najave događaja

Državni pčelarski sajam sa međunarodnim učešćem 9. i 10. februara 2019.

Državni pčelarski sajam važan i pčelarima i potrošačima pčelinjih proizvoda ...
Detaljnije