Fito farmacija

LG Seeds
organsko povrće 2

Konkurs NLB Organic: Za tri projekta milion i po dinara

NLB Organic Konkurs otvoren do 20. maja.

NLB Banka Beograd i ove godine sa milion i po dinara nagrađuje najbolje projekte proizvođača organske hrane.

Zdrave ideje za zdravu budućnost

NLB Banka Beograd je objavila početak osmog konkursa NLB Organic, u okviru kojeg će i ove godine nagraditi tri najbolja projekta proizvođača organske hrane novčanom nagradom u ukupnom iznosu od million i po dinara.

Konkurs je otvoren od 8. marta do 20. maja.

Pravo učešća imaju individualni poljoprivredni proizvođači sa registrovanim poljoprivrednim gazdinstvom koji su sertifikovani ili u procesu sertifikacije za organsku proizvodnju, uključujući i proizvođače koji poseduju grupni sertifikat, odnosno ugovor sa organizatorom proizvodnje.

Projekti se dostavljaju poštom, na adresu NLB Banke Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165v, sa naznakom “Konkurs za najbolje projekte organske proizvodnje i prerade hrane” ili elektronskim putem na adresu: organic@nlb.rs

NLB Banka će tri autora projekata koje stručna komisija u sastavu: prof. dr Snežana Oljača, dr Milan Adamović i Vladimir Čapić proceni najboljim nagraditi iznosom od po 500.000 dinara.

“Poljoprivreda je jedan od ključnih segmenata u poslovnim aktivnostima NLB Banke, i mi joj posvećujemo veliku pažnju.

Pored proizvoda i usluga iz svoje redovne ponude, povoljnog finansiranja u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i lokalnim samoupravama, okupili smo i tim stručnjaka- savetnika za poljoprivredu, koji dobro poznaju ovu oblast, njene specifičnosti i potrebe i koji su poljoprivrednicima na raspolaganju tamo gde oni žive i rade – na polju. 

I u domenu društveno odgovornog poslovanja, organska poljoprivreda zauzima značajno mesto, u onom njenom delu koji doprinosi održivom razvoju, zdravlju ljudi i očuvanju životne sredine. Zbog složenog procesa zasnivanja organske proizvodnje, pribavljanja odgovarajućih sertifikata i vrlo zahtevnog procesa proizvodnje, organskoj proizvodnji je neophodna podrška svih relevantnih institucija. Mi smo prepoznali tu potrebu, a interesovanje organskih proizvođača za naš konkurs raste iz godine u godinu”, rekao je Branko Greganović, predsednik Izvršnog odbora NLB Banke Beograd.  

Na NLB Organic konkursu, od 2012. godine, učestvovalo je ukupno 354 projekta.

Konkursi Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede, kamata 1-1,5 odsto

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede otvorio je konkurse namenjene unapređenju poljoprivredne proizvodnje u 2019. godini.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Reč je o čak deset kreditnih linija.

Kamatna stopa je izuzetno povoljna i kreće se od 1 % do 1,5 %.

Konkursi su otvoreni do utroška planiranih sredstava.

Kreditne linije su namenjene za:

–  nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske i priključne).

Iznos kredita je 1.000-40.000 evra. Grejs period je šest meseci, a za pogonske mašine uz učešće od 20 odsto. 

–  nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje i bušenje bunara

Iznos kredita je 1.000-40.000 evra. Grejs-period je 12 meseci.

–  nabavku opreme za stočarske farme

Maksimalan iznos kredita je 40.000 evra, grejs-period je šest meseci, a rok otplate je 60 meseci.

– nabavku pčelinjih rojeva, košnica, i opreme za pčelarstvo

Iznos kredita je 1.000-20.000 evra. Grejs-period je 12 meseci. 

– nabavku novih zaštićenih bašta i opreme u njima

Krediti su od 1.000 do 20.000 evra. Grejs-period je 12 meseci, a rok otplate dve godine.

– nabavku novih sistema protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda 

Maksimalan iznos kredita je 40.000 evra, a rok otplate je 30 meseci, a grejs-period šest meseci.

– nabavku kvalitetne prasadi i teladi za tov

Iznos kredita 3.000-40.000 evra. Rok otplate je 15 meseci.

– nabavku kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu

Iznos kredita je 1.000-40.000 evra. Grejs-period je 12 meseci , a rok otplate dve godine.

– podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda

Iznos kredita 1.000-40.000 evra. Grejs-period je 36 meseci.

– izgradnju objekata i nabavku opreme namenjene skladištenju žitarica, voća i povrća

Iznos kredita 10.000-40.000 evra sa grejs-periodom od šest meseci. Rok otplate tri godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

 

Šeta kroz polje žita 2

Konkurs: Dodela finansijskih sredstava za projekte koje realizuju udruženja

Konkurs za unapređenje kvaliteta i promociju života u ruralnim područjima.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2019. godini koje realizuju udruženja, a koji su od javnog interesa.

Opšti cilj Javnog konkursa je unapređenje kvaliteta i promocija života u ruralnim područjima sprovođenjem aktivnosti kojima se jača svest o značaju razvoja poljoprivrede i ruralnih oblasti.

Prioritetne tematske oblasti su:

1) stabilizacija dohotka zaposlenih u poljoprivredi;

2) modeli finansijske podrške poljoprivredi i ruralim područjima;

3) efikasno upravljanje zemljištem;

4) unapređenje stanja fizičkih resursa;

5) unapređenje sistema transfera znanja i razvoj ljudskih potencijala;

6) zaštita životne sredine u oblasti poljoprivrede;

7) tehnološki razvoj i modernizacija poljoprivredne proizvodnje i prerade;

8) ispitivanje tržišta i plasmana;

9) razvoj tržišnih lanaca;

10) očuvanje poljoprivrede, prirodnih i ljudskih resursa u područijima sa oteženim uslovima rada u poljoprivredi;

11) diverzifikacija ruralne ekonomije i očuvanje kulturne i prirodne baštine;

12) unapređenje socijalne strukture i jačanje socijalnog kapitala;

13) unapređenje kvaliteta i bezbednosti proizvoda i

14) unapređenje stanja u oblasti zaštite životinja.

Neophodno je da predloženi projekti budu u saglasnosti sa opštim ciljem Javnog konkursa i u okviru tematske oblasti sa konkretnim i merljivim rezultatima.

Koliko sredstava je opredeljeno Konkursom?

Opredeljena sredstva: 15.000.000,00 (petnaestmiliona) dinara u bruto iznosu koji će biti isplaćeni potencijalnim korisnicima putem dva konkursa.

Od ukupno opredeljenih sredstava za ovaj konkurs predviđeni budžet iznosi 10.000.000,00 dinara.

Predviđeni iznos sredstava u drugom krugu je 5.000.000,00 dinara, pri čemu navedeni iznos može biti i veći, u slučaju neutrošenih sredstava opredeljenih za prvi konkurs.

Odabrani projekti biće finansirani/sufinansirani sa najviše do 1.000.000,00 (milion) dinara u bruto iznosu po projektu.

Okvirni datum početka realizacije dela odabranih projekata u prvom konkursu: april/maj 2019. godine.

Uslovi koje treba da ispuni udruženje 

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju udruženja, osnovana radi ostvarivanja opštekorisnog cilja), upisana u Registar Agencije za privredne registre:

– koji imaju sedište na teritoriji Republike Srbije;

– čiji se ciljevi, definisani statutom/osnivačkim aktom, ostvaruju u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja;

– imaju potrebne kapacitete za sprovođenje predloženog projekta.

Projekat se može realizovati u partnerstvu više udruženja, pri čemu je jedno nosilac i javlja se u ulozi podnosioca i potpisnika ugovora.

Ostali uslovi:

U skladu sa Javnim konkursom, mogu se predložiti projekti:

– koji se realizuju na području Republike Srbije;

– čiji je period realizacije zaključno sa 31. decembrom 2019. godine;

– koji se odnose na jednu ili više prioritetnih tematskih oblasti;

– udruženje može podneti više zahteva/projekata ili biti partner u više projekata čiji su predlagač druga udruženja, ali po Javnom konkursu može ostvariti pravo na novčana sredstva samo po jednom projektu/zahtevu, pri čemu može biti finansiran/sufinansiran najbolje plasirani projekat u skladu sa raspoloživim sredstvima.

O dokumentaciji koja se podnosi prilikom konkurisanja i ostalim informacijama pročitajte OVDE

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana.

Drugi konkurs biće objavljen u III kvartalu 2019. godine na internet stranici Ministarstva i Portalu e-Uprave.

Listu vrednovanja (bodovanja) i rangiranja prijavljenih projekata, u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, utvrđuje komisija koju obrazuje ministar, te istu objavljuje na internet stranici Ministarstva i Portalu e-Uprave.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od 3 radna dana od dana objavljivanja Liste vrednovanja (bodovanja) i rangiranja prijavljenih projekata, te na istu učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja.

Odluku o prigovoru donosi nadležni organ Ministarstva u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Odluku o izboru projekata Ministarstvo donosi u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora i objavljuje je na internet stranici Ministarstva i Portalu e-Uprave.

Izbor projekata vršiće se na osnovu sledećih kriterijuma:

– Reference projekta: način realizacije projektnih aktivnosti u okviru odabrane tematske oblasti; dužina trajanja projekta; broj korisnika projekta; očekivani rezultati projekta; mogućnost razvijanja projekta i njegova održivost

– Ciljevi koji se postižu: stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se projekat sprovodi; obim zadovoljavanja javnog interesa; veličina ciljne grupe obuhvaćena projektom; promocija rodne ravnopravnosti i jačanje uloge ranjivih društvenih grupa;

– Sufinansiranje projekta iz drugih izvora (procenat sufinansiranja): sopstveni prihodi, sredstva budžeta RS, AP, JLS, fondova EU, poklona, donacija, legata, kredita i dr.;

– Zakonitost i efikasnost korišćenja sredstva i održivost ranijih projekata: opravdanost strukture (vrste) i visine troškova;

– Kapacitet udruženja i kvalifikacije projektnog tima;

– Prethodno iskustvo udruženja u sprovođenju projekata iz tematske oblasti na koju se odnosi predlog projekta;

– Geografsko područje sprovođenja (opština/grad);

Ministarstvo će finansirati/sufinansirati samo projekte koji budu bodovani sa 50 i više bodova, pri čemu je broj lica sa kojima će biti zaključen ugovor uslovljen opredeljenim iznosom sredstava.

Korisnik sredstava dužan je da, nakon objavljivanja Odluke o izboru projekata, a pre sklapanja ugovora, Ministarstvu dostavi Interni akt o antikorupcijskoj politici.

Sa podnosiocima prijava čiji projekti budu odabrani za finansiranje/sufinansiranje biće zaključeni ugovori kojim će precizno biti definisana prava i obaveze ugovornih strana.

Isplata sredstava se vrši 100% nakon potpisivanja ugovora, a po prijemu odgovarajućeg sredstva obezbeđenja.

Odobrena sredstva koja nisu utrošena do 31.12.2019. godine, vraćaju se u budžet RS.

Detaljnije informacije o konkursu mogu se dobiti na tel: 011/2641-073 i 011/3616-278.

Tekst Javnog konkursa i prateća dokumentacija koja je sastavni deo javnog konkursa mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva (www.minpolj.gov.rs) i Portalu e-Uprave.

 

Predstavljamo

“Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar 2019” u prodaji

Novu knjigu "Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar", izdanje za 2019. godinu moguće je poručiti online ili preko narudžbenice, ili je podići lično ...
Detaljnije

Najave događaja

vino boce

Interfest u Novom Sadu uz vrhunska vina, delikatese, radionice i muziku

Interfest, najstariji međunarodni festival vina u Srbiji, održaće se od 13. do 15. juna ...
Detaljnije