Kupovina seoskih kuća sa okućnicom za bračne parove

kuca na selu
Najmanje 30 bračnih ili vanbračnih partnera do kraja godine postaće vlasnici kuća u nekom od vojvođanskih sela.

Zavod za ravnopravnost polova raspisao je šesti konkurs namenjen bračnim i vanbračnim parovima sa teritorije Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

Konkurs je otvoren je do 15. aprila 2019. godine.

Cilj konkursa je unapređenje ekonomskog položaja žena putem porasta broja žena vlasnica nepokretnosti, podsticanje razvoja ruralnih sredina, poboljšanje demografske strukture i povećanja nataliteta.
 
Konkursom je predviđeno 30 miliona dinara, što znači da će najmanje 30 bračnih ili vanbračnih partnera do kraja godine postati vlasnici nekretnine u nekom od vojvođanskih sela.

Pravo učešća imaju supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života.

Kriterijumi za dodelu sredstava su obrazovanje učesnika konkursa, radni odnos, godine života (jedan od učesnika ne sme biti stariji od 40 godina), da nisu vlasnici/suvlasnici bilo kakve nepokretnosti i da nisu u krvnom srodstvu sa prodavcem nekretnine, kao i da imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Vojvodine.
 
Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerimasa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu
 
Učesnici/ce konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara.

Uslovi konkursa 

Učesnici konkursa mogu biti bračni parovi i vanbračni partneri koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
 
1. da jedan od supružnika/vanbračnih partnera nije stariji od 40 godina života u momentu podnošenja prijave na Konkurs; 
 
2. da imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine;
 
3. supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana u momentu podnošenja prijave, odnosno vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života (u skladu sa Zakonom);
 
4. da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa; 
 
5. da je barem jedan od supružnika, odnosno vanbračnih partnera u radnom odnosu. Ukoliko je Učesnik konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs. 
 
6. da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti;
 
7. da Učesnici konkursa u momentu podnošenja prijave nemaju neizmirenih dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa  u skladu sa propisima Republike Srbije;
 
8. da Učesnici konkursa nisu pravosnažno osuđivani na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci.

Obavezna dokumentacija   

Učesnici konkursa dostavljaj sledeću dokumentacije koju podnose uz prijavu na Konkurs:
 
1. fotokopije lične karte Učesnika konkursa;
 
2. fotokopije overene diplome o stečenom obrazovanju;
 
3. dokaz o državljanstvu Republike Srbije (ne stariji od 6 meseci od dana objavljivanja Konkursa);
 
4. dokaz o bračnoj zajednici (izvod iz matične knjige venčanih Učesnika konkursa, ne stariji od mesec dana od dana objavljivanja Konkursa), a kao dokaz o vanbračnoj zajednici overena izjava o vanbračnoj zajednici uz potpis 2 svedoka i uz obavezno prilaganje kopije ličnih karata svedoka koji su potpisali izjavu o vanbračnoj zajednici. Overena izjava o vanbračnoj zajednici mora biti sačinjena nakon raspisivanja Konkursa.
 
5. dokaz o radnom odnosu Učesnika konkursa (prijava na penzijsko-invalidsko osiguranje – M obrazac i fotokopija ugovora o radu). Ukoliko je Učesnik konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs.
 
6. dokaz o stažu osiguranja Učesnika konkursa, i to potvrda izdata od strane nadležne organizacione jedinice Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u okviru koje je naveden ukupno ostvaren penzijski staž;
 
7. overenu izjavu Učesnika konkursa da na teritoriji Republike Srbije ne poseduju u vlasništvu/suvlasništvu nepokretnost (stambeni objekat, građevinsko zemljište ili poljoprivredno zemljište) i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa;
 
8. potvrdu Ministarstva finansija RS – Poreske uprave da nije bilo prenosa prava vlasništva ili suvlasništva na ime Učesnika konkursa;
 
9. potvrdu Ministarstva finansija RS – poreske uprave da je Učesnik konkursa izmirio dospele poreze i doprinose;
 
10. uverenje MUP-a da Učesnik konkursa nije pravosnažno osuđivan na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci;
 
11. potvrdu izdatu od strane RGZ – služba za katastar nepokretnosti o neposedovanju imovine u mestu prebivališta Učesnika konkursa;
 
12. izvod izdat od strane RGZ – služba za katastar nepokretnosti za nepokretnost koju Učesnici konkursa predlažu za kupovinu;
 
13. izjavu potencijalnog prodavca/prodavaca da je/su prihvatio/li uslove Konkursa i da je/su saglasan/saglasni sa istim;
 
14. potvrdu o prebivalištu Učesnika konkursa izdatu od strane MUP-a;
 
15. overenu izjavu Učesnika konkursa da će stanovati u predmetnoj kući i da istu neće otuđiti u periodu od 10 godina od dana potpisivanja ugovora;
 
16. overenu izjavu Učesnika konkursa da oni i prodavac/prodavci nepokretnosti međusobno nisu krvni srodnici u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom srodstvu ili srodstvu po usvojenju.

Uslovi koje mora da ispunjava kuća (nepokretnost)

Nepokretnost za čiju kupovinu se dodeljuju bespovratna sredstva u skladu sa Pravilnikom mora kumulativno da ispunjava sledeće uslove:
 
1. da se radi o nepokretnosti koja je upisana u Katastar nepokretnosti, odnosno u zemljišne knjige, na ime prodavca/prodavaca, bez tereta;
 
2. da prodavac/prodavci nepokretnosti i Učesnici konkursa nisu krvni srodnici u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom srodstvu ili srodstvu po usvojenju; 
 
3. da ne postoje nerešeni imovinsko-pravni odnosi na nepokretnosti;
 
4. da je bezbedna i uslovna za stanovanje;
 
5. nepokretnost  predlažu Učesnici konkursa;
 
6. da je nepokretnost, kao i svi delovi okućnice koji se nalaze na katastarskoj parceli na kojoj je i nepokretnost, izgrađena u skladu sa propisima koji regulišu planiranje i izgradnju, odnosno da ne postoji zabeležba da je nepokretnost ili deo okućnice izgrađena bez dozvole.
 
Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Zavod), Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom „Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom“.
 
Neće se razmatrati prijave koje su: neblagovremene, nedopuštene ili nepotpune i nerazumljive.
 
Prijave će biti razmatrane i o njima se odlučivati po kriterijumima i postupku utvrđenim Pravilnikom o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom. 
 
Dokumentacija se ne podnosi u originalu, već se prilažu fotokopije traženih dokumenata, s tim što Zavod zadržava pravo da pre potpisivanja ugovora zatraži original dokumentacije na uvid. Zavod ne vraća zaprimljenu dokumentaciju, već se ona čuva u arhivi Zavoda. 
 
Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova www.ravnopravnost.org.rs, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova putem imejla na adresu zavod.ravnopravnost@gmail.com
 
 
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?