agronomi na poslu 2

Konkurs za programe sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja

Podsticaji po ovom Konkursu se isplaćuju iz dva dela: 50 % po potpisivanju Ugovora, a ostatak po oceni Izveštaja.

Uprava za agrarna plaćanja objavila je Konkurs za programe sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2019. godinu.

Konkurs se odnosi na podsticanje programa sertifikacije sadnog materijala i
klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2019. godinu.

Podsticaji za programe sertifikacije i klonske selekcije su plaćanja za
odobrene programe podnosiocima prijave za realizaciju tih programa, i to za:

1. pripremu terena i izgradnju i montažu mrežanika i/ili staklenika sa opremom za čuvanje i umnožavanje sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja, inicijalnih (primarnih) biljaka, odnosno biljaka predosnovne i osnovne kategorije i obavljanje aktivnosti na poslovima sprovođenja tih programa, kupovinu opreme, reagenasa i indikator biljaka za njihovo testiranje i retestiranje i obavljanja tih aktivnosti, a sve u cilju dobijanja i održavanja sadnog materijala viših kategorija, odnosno predosnovne kategorije voćaka, vinove loze i hmelja;

2. jednu ili više faza klonske selekcije voćaka, vinove loze i hmelja, podrazumevajući i analize na prisustvo regulisanih štetnih organizama, odnosno obavljanje aktivnosti na zdravstvenoj (fitosanitarnoj) selekciji i genetičkoj selekciji (masovna pozitivna i/ili negativna klonska selekcija za podloge i domaće stvorene sorte, individualna klonska selekcija: predklonska selekcija, selekcija kandidat klonova i završno ispitivanje klonova.

Pravo na podsticaje za sertifikaciju, odnosno klonsku selekciju, podnosilac zahteva može da ostvari za 2019. godinu za maksimalan ukupan iznos do 10.000.000,00 dinara.

Pravo na korišćenje podsticaja za sertifikaciju i klonsku selekciju, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju ima pravno lice i preduzetnik koji ispunjava sledeće kriterijume:

1) da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da se nalazi u aktivnom statusu, u skladu sa propisom kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava;

2) da je upisan u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja sadnog materijala, kao i da  ispunjavaju uslove u pogledu sprovođenja sertifikacije u skladu sa posebnim propisima kojim se uređuje ova oblast.

3) da ima lice zaposleno na neodređeno vreme sa sedmim stepenom stručne spreme poljoprivredne struke (smer: voćarstvo-vinogradarstvo i/ili zaštita bilja), a za poslove klonske selekcije smera koji u svom programu ima predmete voćarstvo (za sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka), vinogradarstvo (za sertifikaciju i klonsku selekciju vinove loze) i/ili prerada grožđa/vinarstvo (za klonsku selekciju vinskih sorti vinove loze), angažovano na poslovima sertifikacije i/ili klonske selekcije (u daljem tekstu: stručno lice);

4) da je izjavio da po nekom drugom osnovu u 2019. godini ne koristi podsticajna sredstva za sertifikaciju, odnosno klonsku selekciju koja su predmet ovog konkursa, odnosno finansiranja;

5) da je predložio aktivnosti programa koje su u skladu sa načelima sertifikacije i klonske selekcije, odnosno prihvatljivim aktivnostima.

Lica imaju pravo na korišćenje podsticaja za sertifikaciju i klonsku selekciju za troškove i aktivnosti izvršene od 01.01.2019. godine, pa do 31.03.2020. godine.

Ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na podsticaje ispituje posebna Komisija, koja utvrđuje rang listu podnosilaca.

Posle izvršene inspekcijske kontrole, rešenjem se utvrđuje pravo i zaključuje Ugovor o korišćenju podsticaja kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, a posebno obim aktivnosti, način njihovog izvršavanja i iznos podsticaja.

Korisnik sredstava po realizaciji podsticaja, a najkasnije do 30. juna naredne godine Ministarstvu treba da dostavi Izveštaj o realizaciji, koji sadrži podatke kojima dokazuje da je sproveo sve planirane aktivnosti, kao i dokaze o namenskom korišćenju sredstava ostvarenih po osnovu podsticaja.

Podsticaji se isplaćuju iz dva dela:

  • 50 % po potpisivanju Ugovora
  • 50 % po oceni Izveštaja.

Rok za prijavu

Prijava se podnose Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Upravi za agrarna plaćanja od 01.09.2019. do 30.09.2019. godine.

KONKURS U CELINI PROČITAJTE OVDE

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Kako, sa stanovišta proizvodnje kojom se bavite, ocenjujete 2019. godinu?
Close Menu