Konkurs za podršku mladim poljoprivrednicima

Konkurs za podršku novim generacijama mladih poljoprivrednih proizvođača, podsticanjem razvoja i unapređivanjem primarne biljne i stočarske proizvodnje.

Konkurs Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini

Cilj ovog konkursa jeste demografska obnova ruralnih područja AP Vojvodine radi podsticanja ostanka mladih u ruralnim područjima odnosno njihovog povratka iz gradova. 

Maksimalan iznos sredstava je 1.500.000 dinara po jednoj prijavi (minimalno 500.000 dinara) i prihvata se 90 % ukupnih troškova investicije.
 
Ukupno je na raspolaganju 200 miliona dinara. 
 
Krajnji rok je 21. maj 2018. godine. 
 
Pravo na podsticaje ostvaruju stariji od 18 godina, a mlađi od 40 godina, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva nakon 1. januara.2018. godine ili će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava do dana zaključenja ugovora.

Visina i namena sredstava   

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose ukupno do 200.000.000,00 dinara.
 
Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 90 % od ukupno prihvatljivih troškova investicije.
 
Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).
 
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 1.500.000,00 dinara.
 
Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 500.000,00 dinara.
 
Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:
 
1) podršku investicijama za razvoj i unapređivanje primarne biljne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika, i
 
2) podršku investicijama za razvoj i unapređivanje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika.
 
Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, koja može da se odnosi na više tačaka.
 
PRILIKOM RAZMATRANJA PODNETIH PRIJAVA ZA OSTVARIVANJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA, NEĆE SE PRIZNAVATI INVESTICIJE I KUPLJENA OPREMA PRE DONOŠENJA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA.

Uslovi za učešće na konkursu  

1. registrovano poljoprivredno gazdinstvo mora biti upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava nakon 01.01.2018. godine ili nakon donošenja odluke o raspodeli sredstava po ovom konkursu, a pre potpisivanja ugovora, i mora se nalaziti u aktivnom statusu.
 
2. podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine;
3. parcele na kojima se postavlja oprema – koja je predmet investicije konkursa – moraju biti
upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Ukoliko je parcela u zakupu, potrebno je da je do isteka ugovora o zakupu preostalo najmanje pet godina.
 
4. podnosilac prijave mora imati izrađen poslovni plan ‒ ekonomsku održivost projekta;
 
5. podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje zaključno sa 2017. godinom;
 
6. podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze zaključno sa 2017. godinom za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, a ako se prebivalište podnosioca prijave nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave onda treba dostaviti napred navedeno uverenje i od te lokalne samouprave);
 
7. podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2017. godinu;
 
8. podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti sredstva po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
 
9. podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;
 
10. podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica ‒ u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik”, br. 36/11 i 99/11 i 83/14 i 5/15);
 
11. da se plaćanje vrši na tekući račun dobavljača ili gotovinski, a plaćanje putem kompenzacije i cesije neće biti priznata.
 
12. sprovođenje prihvatljivih aktivnosti ne sme započeti pre podnošenja prijave za podršku.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 21.05.2018. godine

Više informacija na PSP Vojvodine.

VIŠE OVDE

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/487-4430 od 10 do 13 časova.

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Close Menu