Javni poziv za naturalnu razmenu merkantilnog kukuruza za tovnu junad

junad u stali

Javni poziv za prikupljanje zahteva za naturalnu razmenu do 17.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu junad.

Republička direkcija za robne rezerve će izvršiti naturalnu razmenu do 17.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu junad.

Naturalna razmena odnosi se na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, registrovana poljoprivredna gazdinstva (fizička i pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnike), koji imaju proizvodnju tovne junadi.

Proizvođači sa kojima će se realizovati naturalna razmena su:

a) fizička lica-nosioci registrovanog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 17/13, 102/15, 6/16, 46/17, 44/18-dr.zakon, 102/18 i 6/19) i nalaze se u aktivnom statusu,

b) pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnici, koji moraju biti registrovani u Agenciji za privredne registre, sa šifrom pretežne delatnosti 01.42-uzgoj drugih goveda i bivola.

Paritet u naturalnoj razmeni je 17 kg merkantilnog kukuruza za 1 kg tovne junadi.

Merkantilni kukuruz, koji se daje u razmenu za tovnu junad je: prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama, do 14 % vlage, do 8 % lomljenih zrna, do 2% defektnih zrna, do 2 % nagorelih zrna, strane primese maks. 1%, od toga 0,5 % anorganskih.

Lom se utvrđuje pomoću sita sa okruglim otvorima prečnika od 5 mm, saglasno odredbama standarda SRPS E.B3.516, a prema Pravilniku o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa („Sl. list SRJ”, br. 52/95 i “Sl. list SRJ”, br. 52/95 i „Sl.list SCG“br. 56/2003-dg.pravilnik i 4/2004-dr.pravilnik i „Sl.glasnik RS“, br. 43/2013-dr.pravilnik).

Kvalitet tovne junadi koju Direkcija prima na osnovu ove robne razmene u svemu treba da odgovara odredbama Propisa o kvalitetu goveda i ovaca za klanje i tov PK-E2; III prerađeno izdanje (“Sl.list SFRJ”, br.21/69 i 55/69), telesne mase najmanje 400 kg, a sve u skladu sa čl. 30 ovog propisa.

Minimalni uslovi koje moraju ispunjavati primarni poljoprivredni proizvođači u vreme prijavljivanja na javni poziv su: posedovanje tovne junadi minimum 5 (pet) grla/komada.

(Dokaz: Izvod iz Centralne baze podataka o obeleženim životinjama, saglasno članu 84. stav 1. Zakona o veterinarstvu („Sl.glasnik RS“ br.91/05, 30/10 i 93/12) sa podacima o gazdinstvu i držaocu životinja, sa pratećim stranama – Obrazac o obeležavanju i registraciji goveda, koji sadrži identifikacioni broj životinje – broj ušne markice životinja na gazdinstvu, potpisana i overena, koju izdaje nadležna veterinarska stanica, ne starije od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja zahteva, Uverenje o zdravstvenom stanju).

Tovna junad moraju biti na skladištu primarnog proizvođača koji se prijavljuje na javni poziv najmanje 120 dana pre objave Javnog poziva, i moraju biti upisana u Centralnu bazu podataka o obeleženim životinjama.

Preuzimanje merkantilnog kukuruza proizvođači će izvršiti odmah po isporuci tovnih junadi klanici koja će vršiti preradu za račun Direkcije, a na osnovu pisanog naloga Direkcije.

Isporuka tovnih junadi se dokazuje potvrdom o uskladištenju tovnih junadi, koja mora da bude na obrascu Direkcije i prijemnicom klanice sa popisanim brojevima ušnih markica, potpisanom i overenom od strane ovlašćenog lica klanice i Proizvođača.

Preuzimanje merkantilnog kukuruza vršiće se na paritetu utovareno u vozilo proizvođača, u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Proizvođači tovne junadi snose troškove transporta kako junadi tako i kukuruza.

SPISAK klanica:

1. IM MATIJEVIĆ DOO, NOVI SAD

2. ALF PROMET DOO, KAĆ

3. ZMAJEVAC DOO, IRIG

4. TURKOVIĆ DOO, SJENICA  

Rok za realizaciju naturalne razmene je 30.9.2019. godine.

Obavezna dokumentacija:

A) za fizička lica:

– Dokaz o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih porodičnog gazdinstava, izdata od strane Ministarstva finansija, Uprave za trezor, za tekuću godinu (Potvrda, Izvod).

– Potvrda o registraciji gazdinstva, izdata od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za veterinu, koju izdaje nadležna veterinarska stanca, prilikom dodele ID broja gazdinstva na kome se drže životinje i HID broja. Gazdinstva moraju biti upisana u Centralnu bazu, koju vodi Uprava za veterinu, po Pravilniku o registraciji, odnosno odobravanju objekta za uzgoj, držanje i promet životinja („Sl.glasnik RS“ br.36/2017).

– Kontrolna lista o sprovođenju aktivnog nadzora na gazdinstvu, koju izdaje nadležna veterinarska stanica, overena i potpisana, ne starije od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja zahteva.

– Izvod iz Centralne baze podataka o obeleženim životinjama (prva strana obavezna-sadrži podatke o gazdinstvu), saglasno članu 84. stav 1. Zakona o veterinarstvu („Sl.glasnik RS“ br.91/05, 30/10 i 93/12), sa pratećim stranama na kojima su brojevi ušnih markica junadi na gazdinstvu, koju izdaje nadležna veterinarska stanica, overena i potpisana na poslednjoj strani, ne starije od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja zahteva.

– Uverenje o zdravstvenom stanju.

– Izjava o brojnom stanju i strukturi stočnog fonda overena od strane javnog beležnika – notara (Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa “Službeni glasnik RS”, br. 93/2014 i 22/2015).

– Izjava o prihvatanju uslova iz javnog poziva, i sve uslove iz konkursne dokumentacije, overena od strane javnog beležnika-notara (Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa “Službeni glasnik RS”, br. 93/2014 i 22/2015).

B) za pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnike:

– dokaz o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih porodičnog gazdinstava, izdata od strane Ministarstva finansija, Uprave za trezor, za tekuću godinu (Potvrda, Izvod).

– Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu, o upisu u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, po Pravilniku o registraciji, odnosno odobravanju objekta za uzgoj, držanje i promet životinja („Sl.glasnik RS“ br.36/2017). Ukoliko pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnici već poseduju Rešenje o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova, doneto posle dana 26.09.2006.godine, nisu u obavezi da dostavljaju novo Rešenje, već postojeće, jer su ista automatski upisana u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata i ne izdaje mu se novo rešenje.

– Potvrda o registraciji gazdinstva, izdata od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za veterinu, koju izdaje nadležna veterinarska stanca, prilikom dodele ID broja gazdinstva na kome se drže životinje i HID broja. Gazdinstva moraju biti upisana u Centralnu bazu, koju vodi Uprava za veterinu, po Pravilniku o registraciji, odnosno odobravanju objekta za uzgoj, držanje i promet životinja („Sl.glasnik RS“ br.36/2017).

– Izvod iz registra Agencije za privredne registre ne starije od 15 (petnaest) dana.

– Osnivački akt proizvođača, da je osnovan za obavljanje delatnosti proizvodnje tovne junadi (uzgoj, čuvanje i promet) sa šifrom pretežne delatnosti 01.42-Uzgoj drugih goveda i bivola.

– Kontrolna lista o sprovođenju aktivnog nadzora na gazdinstvu, koju izdaje nadležna veterinarska stanica, overena i potpisana, ne starije od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja zahteva.

– Izvod iz Centralne baze podataka o obeleženim životinjama (prva strana obavezna-sadrži podatke o gazdinstvu), saglasno članu 84. stav 1. Zakona o veterinarstvu („Sl.glasnik RS“ br.91/05, 30/10 i 93/12), sa pratećim stranama na kojima su brojevi ušnih markica junadi na gazdinstvu, koju izdaje nadležna veterinarska stanica, overena i potpisana na poslednjoj strani, ne starije od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja zahteva.

– Uverenje o zdravstvenom stanju.

– Izjava o brojnom stanju i strukturi stočnog fonda overena od strane javnog beležnika-notara (Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa “Službeni glasnik RS”, br. 93/2014 i 22/2015).

– Izjava o prihvatanju uslova iz javnog poziva, i sve uslove iz konkursne dokumentacije, overena od strane javnog beležnika-notara (Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa “Službeni glasnik RS”, br. 93/2014 i 22/2015).

Celokupna dokumentacija se podnosi u originalu ili overenoj kopiji.

Tovna junad moraju biti u vlasništvu podnosioca zahteva, što se dokazuje Izvodom iz Centralne baze podataka o obeleženim životinjama, koji glasi na ime podnosioca zahteva.

Zahtevi proizvođača sa kojima je Direkcija u sporu, proizvođači koji su u blokadi tokom 2019. godine, koji imaju ne izmirene obaveze prema Direkciji, imaju finansijski dug prema Direkciji, nisu dostavili sredstva obezbeđenja po različitim ugovornim obavezama prema Direkciji, kao i zahtevi sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Prednost prilikom izbora proizvođača imaju proizvođači sa većim stočnim fondom.

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane pisarnice Direkcije do 13.09.2019. godine, do 10 časova, Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „PONUDA-NE OTVARATI – za naturalnu razmenu merkantilni kukuruz za tovnu junad“, na adresu:

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
11000 Beograd, Ul. Dečanska br.8a

Na poleđini koverte obavezno upisati naziv proizvođača, adresu, telefon i kontakt osobu.

Otvaranje ponuda će se obaviti 13.09.2019. godine u 10:30 časova, u sali broj 654 a na VI spratu. Prisutni predstavnici proizvođača moraju Radnoj grupi podneti ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja.
Nepotpune i neblagovremene ponude, neće se razmatrati.

Ponude se podnose u originalu ili overenoj kopiji i moraju biti jasne i nedvosmislene, overene pečatom i potpisane od strane proizvođača.
Radna grupa će izvršiti izbor, u skladu sa ispunjenjem uslova iz javnog
Direkcija zadržava pravo jednostranog odustajanja od naturalne razmene po ovom oglasu.

Svi učesnici Javnog poziva biće pismeno obavešteni o ispunjenosti uslova njihove ponude.

OBRAZAC PRIJAVE I IZJAVE PREUZMITE OVDE

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?