Garancije Garancijskog fonda APV za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

njivaa

Garancije će se izdavati na iznos do 80 % ukupnog potraživanja Banke po kreditu.

Garancijski fond APV objavio je garantne linije za ovu godinu.

Konkursi Garancijskog fonda AP Vojvodine nisu vremenski ograničeni i traju dok se ne iskoristi garantni potencijal.

U 2019. godini garantni potencijal iznosi 1.310.333.938,52 dinara, što znači da Garancijski fond APV poslovnim bankama može da garantuje za preko 11 miliona evra kredita.

Krediti/Garancije za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

Ako postoji namera kupovine poljoprivrednog zemljišta od strane podnosioca zahteva u periodu od maksimalno godinu dana od datuma potpisivanja Ugovora o izdavanju garancije (odobravanje kreditnog okvira).

Kome su namenjeni?

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta namenjeni su Privrednim društvima (mikro, mala i srednja), zemljoradničkim zadrugama i preduzetnicima čije je poslovno sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i koja nemaju dospelih neizmirenih obaveza prema Banci i Fondu.

Podržani projekat mora biti realizovan na teritoriji AP Vojvodine.

Ostali minimalni uslovi definisani aktima poslovne politike Banke i Fonda i uslovima koji su navedeni u konkretnom Konkursu.

Fizičkim licima, nosiocima registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine, otvoren namenski tekući račun u banci kreditoru i prijavljen Upravi za agrarna plaćanja kao namenski račun i manje od 70 godina života na dan otplate poslednje rate.

Uslovi za izdavanje garancija

Garancije će se izdavati na iznos do 80 % ukupnog potraživanja Banke po kreditu (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu), odobrenom po sledećim uslovima:

 • Iznos odobrenog kredita od minimalno 5.000,00 EUR do maksimalno 200.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti EUR po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje
 • Nominalna kamatna stopa u dogovoru sa poslovnom Bankom
 • Rok otplate kredita do 15 godina
 • Puštanje kredita u korišćenje vrši se uplatom na račun prodavca na osnovu overenog kupoprodajnog ugovora/predugovora ili predračuna, po zvaničnom kursu NBS na dan puštanja sredstava odobrenog kredita u tečaj ili pojedinačnih tranši ili na račun klijenta uz obavezno namensko praćenje
 • Način otplate kredita po isteku grejs perioda u jednakim mesečnim, tromesečnim, polugodišnjim ili godišnjim anuitetima/ratama u zavisnosti od osnovne delatnosti klijenta i to u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan otplate
 • Prevremena otplata 0%
 • Naknada Banke za obradu zahteva do 1% od iznosa odobrenog kredita
 • Naknada za prevremenu otplatu 0%
 • Naknada za monitoring 0%
 • Provizija za izdavanje garancije 0,5% godišnje od nominalnog iznosa garancije i plaća se pre izdavanja garancije
 • Troškovi sprovođenja Konkursa Učesnik uplaćuje jednokratnu naknadu koja iznosi 0,5% od nominalnog iznosa garancije, a ne manje od 8.000,00 dinara na tekući račun Fonda
 • Obavezni instrumenti obezbeđenja blanko sopstvene menice korisnika kredita za Banku i Fond

Ostali instrumenti obezbeđenja

 • sadužništvo povezanih lica ili ostalih pravnih lica ili
 • hipoteka 1. reda na poljoprivrednom zemljištu u minimalnom iznosu 1:1,3 vrednosti ili
 • hipoteka 1. reda na stambeno/poslovnom objektu u minimalnom iznosu 1:1,5 vrednosti ili
 • Banka i Fond i Klijent mogu ugovoriti i druga sredstva obezbeđenja urednog vraćanja dospelih obaveza

SVE O GARANCIJAMA GARANCIJSKOG FONDA APV OVDE

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?