Bespovratna sredstva za razvoj starih zanata i domaće radinosti

bespovratna sredstva stari zanati

Bespovratna sredstva su namenjena za nabavku opreme ili repromaterijala.

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje razvoja i revitalizacije poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2021. godini trajaće petnaest dana.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam dodeljuje bespovratna sredstva radi unapređenja i očuvanja procesa proizvodnje na način koji ne ugrožava tradicionalnu tehnologiju karakterističnu za umetnički ili stari zanat ili posao domaće radinosti, u cilju povećanja konkurentnosti, odnosno ukupnog razvoja preduzetništva u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Tradicionalni zanat označava veštinu, naročito ručnog rada, kao i profesiju koja podrazumeva celokupan proces izrade unikatnih proizvoda i pružanja usluga, a koje su zasnovane na tradicionalnim znanjima i tehnologijama, upotrebom prirodnih materijala u procesu proizvodnje, uz korišćenje pretežno jednostavnih alata.

Sredstva su namenjena za nabavku opreme ili repromaterijala.

Pod nabavkom opreme podrazumeva se proizvodna oprema i oprema uključena u proizvodni proces.

Oprema koja je predmet subvencije mora biti u skladu sa delatnošću privrednog subjekta i namenjena za profesionalnu upotrebu.

Pod nabavkom repromaterijala podrazumeva se nabavka sirovina i poluprerađevina koje treba preraditi ili doraditi do konačnog proizvoda, koji mora biti u skladu sa delatnošću privrednog subjekta.

Visina sredstava

Sekretarijat dodeljuje sredstva u iznosu od 5.000.000,00 dinara, od kojih 2.500.000,00 tekuće subvencije i 2.500.000,00 kapitalne subvencije.

Sredstva se odobravaju za subvencionisanje troškova nabavke opreme ili repromaterijala na osnovu predračuna, ponude ili predugovora ne stariji od dana objavljivanja Javnog konkursa, sa datumom u toku trajanja Javnog konkursa (samo za jednu namenu).

Subvencionisani iznos se odobrava:

(1) za opremu u visini od najmanje 100.000,00 dinara do najviše 250.000,00 dinara;

(2) za repromaterijal u visini od najmanje 80.000,00 dinara do najviše 200.000,00 dinara.

Sredstva se odobravaju u visini do 100% od fakturne (kupovne) vrednosti sa PDV-om.

Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.

Kome su namenjena bespovratna sredstva

Pravo da konkurišu imaju privredna društva i preduzetnici čija je delatnost stari i umetnički zanati, odnosno poslovi domaće radinosti na osnovu Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata („Sl. glasnik RS“, br. 56/2012), sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom (ogranak, izdvojeno mesto) na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su upisani u registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: APR):

1) najkasnije do 31. decembra 2019. godine (imaju aktivan status) i

2) razvrstana na mikro ili mala pravna lica.

Uslovi za učešće na konkursu

Učesnik na Javnom konkursu podnosi prijavu pod sledećim uslovima:

1) da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda;

2) da u periodu od tri meseca pre datuma objavljivanja Javnog konkursa nije smanjivao broj zaposlenih lica za više od 10% (na dan 07.07.2021. godine, u odnosu na dan 07.04.2021. godine);

3) da u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine zaključno sa danom donošenja odluke o dodeli bespovratnih sredstava nije primio dozvoljenu de minimis državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara;

4) da za iste namene u prethodnoj ili tekućoj godini nije primio bespovratna sredstva koja potiču iz javnih sredstava po nekom drugom programu državne pomoći ili iz drugih izvora finansiranja. Učesnik na Javnom konkursu može podneti samo jednu prijavu za jednu namenu (oprema ili repromaterijal).

Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 22.7.2021. godine.

Informacije

Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 021/487–4668 ili 0800/021027 svakog radnog dana, od 10 do 14 časova.

Konkurs u celini preuzmite OVDE.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede