Takse za smeštaj u seoskim turističkim domaćinstvima

konkurs za seoski turizam

Visina taksi za smeštaj u seoskim turističkim domaćinstvima utvrđena je Uredbom koja je stupila na snagu 1. jula 2019.

Vlada Srbije donela je Uredbu o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i načinima i rokovima plaćanja.

Obveznik plaćanja utvrđene visine godišnjeg iznosa boravišne takse je fizičko lice koje poseduje rešenje o kategorizaciji i pruža usluge smeštaja u objektima domaće radinosti (kuća, apartman, soba) i seoskom turističkom domaćinstvu.

Fizičko lice može da pruža ugostiteljske usluge u objektima smeštajnih kapaciteta do ukupno 30 individualnih ležaja, saglasno zakonu kojim se uređuje ugostiteljstvo.

Fizičko lice može u objektu seoskog turističkog domaćinstva da pruža i ugostiteljske usluge smeštaja na otvorenom u privremeno postavljenoj opremi za kampovanje, do ukupno 20 kamp parcela, saglasno zakonu kojim se uređuje ugostiteljstvo.

Visina godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice utvrđuje se tako što se broj individualnih ležaja, odnodno kamp parcela množi s iznosom boravišne takse po individualnom ležaju, odnosno kamp parceli u zavisnosti od teritorije na kojoj se ugostiteljski objekat nalazi.

  • I kategorija turističkog mesta – 3.300,00 dinara;
  • II kategorija turističkog mesta – 2.600,00 dinara;
  • III kategorija turističkog mesta – 2.000,00 dinara;
  • IV kategorija turističkog mesta – 1.300,00 dinara.
  • Ako se ugostiteljski objekat ne nalazi u granicama turističkog mesta, broj individualnih ležaja i kamp parcela se množi s iznosom od 1.000,00 dinara.

Utvrđenu visinu godišnjeg iznosa boravišne takse za tekuću godinu, fizičko lice plaća kvartalno, do petog u mesecu za prethodni kvartal, uplatom u korist budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se ugostiteljski objekat nalazi.

Nadležni organ dužan je da za svaki ugostiteljski objekat utvrdi visinu godišnjeg iznosa boravišne takse u roku od 15 dana od dana početka primene ove uredbe.

Ova uredba stupila je na snagu 1. jula 2019.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?