Državno poljoprivredno zemljište na korišćenje u nepoljoprivredne svrhe

njive sa visine

Državno poljoprivredno zemljište na korišćenje u nepoljoprivredne svrhe je moguće, što je predviđeno Uredbom Vlade Republike Srbije.

Ova uredba primenjuje se na zemljište koje je u katastru nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda upisano po vrsti kao poljoprivredno zemljište u svojini Republike Srbije.

Katastarske parcele koje su predmet vraćanja u smislu zakona kojim se uređuje vraćanje oduzete imovine, ne mogu biti predmet korišćenja.

Namena korišćenja

Državno poljoprivredno zemljište može se dati na korišćenje za:

1) proizvodnju energije korišćenjem obnovljivih izvora energije vetra i sunca izgradnjom, odnosno postavljanjem:

(1) elektrana na energiju vetra sa pratećom infrastrukturom (objekti vetrenjače, dalekovodi, piloni, drugi objekti u funkciji elektrane, rasveta i dr.) i opreme za proizvodnju električne energije korišćenjem energije vetra;

(2) elektrana na sunčevu energiju sa pratećom infrastrukturom (objekti solarnih panela, dalekovodi, drugi objekti u funkciji elektrane, rasveta i dr.) i opreme za proizvodnju električne energije korišćenjem sunčeve energije;

2) izvođenje geoloških istražnih radova i/ili eksploataciju mineralnih sirovina (gline, šljunka, peska, kamena, nafte i prirodnog gasa i dr.) i/ili izvođenje radova na odlaganju jalovine, pepela, šljake i drugih opasnih i štetnih materija na poljoprivrednom zemljištu na određeno vreme uz dostavljanje neophodnih odobrenja izdatih od strane ministarstva nadležnog za poslove rudarstva i geologije;

3) obavljanje delatnosti koje su u vezi sa izgradnjom objekata koji su proglašeni za objekte od značaja za Republiku Srbiju u skladu sa propisima kojima se uređuje planiranje i izgradnja (postavljanje privremenih objekata za smeštaj radnika, parking za građevinske mašine i sl.) i delatnosti koje su u vezi sa izgradnjom objekata energetske i komunalne infrastrukture, telekomunikacija i zaštite od elementarnih nepogoda, a koje se zbog prirodnih i drugih karakteristika ne mogu graditi na drugoj lokaciji.

Do zemljišta se dolazi tako što jedinica lokalne samouprave grupiše državno poljoprivredno zemljište koje se planira za davanje na korišćenje u posebne jedinice javnog nadmetanja.

Zainteresovano lice podnosi nadležnom organu jedinice lokalne samouprave pismo o namerama za korišćenje državnog poljoprivrednog zemljišta i odgovarajući projekat.

Državno poljoprivredno zemljište može se dati na korišćenje fizičkom ili pravnom licu.

Državno poljoprivredno zemljište može se dati na korišćenje na period do 30 godina.

Predmet korišćenja može biti neobradivo državno poljoprivredno zemljište (pašnjaci, trstici i močvare), odnosno obradivo državno poljoprivredno zemljište (njive, livade, vrtovi, voćnjaci i vinogradi) šeste, sedme i osme katastarske klase.

Naknada za davanje zemljišta

Početna godišnja visina naknade za davanje na korišćenje zemljišta jednaka je petostrukom iznosu prosečne cene zakupa po hektaru državnog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Republike Srbije, u slučaju proizvodnje energije korišćenjem obnovljivih izvora energije vetra i sunca.

Isti iznos plaćaće se u slučaju obavljanje delatnosti koje su u vezi sa izgradnjom objekata koji su proglašeni za objekte od značaja za Republiku Srbiju

Tridesetostruki iznos prosečne cene zakupa po hektaru plaćaća oni koji će ga koristiti za izvođenje geoloških istražnih radova, eksploataciju mineralnih sirovina ili izvođenje radova na odlaganju jalovine, pepela, šljake i drugih opasnih i štetnih materija na poljoprivrednom zemljištu.

Naknada za davanje na korišćenje državnog poljoprivrednog zemljišta predstavlja isključivo vrednost koju na ime davanja na korišćenje prihoduje Republika Srbija.

Naknada za korišćenje plaća se unapred, jednom godišnje, s tim što se iznos naknade za prvu godinu plaća pre zaključenja ugovora, dok se naknada za svaku narednu godinu plaća najkasnije do 30. septembra tekuće godine.

Visina naknade može se usklađivati svake treće godine.

Novčana sredstva za vraćanje poljoprivrednog zemljišta u pređašnje stanje u iznosu od 30% troškova predviđenih projektom rekultivacije, sanacije, odnosno remedijacije, Korisnik deponuje na račun Ministarstva pre zaključenja ugovora o korišćenju, a ostatak troškova predviđenih projektom rekultivacije, sanacije, odnosno remedijacije u iznosu od 70% Korisnik deponuje na račun Ministarstva najkasnije pet godina pre isteka ugovora o korišćenju.

Ako korisnik ne deponuje na račun Ministarstva ostatak troškova predviđenih projektom rekultivacije, sanacije, odnosno remedijacije u iznosu od 70%, ugovor se raskida.

Troškove rekultivacije, sanacije, odnosno remedijacije poljoprivrednog zemljišta snosi Korisnik, kojem se deponovana sredstva vraćaju ako svoju obavezu izvrši u roku predviđenom projektom rekultivacije, sanacije, odnosno remedijacije, a u suprotnom deponovana sredstva zadržava Ministarstvo.

Ako Korisnik ne izvrši obavezu rekultivacije, sanacije, odnosno remedijacije državnog poljoprivrednog zemljišta, obavezu preuzima Ministarstvo, a na teret Korisnika.

Sredstva ostvarena od davanja na korišćenje državnog poljoprivrednog zemljišta u visini od 60% prihod su budžeta Republike Srbije, a u visini od 40% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi državno poljoprivredno zemljište koje je dato na korišćenje.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede