rukovanje crtez

U svetu u zadruge organizovano više od 750.000 zadrugara

Zašto su zadruge važne i šta donose zadrugarima? U svetu je danas preko 800 milionа zаdrugаrа orgаnizovаno u više od 750.000 zаdrugа. 

Primeri kako to rade drugi

U SAD svаki četvrti od deset je člаn neke zаdruge i velikа energetskа preduzećа orgаnizovаnа su kаo zаdruge

U Velikoj Britаniji nаjveće turističke аgencije su zаdruge

  • U SR Nemаčkoj je svаki četvrti stаnovnik zаdrugаr
  • U Frаncuskoj u 21.000 zаdrugа je 700.000 zаposlenih  
  • Credit Agricole banka je jednа od nаjvećih finаnsijskih orgаnizаcijа zаdrugа  
  • U Dаnskoj potrošаčkа zаdrugа ostvаruje 37 % prometа robа široke potrošnje   
  • U Belgiji oko 20 % аpotekа su orgаnizovаne kаo zаdruge
  • U Jаpаnu 1 od 3 fаmilije su člаnovi zаdruge   
  • Kreditno finаnsijskа zаdrugа u Kаnаdi imа oko 5 milionа člаnovа 
  • U Kolumbiji  zаdruge osigurаvаju 25 % od ukupnih zdrаstvenih uslugа  
  • Brаzilske zаdruge u oblаsti poljoprivrede ostvаruju izvoz vredаn preko milijаrdu dolаrа godišnje    
  • U Singаpuru zаdruge imаju 55 % tržištа u odnosu nа sve trgovаčke lаnce. 
 

Međunarodni zadružni principi

Osnivanje i rad zadruga se zasniva na sledećim međunarodnim zadružnim principima:

1. dobrovoljno i otvoreno članstvo koje podrazumeva da su zadruge dobrovoljne organizacije otvorene za sva lica, koja mogu da koriste njene usluge i koja su spremna da prihvate odgovornost koja proizilazi iz članstva,

2. kontrola od strane zadrugara ostvaruje se kroz zadrugu kao demokratsku organizaciju kontrolisanu od strane svojih članova, koji aktivno učestvuju u donošenju odluka i formulisanju njene poslovne i razvojne politike, kao i odgovornost izabranih predstavnika zadruge svim članovima zadruge. Svaki zadrugar ima jednako pravo glasa po principu: jedan zadrugar – jedan glas; 

3. ekonomsko učešće zadrugara ostvaruje se tako što članovi doprinose kapitalu svojih zadruga i demokratski ga kontrolišu. Zadrugarima pripada pravo na ograničenu naknadu, ako je primaju, na ime kapitala nastalog osnivačkim ulogom članova. Članovi izdvajaju viškove za neke od sledećih ciljeva:

1) razvoj zadruge kroz uspostavljanje zadružnog fonda  

2) podela zadrugarima u srazmeri sa njihovim transakcijama koje su imali sa zadrugom i

3) podrška drugim aktivnostima odobrenim od strane članstva;

4. autonomija i nezavisnost zadruge se ogleda u samostalnosti organizacije, samopomoći zadruge kojom upravljaju i koju kontrolišu zadrugari. Zadruga čuva svoju samostalnost, nezavisnost, demokratsku upravu svojih članova i kada zaključuje ugovore sa drugim subjektima, 

5. obrazovanje, obuka i informisanje odnosi se na ulogu zadruge da obezbedi obrazovanje i obuku za svoje članove, izabrane predstavnike, menadžere i zaposlene, da bi oni mogli efektivno doprinositi razvoju svojih zadruga i informisanju šire javnosti, a naročito informisanju mladih o zadrugarstvu i pogodnostima koje ono pruža;

6. međuzadružna saradnja  ukoja se ostvaruje učlanjenjem zadruge u  lokalne, regionalne, nacionalne i međunarodne strukture;

7. briga za zajednicu se manifestuje kroz aktivnosti zadruge u skladu sa održivim razvojem svojih zajednica kroz politiku odobrenu od strane njihovih članova. 

 

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Close Menu