leader

LEADER pristup – Lokalna strategija ruralnog razvoja

Leader pristup ili strategija razvoja ruralnog područja je mera IPARD programa

leader

koja će se sprovoditi u II fazi implementacije mera IPARD-a, od 2017. godine.

Princip je da razvoj lokalnih sredina bude rezultat dogovora lokalnih aktera.

Predviđeno je da se ovaj program finansira sredstvima EU, iz nacionalnih fondova i privatnog sektora.

Najznačajniji mehanizam za sprovođenje LEADER-a na lokalnom nivou biće Lokalne akcione grupe (LAG), koje će činiti predstavnici različitih društvenih, privrednih i političkih sektora koji postoje u lokalnoj zajednici.

Upravljanje LEADER programom karakteriše nekoliko najbitnijih elemenata: 

– Svaki LAG (lokalna akciona grupa) mora da definiše sopstveno geografsko područje (povezana oblast sa 5.000-150.000 stanovnika, za koju je nadležan). 

– LAG mora da napravi strateški plan za svoju oblast. To su multi-sektorski planovi koji se kreiraju na lokalnom nivou, a šalju se na odobravanje instituciji na nacionalnom nivou.

– Po odobravanju planova LAG-ovi su odgovorni za za njihovo sprovođenje tokom trajanja LEADER programa.

Prioriteti razvojnih planova za ruralne oblasti su: 

  1. Korišćenje novih tehnologija koje bi proizvode i usluge ruralnih područja učinili konkurentnijim;
  2. Unapređenje kvaliteta života u ruralnim sredinama;
  3. Poboljšanje pristupa tržištu malih proizvodnih jedinica kroz lokalne akcije;
  4. Najbolje moguće korišćenje prirodnih i kulturnih resursa lokalnih zajednica.

Stoga bi trebali ubrzati aktivnosti na: 

  1. Pripremi i donošenju neophodnih strateških dokumenata iz ove oblasti;
  2. Osnivanju LAG mreže;
  3. Pokrenuti formalne obrazovne programe iz oblasti ruralnog razvoja i podržati neformalne;
  4. Obezbediti bolju komunikaciju i koordinaciju svih aktera koji će biti uključeni u sprovođenje ovog programa.

Pripremila: Radmila Koprivica dipl. inž.

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Close Menu