Konkurs za bespovratna sredstva za zadruge je u toku

rukovanje crtez

Želite da osnujete zemljoradničku i poljoprivrednu zadrugu? U toku je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava.

Javni konkurs radi dodeljivanja bespovratnih sredstava za zemljoradničke i poljoprivredne zadruge u 2018. godini odnosi se na celokupnu teritoriju Republike Srbije, a naročito u Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički, Pčinjski upravni okrug i Autonomnu Pokrajinu Kosovo i Metohija. 

Konkurs je raspisao Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća.

Cilj konkursa je unapređenje zadružnog sistema i povećanje konkurentnosti u ruralnim sredinama kao i razvoj sopstvenih prerađivačkih kapaciteta zadruga u preradi mleka, mesa, voća i povrća, industrijskog bilja, kako bi se one ravnopravno uključile u tržište finalnih prehrambenih proizvoda.

Koje projektne aktivnosti će biti finansirane, koliko sredstava je na raspolaganju, koje kriterijume treba ispuniti? Evo odgovora.  

Subjekti koji mogu biti podnosioci prijave na konkurs zajedno sa jedinicom lokalne samouprave:

 1. Zadruge koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi organ nadležan za poslove registracije privrednih subjekata (Agencija za privredne registre) 2017. i 2018. godine (u daljem tekstu: novoformirane zadruge);
 2. Zadruge koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi organ nadležan za poslove registracije privrednih subjekata (Agencija za privredne registre) do kraja 2016. godine (u daljem tekstu: stare zadruge);
 3. Zadruge koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi organ nadležan za poslove registracije privrednih subjekata (Agencija za privredne registre), kao složene zadruge (u daljem tekstu: složene zadruge).

Koliko bespovratnih sredstava je na raspolaganju? 

Maksimalan predviđen iznos bespovratnih sredstava:

 • Za novoformirane zadruge 7.500.000,00 dinara;
 • Za stare zadruge 15.000.000,00 dinara;
 • Za složene zadruge 60.000.000,00 dinara.

Svi traženi iznosi za realizaciju projekta uključuju i porez na dodatu vrednost.

Kriterijumi 

 • Da je zadruga uskladila svoja akta, organe i poslovanje sa Zakonom o zadrugama (Službeni glasnik, br. 112/2015);
 • Da je zadruga izvršila redovnu zadružnu reviziju u poslednje dve godine;
 • Da za iste namene zadruga nije koristila i nije u postupku odobravanja podsticajnih sredstava koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta jedinice lokalne samouprave, budžeta AP Vojvodine, IPARD-a ili donatorskih organizacija;
 • Zadruge koje su dobile bespovratna sredstva na Konkursu za dodelu bespovratnih sredstava kroz učešće u ekonomsko-finansijskim podsticajima za osnivanje novih zadruga i investicione projekte postojećih zadruga u 2017. godini, ne mogu konkurisati za dobijanje bespovratnih sredstava kao stare ili novoformirane zadruge, osim u slučaju da su jedna od članice složene zadruge, kao podnosioca prijava na Konkurs;
 • Zadruge koje konkurišu za dobijanje bespovratnih sredstava za stare ili novoformirane zadruge, ne mogu istovremeno biti članice složene zadruge, koja konkuriše za dobijanje bespovratnih sredstava;
 • Da je zadruga izmirila obaveze po osnovu poreza i doprinosa, kao i druge obaveze iz javnih prihoda;
 • Da je zadruga registrovana u Agenciji za privredne registre;
 • Da zadruga ima registrovani tekući račun u Narodnoj banci Srbije preko kojeg obavlja svoje poslovanje;
 • Da zadruzi u roku od jedne godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
 • Da račun zadruge nije u blokadi od 01.01.2018. godine;
 • Da nad zadrugom nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 • Da direktor zadruge nije krivično osuđivan, kao i da se protiv njega ne vodi istražni postupak, za krivična dela protiv privrede;
 • Finansijsko učešće složene zadruge u realizaciji projekta, mora da iznosi minimum 20% traženih sredstava.

Koje projektne aktivnosti će biti finansirane?

Zadruge mogu ostvariti pravo na finansiranje projektnih aktivnosti za:

 • Nabavku živih životinja za potrebe povećanja osnovnog stada, kao i opreme za potrebe unapređenja kvaliteta i kapaciteta farmi za proizvodnju mleka i tov stoke;
 • Nabavku opreme za preradu mleka i mesa;
 • Nabavku opreme za skladištenje, sortiranje, pakovanje i preradu voća i povrća;
 • Nabavku opreme za potrebe proizvodnje u voćarstvu, vinogradarstvu i povrtarstvu i podizanje matičnih zasada;
 • Nabavku opreme za proizvodnju i preradu aromatičnog, začinskog i lekovitog bilja;
 • Nabavku mehanizacije i opreme za skladištenje i preradu žitarica;
 • Nabavku opreme za pčelarstvo;
 • Izgradnju montažnih objekata od prefabrikovanih elemenata i nabavku opreme za finalnu preradu poljoprivrednih proizvoda (samo za složene zadruge).

Bespovratna sredstva nisu namenjena za:

 • Pokrivanje troškova dugovanja iz prethodnog perioda;
 • Plaćanje putem kompenzacije i cesije;
 • Novčane kazne i troškove parničnog postupka;
 • Troškove bankarskih provizija, kredita, kursnih razlika;
 • Kreditiranje trećih lica;
 • Konsultantske i marketinške usluge;
 • Troškove za prikupljanje dokumentacije za prijavu na konkurs;
 • Troškove garancija i polise osiguranja;
 • Troškove prevoza;
 • Troškove za kupovinu polovne i reparirane opreme i materijala;
 • Prometa između povezanih lica;
 • Trajna obrtna sredstva;
 • Troškove uvoza, carine, špedicije;
 • Troškove zakupa i lizinga;
 • Troškove amortizacije i održavanja;
 • Troškove nabavke građevinskog materijala i izvođenja građevinskih radova (osim za složene zadruge);
 • Troškove overe ugovora kod javnog beležnika.

Rok za podnošenje prijava 

Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja konkursa do 15.08.2018. godine za novoformirane i stare zadruge, a za složene zadruge rok je do 15.09.2018. godine.

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj konkurs, zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu damir.taljai@mbprr.gov.rs i na telefon broj 011/31-17-633.

KONKURS I OBRASCE PRIJAVA MOŽETE PREUZETI OVDE

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?