Kada prestaje status zadrugara

Status zadrugara prestaje: istupanjem iz zadruge, isključenjem iz zadruge, smrću zadrugara ili prestankom rada zadruge. 

1. Zadrugar može da istupi iz zadruge po osnovu pismene izjave o istupanju. Status zadrugara prestaje danom kad zadruga primi njegovu pismenu izjavu o

istupanju, ako zadružnim pravilima nije određen otkazni rok. Ako zadrugar ima dospele obaveze prema zadruzi, status zadrugara prestaje po podmirenju tih obaveza, ali ne pre isteka otkaznog roka. 

2. Zadrugar može biti isključen iz zadruge zbog razloga utvrđenih zadružnim pravilima.

Odluku o isključenju zadrugara donosi organ određen zadružnim pravilima.

Odluka o isključenju mora biti obrazložena. Protiv odluke o isključenju zadrugar može podneti žalbu skupštini zadruge, u roku utvrđenom zadružnim pravilima. Odluku po žalbi zadrugara skupština zadruge donosi u roku utvrđenom zadružnim pravilima. Ako odluka po žalbi zadrugara nije donesena u roku iz stava 5. ovog člana, smatraće se da je žalba odbijena. Status zadrugara prestaje danom koji je određen odlukom o isključenju. Ako je protiv odluke o isključenju zadrugar podneo žalbu, status zadrugara prestaje danom donošenja odluke o odbijanju žalbe na odluku o isključenju, a ako odluka po žalbi nije doneta u roku iz stava 5. ovog člana – danom proteka tog roka. 

3. Naslednici umrlog zadrugara mogu steći status zadrugara, s pravima i obavezama umrlog zadrugara, ako o tome odluči organ zadruge određen zadružnim pravilima i ako ispunjavaju uslove za sticanje statusa zadrugara.

4. Danom prestanka statusa zadrugara prestaju prava i obaveze zadrugara, osim imovinskih prava obaveza utvrđenih ugovorom o osnivanju, zadružnim pravilima i ovim zakonom.

Pripremila: Mimica Kostić Đorđević dipl. inž.

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Close Menu