Robne rezerve kupuju pšenicu za 20 dinara

zetva psenice 2017

Republička direkcija za robne rezerve vrši kupovinu do 25.500 tona merkantilne pšenice rod 2019. godine, domaćeg porekla.

Kupovina merkantilne pšenice vršiće se posredstvom Produktne berze AD, Novi Sad, od:

1. fizičkih lica – nosilaca registrovanih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava,

2. zemljoradničkih zadruga i

3. skladištara koji sa Direkcijom imaju zaključen ugovor o skladištenju, čuvanju i obnavljanju merkantilne pšenice.

Poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge i skladištari moraju imati gazdinstvo koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS“, broj 17/13, 102/15, 6/16 i 46/17, 44/18 – dr. zakon, 102/18 i 6/19), a nalazi se u aktivnom statusu.
Zemljoradničke zadruge iz stava 1. ove tačke moraju biti registrovane u APR-u, u pravnoj formi zadruga, sa šifrom pretežne delatnosti 0111-gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Merkantilna pšenica mora biti domaćeg porekla, zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, u svemu prema srpskom standardu SRPS.E.B1.200 i SRPS E.B1.200/1 sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13 %, ukupne primese maks. 2 % od čega neorganskog porekla maks. 0,25%.

Cena merkantilne pšenice je 20,00 d/kg (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Rok plaćanja kupljene merkantilne pšenice je do 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije o isporuci merkantilne pšenice Direkciji.

Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jednog aktivnog, registrovanog, poljoprivrednog porodičnog gazdinstva je 10 tona, a maksimalna 100 tona.

Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jedne zemljoradničke zadruge je 20 tona, a maksimalna 150 tona.

Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od ovlašćenog skladištara za merkantilnu pšenicu je 100 tona, a maksimalna 1.000 tona.

Zaključivanje ugovora o kupoprodaji vršiće se na osnovu spiska registrovanih poljoprivrednih prodičnih gazdinstava, zemljoradničkih zadruga i ovlašćenih skladištara Republičke direkcije za robne rezerve, dostavljenog od strane Produktne berze u Novom Sadu.

Prilikom potpisivanja ugovora sa Direkcijom, poljoprivredno porodično gazdinstvo je u obavezi da dostavi:

1. fotokopiju lične karte,

2.original izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu) ne stariji od 5 dana od dana prijave „Produktnoj berzi“ AD, u Novom Sadu;

Zemljoradnička zadruga i skladištar Direkcije za merkantilnu pšenicu, su u obavezi da dostave:

1. fotokopiju izvoda iz Agencije za privredne registre,

2.original Izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu) ne stariji od 5 dana od dana prijave „Produktnoj berzi“ AD, u Novom Sadu.

3. fotokopiju kartona deponovanih potpisa, overenu i datiranu od strane banke, ne stariju od 15 dana.

Pored navedenog, poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge i skladištari u obavezi su da dostave i sledeću orginal dokumentaciju:

• potvrdu o uskladištenju potpisanu i overenu od strane ovlašćenog lica skladištara,

• prijemnicu ili magacinski ulaz potpisan i overen od strane ovlašćenog lica skladištara i prodavca,

• sertifikat o kvalitetu i kvantitetu i zapisnik o kontroli izdati od strane akreditovane kontrolne organizacije.

Zapisnik o kontroli treba da je potpisan i overen od strane akreditovane kontrolne organizacije, kao i od strane ovlašćenog lica skladištara. Troškovi izdavanja sertifikata su obaveza prodavca.

• račun (ukoliko je prodavac PDV obveznik).

Zainteresovana poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge i skladištari Direkcije za merkantilnu pšenicu prijavljuju se Produktnoj berzi, Novi Sad, elektronski, svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 časova, počev 10.07.2019.godine, na adresi www.proberza.co.rs/otkuppsenice2019/.

Sve informacije na brojeve telefona: 011/3238-997, 3239-059, 3239-058, u Beogradu i 021/526-890, u Novom Sadu.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?