Zasnivanje livada i pašnjaka – koristi i agrotehnika

ovce na pasnjaku
Zasnivanjem sejanih livada i pašnjaka može se za kratko vreme proizvodnja kabaste stočne hrane popraviti u kvantitetu i kvalitetu.

Livade i pašnjaci su vrlo značajni, jer kada bismo se pravilno odnosili prema njima, odličan su izvor kabaste hrane u ispaši i spravljanju sena.

Kod nas se sa prirodnih livada i pašnjaka dobijaju mali prinosi, slabog i lošeg kvaliteta. Primetno je da su iz godine u godinu sve veće površine pod prirodnim livadama i pašnjacima, može se reći, slabo negovane čak i zapuštene.

Prednosti zasnivanja livada i pašnjaka

Zasnivanjem sejanih livada i pašnjaka, sejanjem kulturnih, produktivnih, kvalitetnih i deklarisanih semena trava i leguminoza i njihovih mešavina može se za kratko vreme proizvodnja kabaste stočne hrane popraviti u kvantitetu i kvalitetu.
 
To znači da naši stočari imaju kvalitetnu, i zbog povećanih prinosa po jedinici površine, kabastu stočnu hranu po manjoj ceni koštanja za ishranu goveda i ovaca. Ovo se naročito odnosi na brdsko-planinska područja, gde su nepovoljniji prirodni uslovi kao i manje plodno zemljište.
Sejanjem livada i pašnjaka poljoprivredni proizvođači dobijaju veći i stabilniji prinos, kvalitetniju stočnu hranu sa većim procentom proteina i mineralnih materija, ranije se počinje u toku godine korišćenje istih, travna masa je ukusnija i sočnija, pogodnija za ispašu i spravljanje sena, silaže i senaže.
Korišćenjem sejanih livada i pašnjaka koji se pravilno koriste i neguju stočari dobijaju veću količinu mleka i veći prirast u mesu po jedinici površine.
 
Takođe visok kvalitet kabaste hrane stvara mogućnosti za razvoj intenzivnog govedarstva i ovčarstva uz manju upotrebu koncentrovanih hraniva koja imaju visoku cenu.

Šta obavezno uraditi pre i pri zasnivanju livada i pašnjaka

Da bi se sve to ostvarilo i prešlo iz priče i pisanja u stvaran život treba uvek paziti na sledeće činjenice i postupke koje treba uraditi pre i pri zasnivanju kao i tokom korišćenja sejanih livada i pašnjaka, a to su:
 
– urađena agrohemijska analiza zemljišta i postupanje po preporuci,
 
– pravilan izbor isključivo po savetu stručnjaka pogodnih vrsta i sorata trava, leguminoza i njihovih smeša,
 
– pravilno i pravovremeno đubrenje po preporuci stručnog lica u toku perioda korišćenja,
 
– zaštita od korova i
 
– na kraju, ali vrlo važno i može se reći jedno od odlučujućih trenutaka za sadržaj proteina u zelenoj masi  trenutak korišćenja odnosno trenutak košenja ili korišćenja u ispaši.

Agrotehnika

Pošto se sejane livade i travnjaci koriste do 6 godina osnovnu obradu i pripremu zemljišta za setvu obaviti kvalitetno.
 
Osnovna obrada se obavlja na dubinu od 20-25 cm najbolje u jesen. Količine, vreme i način primene đubriva (kako mineralno kompleksnih takoiI stajnjaka) primeniti po preporuci dobijenoj  iz agrohemijske analize zemljišta.
 
Seme trava i smeša je sitno pa predsetvenu pripremu zemljišta kao i samu setvu treba uraditi pažljivo.
 
Obavezna mera je valjanje.
 
Vreme setve je u jesen kraj avgusta početak septembra, dok je u proleće to rano čim vremenski uslovi to dozvole. Obično je to početkom marta, a u višim planinskim krajevima i do početka maja.
 
Kasnija setva često vodi u neuspeh.
Setvu raditi sa deklarisanim, čistim semenom i sa žitnim sejalicama, a na manjim površinama česta je pojava i ručna setva.
 
Dubina setve na lakšim zemljištima je od 1.5-2.5 cm, a na težim do 1.5 cm.

Setvena norma

Uvek treba koristiti optimalnu i preporučenu količinu semena za setvenu normu i pošto se najčešće seju trave u smeši sa leguminozama optimalna setvena norma za travno-detelinarske smeše je od 30-35 kg/ha, a čisto travne smeše 35-40 kg/ha.
 
Ukoliko je zemljište loše pripremljeno za setvu količina semena se povećava za 15-20 %.
 
Miloš Nikoletić dipl. inž. 
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?