krave farma

Za stočare konkursi za povoljne kredite

Za stočare povoljni krediti Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede, kamata 1,5 odsto.

Konkursi koje je objavio Pokrajinski sekretarijat za razvoj poljoprivrede odnose se na dodelu kredita za nabavku:

  • kvalitetne teladi i prasadi za tov u 2019. godini,  
  • kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu u 2019. godini
  • opreme za stočarske farme u 2019. godini.

Konkursi su otvoreno do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju.

Konkurs za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5 % na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

– maksimalan iznos kredita 40.000 evra,

– Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 3.000 evra,

– rok otplate 15 meseci,

– korisnik kredita se obavezuje da celokupan iznos vrati jednokratno nakon isteka kredita

Konkurs za dodelu kredita za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu

Kreditna sredstva se dodeljuju za kupovinu kvalitetnih priplodnih grla goveda, ovaca, koza, svinja.

Sredstva će se pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5 % na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

– maksimalan iznos kredita 40.000 evra,

– Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,

– rok otplate 24 meseca,

– grejs period traje 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,

– otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata),

Konkurs za dodelu kredita za nabavku opreme za stočarske farme 

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5 % na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

– maksimalan iznos kredita 40.000 evra,

– grejs period u trajanju 6 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,

– rok otplate 60 meseci,

– otplata kredita se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 11 rata).

Krediti će biti realizovani tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita registrovanom dobavljaču, odnosno izdavaocu predračuna koje bude odabrao učesnik konkursa. 

Krediti će se odobravati po pristiglim prijavama sve do utroška sredstava planiranih konkursom.

Realizacija kredita vršiće se u skladu sa prilivom sredstava na račun Fonda.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa, informacije o potrebnoj dokumentaciji i prijavu moguće je preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Close Menu