Za kupovinu opreme za stočarske farme krediti na 5 godina uz kamatu od 1%

stocarske farme

Maksimalan iznos kredita za opremu za stočarske farme je 4.500.000,00 dinara. Grejs period od 12 meseci, od dana prenosa sredstava.

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je konkurs za odobravanje kredita za obezbeđenje finansijskih sredstava za kupovinu opreme za stočarske farme. Cilj konkursa je stvaranja uslova za intenziviranje poljoprivredne proizvodnje i stepena konkurentnosti individualnih poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će se realizovati isključivo na teritoriji AP Vojvodine.

Pravo da konkurišu imaju:

  • registrovana poljoprivredna gazdinstva – pravna i fizička lica sa teritorije AP Vojvodine, u aktivnom statusu, kao i fizička lica sa prebivalištem u jedinicama lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine,
  • pravna lica sa sedištem (ne organizaciona jedinica) u jedinici lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine.

Kupovina opreme za stočarske farme

Krediti za kupovinu opreme za stočarske farme biće odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

  • Maksimalan iznos kredita 4.500.000,00 dinara,
  • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 300.000,00 dinara,
  • Kredit se odobrava sa rokom vraćanja od 5 godine u koji je uključen grejs period od 12 meseci, računajući od dana prenosa sredstava,
  • Za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,
  • Otplata se vrši u šestomesečnim ratama, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme za stočarstvo koju bude odabrao učesnik konkursa. Krediti će se odobravati u skladu i na osnovu PRAVILNIKA O RASPODELI SREDSTAVA SA UTVRĐENIM KRITERIJUMIMA ZA DODELU KREDITA PO RASPISANIM KONKURSIMA U 2022. godini.

Prijave se mogu preuzeti na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Fond zadržava pravo da izvrši procenu finansijskog stanja i kreditne sposobnosti podnosioca zahteva u skladu sa svojim internim aktima, kao i da pored navedene dokumentacije, zatraži i dodatnu dokumentaciju ukoliko se za istom ukaže potreba. Podnosilac prijave – na obrascu koji je sastavni deo prijave na konkurs – treba da se izjasni o tome da li će dokumentaciju navedenu pod tačkom 6 pribaviti sam ili je saglasan s tim da je pribavi Fond, po službenoj dužnosti.

Kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima. Krediti će se odobravti po pristiglim prijavama sve do utroška sredstava planiranih konkursom. Realizacija kredita vršiće se u skladu sa prilivom sredstava na račun Fonda.

Prijave do kraja oktobra

Prijave na konkurs podnose se zaključno sa 31.10.2022. godine (ponedeljak). Neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti poštom ili lično na adresu:

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21001 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom “ Za konkurs za dodelu kredita za nabavku opreme za stočarske farme
u 2022. godini “

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451
Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivred

Preporučujemo: O repinim rezancima i melasi u ishrani životinja

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede