Objekti za smeštaj silaže – preporučene dimenzije

siloobjekat

Izgradnju objekta za smeštaj silaže treba detaljno isplanirati kako bi se izbegle eventualne greške.

Kako će objekat izgledati zavisi od vrste i broja životinja koje se hrane, dužine perioda hranjenja, kao i količine silo mase.

Najbolje je da ove objekte podižemo blizu mesta hranjenja. Pošto bi trebalo da budu dostupni za mehanizaciju važno je pravilno isplanirati njihove dimenzije.  

Ukoliko planirate da izgradite objekat za odlaganje silaže pročitajte preporuke Predraga Jankovića, diplomiranog inženjera PSSS koje bi to dimenzije silo objekata bile najpogodnije.

Objekti za silažu – širina, dužina

Čista širina, „šupljina“, silo rovova od jedne do druge unutrašnje strane zidova ne sme da bude manja od 3,00 do 3,20 m. Samo se sa ovakvom njegovom najmanjom šupljinom u objektu može dobro i uspešno obaviti nabijanje svih delova hrane traktorom. Ukoliko je čista širina manja od navedene, ne mogu se svi delovi dobro nabiti pomoću traktora.

Međutim, kod individuainih proizvođača, zbog pražnjenja, odnosno svakodnevnog uzimanje hrane, ova čista širina silo rova sme da bude do najviše 4,00 m. Najmanja dužina silo rova je 5,00-7,00 m. Izgradnja kraćih objekata nije preporučljiva. Najveća dužina objekta može da iznosi do 20,00 m. Veće dužine nisu preporučljive za individualna gazdinstva. Medutim, najpreporučljivija dužina rova je 10,00 m. Za veće kapacitete grade se dva, tri do četiri rova u bateriji. Visina zidova silo rova kreće se od 1,60-1,80 m do 2,00 m. Niži ili viši zidovi rovova nisu preporučljivi.

Ovde su navedene najpovoljnije dimenzije silo rovova preporučljive za individualne proizvođače, koji gaje manji broj grla stoke u odnosu na velike stočarske farme.

Za velike kapacitete, gde se dnevno izuzimaju velike količine silaže, širina rova može da bude i veća od navedene, a kreće se od 5,00 do najviše 10,00 m. Isto tako, kod ovih objekata i dužina rova može da bude veća, ali najviše do 40-50 m.

Više kraćih umesto jednog dugačkog objekta

Bolje je graditi dva, tri, četiri i više kraća rova u bateriji, nego samo jedan dugačak. Kod ovakvih objekata i visina može da bude nešto veća, ali ne iznad 3,00 m, s tim da se punjenje i pražnjenje ovakvih objekata mora obavljati na poseban način odgovarajučim mehaničkim sredstvima.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?