Krediti za nabavku opreme za farme

krave farma

Konkurs koji je raspisao Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede za kredite za nabavku opreme za farme je u toku i traje do utroška raspoloživih sredstava.

Kamata je 1,5 %  godišnje.  

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. 

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5 % na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

– maksimalan iznos kredita 40.000 evra,

– grejs period u trajanju 6 meseci,

– za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,

– rok otplate 60 meseci,

– otplata kredita se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 11 rata).

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme za stočarstvo koju bude odabrao učesnik konkursa.

Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, opštinskim kancelarijama, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Konkurs 

Dokumentacija

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

  1. originalni predračun sa specifikacijom iskazan u dinarskom iznosu (Napomena: Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
  2. original lista nepokretnosti za poljoprivredno zemljište ne stariji od 15 dana, na koje se može staviti založno pravo- izvršna vansudska hipoteka prvog reda u korist Fonda u jedan i po većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita. (napomena; podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik poljoprivrednog zemljišta koja će se staviti pod hipoteku);
  3. ukoliko je predmet obezbeđenja bankarska garancije potrebno je dostaviti pismo o namerama izdavanja garancije;
  4. original izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor,ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva
  5. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „VODE VOJVODINE”) ne starije od 30 dana;(za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);
  6. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta (za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);

Dodatna obavezna dokumentacija za pravna lica:

  1. izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;
  2. potvrda Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licem nije pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;

Podnosilac prijave – na obrascu koji je sastavni deo prijave na konkurs – treba da se izjasni o tome da li će dokumentaciju navedenu pod tačkama 2,4, 5 i 7 pribaviti sam ili je saglasan s tim da je pribavi Fond, po službenoj dužnosti.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

21001 Novi Sad

Bulevar Mihajla Pupina 6

sa naznakom ” Za konkurs”

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijava na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede