Bespovratno do 15.000 tona merkantilnog kukuruza za uzgoj mlečnih krava

urea u ishrani goveda

Bespovratno kukuruz za uzgajivače mlečnih krava. Prijave podneti u periodu od 11. novembra 2022. godine do 23. novembra 2022. godine

Republička direkcija za robne rezerve objavila je Javni poziv za podnošenje prijava za bespovratnu isporuku do 15.000 tona merkantilnog kukuruza kao pomoć uzgajivačima mlečnih krava.

Na osnovu Zaključka Vlade Republička direkcija za robne rezerve će izvršiti bespovratnu isporuku do 15.000 tona merkantilnog kukuruza u cilju upućivanja pomoći uzgajivačima mlečnih krava.

Merkantilni kukuruz koji se daje jeste prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama, sa sledećim elementima kvaliteta: do 14 % vlage, do 8 % lomljenih zrna, do 2 % defektnih zrna, do 2 % nagorelih zrna, strane primese maksimalno 1 %, od toga 0,5 % anorganskih. Lom se utvrđuje pomoću sita sa okruglim otvorima prečnika od 5 mm.

Bespovratno kukuruz za mlečne krave starije od 24 meseca u trenutku objavljivanja poziva

Bespovratna isporuka se odnosi na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, registrovana poljoprivredna gazdinstva koja se bave uzgojem mlečnih krava, a mlečna krava jeste svako žensko grlo goveda starije od 24 meseca u trenutku objavljivanja javnog poziva.

Uzgajivač mlečnih krava koji može ostvariti pravo na pomoć na bespovratnu isporuku merkantilnog kukuruza je fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji:

  1. je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu u ovom registru za tekuću godinu;
  2. je upisan u Centralnu bazu podataka o obeležavanju životinja i u ovoj bazi ima od 1 do 50 mlečnih krava, u svom vlasništvu ili u vlasništvu člana njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
  3. nije u zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, po pravu prečeg zakupa, po bilo kom osnovu;
  4. je ostvario pravo na premiju za kravlje mleko za 2021. godinu, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju uslovi, način i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko.

Prijava se podnosi Poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi, odnosno Poljoprivrednoj stručnoj službi koja obavlja savetodavne poslove na području gde je mesto u kome se nalazi objekat u kome se uzgajaju mlečne krave (HID).

Obrazac prijave sa celokupnom dokumentacijom dostavlja se PSSS/PSS, u zatvorenoj koverti sa naznakom imena i prezimena, adresom prebivališta podnosioca prijave, kontakt telefonom i napomenom: „Prijava za ostvarivanje prava na pomoć uzgajivačima mlečnih krava“, preporučenom pošiljkom. Prijave koje nisu podnete PSSS/PSS koja obavlja savetodavne poslove na području gde je mesto u kome se nalazi objekat u kome se uzgajaju mlečne krave (HID) i prijave koje nisu podnete preporučenom pošiljkom PSSS/PSS odbacuje Odlukom.

Farma goveda

Rok za podnošenje prijave

Prijava za ostvarivanje prava na pomoć uzgajivačima mlečnih krava za bespovratnu isporuku merkantilnog kukuruza po ovom Javnom pozivu, podnosi se u periodu od 11. novembra 2022. godine do 23. novembra 2022. godine. Prijave podnete pre početka ili posle isteka roka PSSS/PSS odbacuje Odlukom.

Obavezna dokumentacija

Uz obrazac prijave ovog javnog poziva, podnosilac dostavlja:

  1. izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava sa podacima o aktivnom statusu, članovima porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju (stočni fond), koji izdaje područna jedinica Uprave za trezor, kao i
  2. spisak mlečnih krava na gazdinstvu upisanih u Centralnu bazu podataka o obeležavanju životinja koji izdaje nadležna veterinarska služba.

Sva dokumenta moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji. Dokumenti koji se prilažu ne mogu biti stariji od 15 dana od dana podnošenja prijave. Prijavu sa nepotpunom dokumentacijom PSSS/PSS odbacuje Odlukom.

Preuzimanje merkantilnog kukuruza vršiće se na paritetu utovareno u vozilo uzgajivača, u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije. Skladištar Direkcije izdaje potvrdu o preuzetim količinama merkantilnog kukuruza, koju potpisuju i uzgajivač mlečnih krava i prisutan predstavnik PSSS/PSS. Troškove prevoza merkantilnog kukuruza od skladišta Direkcije do uzgajivača mlečnih krava snosi uzgajivač mlečnih krava. PSSS/PSS vrši kontrolu raspodele i preuzimanja merkantilnog kukuruza kod skladištara Direkcije.

Prijavu i kontakte poljoprivrednih službi preuzmite OVDE 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede