Mikrobiološki preparat Bioplug za razgradnju biomase i kompostiranje

Kompostiranje biomase i dobijanje komposta neka bude cilj naših poljoprivrednika.

Sirovine za kompostiranje su svuda oko nas i mogu biti: slama, kukuruzovina, oklasak, ljuske, ostaci biljaka nakon orezivanja, ostaci hrane domaćih životinja.

U kontrolisanom postupku kompostiranja možemo koristiti mikrobiološki preparat Bioplug kompanije Biofor System d.o.o

Kompostiranje je proces biološke razgradnje organske materije

Za proces kompostiranja neophodno je prisustvo aerobnih mikroorganizama.

Ovo faktički znači da je za kompostiranje neophodno prisustvo vazduha. Finalni proizvod je kompost.

Kompost je stabilan proizvod sličan humusu karakterističnog mirisa zemlje. Tokom procesa kompostiranja dolazi do stabilizacije biorazgradivog otpada. Kao ulazna sirovina za kompostiranje ulaze vlažna i čvrsta organska materija, otpad od hrane, baštenski otpad, papir, kartoni i slično.

Osnovna razlika između procesa kompostiranja i prirodnog razlaganja jeste u tome što je proces kompostiranja kontrolisan proces.

Pored ulazne sirovine neophodno je prisustvo kiseonika, vode i mikroorganizama. Indikator uspešnosti procesa je razvijanje toplote u kompostoj hrpi.

Kompost u zemljištu povoljno utiče na poboljšanje vodnog-vazdušnog i toplotnog režima zemljišta. Može se koristiti za poboljšanje kvaliteta degradiranih zemljišta i kao supstrat u proizvodnji različitih biljnih vrsta.

Treba imati u vidu da se velike količine čvrstog komunalnog otpada odlažu na deponijama i utiču na zdravlje ljudi ali i na kvalitet životne sredine. Gasovi koji se ovom prilikom emitujući su CO2 , CH4 koji doprinose efektu staklene bašte.

Takođe, u poljoprivrednoj proizvodnji nastaju velike količine organskih ostataka.

Kolike su količine poljoprivrednog otpada ukazuje podatak da na proizvedenu 1 tonu zrna kukuruza nastaje 900 kilograma žetvenih ostataka.

Ove količine otpada predstavljaju značajan izvor zagađenja životne sredine, ali pravilnim tretiranjem može se dobiti koristan proizvod.

Ne sme se zaboraviti da se stepen razvijenosti jednog društva meri i njegovim odnosom prema otpadu.  

Direktiva EU o deponijama (99/31/EC) zahteva od zemalja članica implementaciju nacionalnih strategija za smanjivanje odlaganja biodegradabilnog otpada na deponijama.

Kompostiranje će imati sve veći značaj kao alternativna opcija tretmana biodegradabilnog otpada.

Bioplug ubrzava i kontroliše kompostiranje

Bioplug je mikrobiološki preparat za razgradnju organske materije i kompostiranje.

Doza primene je pri kompostiranju od 0,5 – 1 l/m3 (metar kubni) u zavisnosti od zbijenosti kompaktnosti mase.

Delovanjem Biopluga se ubrzava i kontroliše kompostiranje.

Kompost dobijen primenom Biopluga je bez prisustva patogenih mikroorganizama (izazivača bolesti) jer se razvijaju temperature od preko 60 stepena celzijusa koje ne pogoduju patogenim organizmima.

Gde kupiti Bioplug i ostale proizvode Biofor-a pročitajte OVDE.

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Kako, sa stanovišta proizvodnje kojom se bavite, ocenjujete 2019. godinu?
Close Menu