Fito farmacija

LG Seeds
njiva 11

Izmene pravilnika o davanju u zakup državne zemlje

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 18/19  od 15. marta 2019. godine.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Pravilnik donosi izmenu koja se odnosi na proveru podataka da li je fizičko ili pravno lice koje se  javilo za ostvarivanje prava zakupa, odnosno davanja na korišćenje  poljoprivrednog zemljišta bez plaćanja naknade koristilo poljoprivredno  zemljište bez pravnog osnova u prethodnim agroekonomskim godinama. 

U Pravilniku dalje piše da ako se utvrdi da je poljoprivredno zemljište korišćeno bez pravnog osnova, a i izmirena je naknada u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište, ta lica ostvaruju pravo zakupa, odnosno korišćenja  poljoprivrednog zemljišta bez plaćanja naknade u skladu sa uslovima propisanim ovim pravilnikom.

Zakupac poljoprivrednog zemljišta po pravu prečeg zakupa po  osnovu stočarstva poljoprivredno zemljište koristi isključivo za  proizvodnju hrane u skladu sa spiskom poljoprivrednih kultura koje se koriste  za ishranu domaćih životinja na osnovu kojeg je i stekao ovo pravo zakupa.

Spisak poljoprivrednih kultura koje se koriste za ishranu  domaćih životinja po vrstama domaćih životinja dat je u tabeli u Prilogu koji je sastavni deo Pravilnika. 

Zapisnikom republičkog poljoprivrednog inspektora utvrđuje  se faktički način korišćenja poljoprivrednog zemljišta.

Pasivan status za zakupca koji zemljište koristi za druge namene

Ako zakupac poljoprivrednog zemljišta po pravu prečeg zakupa po osnovu stočarstva ne koristi poljoprivredno zemljište isključivo za  proizvodnju hrane u skladu sa spiskom poljoprivrednih kultura koje se koriste za ishranu domaćih životinja, ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta  prestaje da važi zaključno sa istekom agroekonomske godine u kojoj je utvrđena nepravilnost, a poljoprivrednom gazdinstvu zakupca utvrđuje se pasivan  status.

Za jedinice javnog nadmetanja u postupku prijavljivanja za javno nadmetanje podnosilac prijave  dostavlja i izjavu da predmetno zemljište uzima u zakup radi investicionog  ulaganja.

Zakupac zemljišta podnosi Ministarstvu zahtev za odobrenje na investiciona ulaganja, najkasnije u roku od 60 dana od  dana zaključenja ugovora o zakupu i dostavlja elaborat za odobrenje na  investiciono ulaganje za predmetno zemljište.

Elaborat za odobrenje na investiciono ulaganje sadrži: kratak  opis investicije, vrstu, sortiment (za višegodišnje zasade), dinamiku radova,  predmer i predračun radova i postaje sastavni deo ugovora o zakupu, odnosno  ugovora o korišćenju poljoprivrednog zemljišta.

Dinamika radova u elaboratu treba da bude takva da se investiciona ulaganja okončaju najkasnije u roku od pet godina od dana davanja odobrenja, a zakupac, odnosno korisnik predmetnog zemljišta treba da postupa u skladu sa dinamikom radova navedenom u elaboratu.

Korisnik će početi sa izmirenjem obaveze plaćanja zakupnine za  korišćenje poljoprivrednog zemljišta po isteku roka utvrđenog osnovnim  ugovorom.

Odluku o davanju na korišćenje poljoprivrednog zemljišta uz plaćanje zakupnine donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave uz  saglasnost Ministarstva, nakon utvrđivanja ispunjenosti uslova.
Odlukom se utvrđuje i iznos naknade u skladu sa prosečno postignutom cenom zakupa po hektaru u odnosu na poslednju agroekonomsku godinu, u kojoj je postupak davanja u zakup okončan u odnosu na  momenat podnošenja zahteva.

PRAVILNIK U CELOSTI PREUZMITE OVDE

Oznake:, ,

Ostavi komentar

Predstavljamo

“Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar 2019” u prodaji

Novu knjigu "Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar", izdanje za 2019. godinu moguće je poručiti online ili preko narudžbenice, ili je podići lično ...
Detaljnije

Najave događaja

vino boce

Interfest u Novom Sadu uz vrhunska vina, delikatese, radionice i muziku

Interfest, najstariji međunarodni festival vina u Srbiji, održaće se od 13. do 15. juna ...
Detaljnije