Fito farmacija

LG Seeds

Krediti za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme

Konkurs za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2018. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavio je konkurs za dodelu kredita namenjenih za kupovinu pčelinjih rojeva, novih košnica i opreme za pčelarstvo.
 
Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.
 
Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:
 

– maksimalan iznos kredita 20.000 evra,

– Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,

– rok otplate 30 meseci,

– grejs period u trajanju od 15 meseci, za vreme grejs perioda  ne obračunava se interkalarna kamata,

– otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 6 rata)

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču, pčelinjih rojeva, košnica i opreme koju bude odabrao učesnik konkursa. 
 
Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima  proizvođača opreme za pčelarstvo.
 
Prijave se mogu preuzeti u  Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Dokumentacija

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:
 
1. originalni predračun sa specifikacijom iskazan u dinarskom iznosu (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
 
2. original lista nepokretnosti za poljoprivredno zemljište ne stariji od 15 dana, na koje se može staviti založno pravo- izvršna vansudska hipoteka prvog reda u korist Fonda u jedan i po većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita. (napomena; podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik poljoprivrednog zemljišta koja će se staviti pod hipoteku); 
 
3.  ukoliko je predmet obezbeđenja bankarska garancije potrebno je dostaviti pismo o namerama izdavanja garancije;
 
4. original izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor,ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva
 
5. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „VODE VOJVODINE”) ne starije od 30 dana; (za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);
 
6. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta (za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);
 
Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču koju bude odabrao učesnik konkursa;
 
Dodatna obavezna dokumentacija za pravna lica:
 
7. izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;
 
8. potvrda Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licem nije pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;
 
Podnosilac prijave – na obrascu koji je sastavni deo prijave na konkurs – treba da se izjasni o tome da li će dokumentaciju navedenu pod tačkama 2,4, 5 i 7 pribaviti sam ili je saglasan s tim da je pribavi Fond , po službenoj dužnosti.
 
Kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.
 
Fond neće obračunavati i naplaćivati penale i kazne za prevremenu otplatu kredita.
 
Krediti će se odobravti po pristiglim prijavama sve do utroška sredstava planiranih konkursom.
 
Realizacija kredita vršiće se u skladu sa prilivom sredstava na račun Fonda.
 
Konkurs je otvoren od 22. marta 2018. godine do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju. 
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
 
Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:
 
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom ” Za konkurs”
21001 Novi Sad
 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Oznake:, , ,

Ostavi komentar

Predstavljamo

“Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar 2019” u prodaji

Novu knjigu "Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar", izdanje za 2019. godinu moguće je poručiti online ili preko narudžbenice, ili je podići lično ...
Detaljnije

Najave događaja

prezentacij atraktora u radu

Jubilarni 15. SPIT – prikaz savremenih mašina i opreme u Kaću

SPIT će se održati u subotu, 20. jula 2019. godine, u Kaću, na parceli porodičnog gazdinstva Malešev ...
Detaljnije