Direkcija za robne rezerve prodaje poljoprivredno-prehrambene proizvode

robne rezerve

Direkcija za robne rezerve je objavila da je rok za dostavljanje ponuda sreda 11.3.2020. godine do 12 časova.

Republička direkcija za robne rezerve oglasila prodaju poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

PROIZVODI IZMELJAVANJA MERKANTILNE PŠENICE

1. PŠENIČNO STOČNO BRAŠNO
KOLIČINA: 1.000.000 kg
Kvalitet: odgovara odredbama Pravilnika o kvalitetu hrane za životinje “Službeni glasnik RS”, br. 4/2010 i 113/2012, 27/2014, 25/2015 i 39/2016).
Pakovanje: natron vreće 30 /1 neto mase.
Skladište Direkcije: AIK, Novi Pazar.

MESNE KONZERVE

1. JETRENE PAŠTETE
KOLIČINA: 34.000 kg
Pakovanje: limenka egalizovana na 150 g neto mase, upakovane u zbirnu ambalažu-kutiju.
Ovlašćena skladišta Direkcije.

2. MESNI NAREZAK
KOLIČINA: 150.000 kg
Pakovanje: limenka egalizovana na 150 g neto mase, upakovane u zbirnu ambalažu-kutiju.
Ovlašćena skladišta Direkcije.

Kvalitet: odgovara odredbama Pravilnika o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa („Službeni glasnik RS“, br.50/2015).

ŽIVA STOKA

1. TOVNE SVINJE
KOLIČINA: 2.500.000 kg
Kvalitet: odgovara odredbama Pravilnika o kvalitetu zaklanih svinja i kategorizaciji svinjskog mesa (“Službeni list SFRJ” br.2/85; 12/85 i 24/86).
Ovlašćena skladišta Direkcije.

2. TOVNA JUNAD
KOLIČINA: 300.000 kg
Kvalitet:odgovara odredbama Pravilnika o kvalitetu goveda i ovaca za klanje i tov PK-E2 ; III prerađeno izdanje (“Službeni list SFRJ” , br.21/69 i 55/69).
Ovlašćena skladišta Direkcije.

MLEKO U PRAHU

1. PUNOMASNO MLEKO U PRAHU
KOLIČINA: 12.533 kg
Kvalitet: mleka u prahu u svemu odgovara odredbama važećeg Pravilnika o kvalitetu proizvoda od mleka i starter kultura („Službeni glasnik RS“ br. 33/2010, 69/2010, 43/2013 -dr. pravilnik i 34/2014).
Punomasno mleko u prahu sadrži od 26% do 42%, mlečne masnoće u suvoj materiji po masi.
Pakovanje: natron vreće-pakovanje preko 2,5 kg neto mase.
Ovlašćena skladišta Direkcije.

VINO

1.KVALITETNO NEFLAŠIRANO VINO
KOLIČINA: 218.564 l
Ovlašćena skladišta Direkcije.
Kvalitet: Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za vino („Službeni list SRJ“ br. 54/99 i 39/2002, „Službeni list SCG“ br. 56/2003 i “Službeni glasnik RS”, br. 87/2011 i 26/2015 – dr. pravilnik).
Pakovanje: u rinfuzi.
Ovlašćena skladišta Direkcije.

2. VINO-NEUSLOVNO
KOLIČINA: 4.179 l
Pakovanje: u rinfuzi.
Skladište Direkcije: Navip, Dobanovci.

POLIRANI PIRINAČ

KOLIČINA: 97.000 KG
Kvalitet: u viđenom stanju.
Pakovanje: PP vreće 50/1 neto mase.
Skladište Direkcije: Luka Beograd.

PASULJ BELI I KLASA 6-9 mm

KOLIČINA: 92.000 KG
Kvalitet: u viđenom stanju.
Pakovanje: PP vreće 50/1 neto mase.
Skladište Direkcije: Luka Beograd.

Paritet za sve robe: skladište Direkcije
Rok i način plaćanja: AVANS 100% u roku od 10 dana od dana izdavanja predračuna.
Dinamika preuzimanja roba: 15 dana od dana izdavanja pismenog naloga.

Pismene ponude zainteresovanih preduzeća za kupovinu navedenih roba mora da sadrže sledeće elemente :
– Vrsta i naziv robe;
– Količina robe (kg, l);
– Cena robe (din/kg, din/l ), bez PDV-om
– Ostale pogodnosti koje se nude, a bitno utiču na povoljnost ponude.

Uz pismenu ponudu potrebno je dostaviti:
– izvod iz registra privrednih subjekata.
– 1 (jednu) solo menicu, blanko potpisanu i overenu,
– dokaz o podnetom Zahtevu za registraciju menica overen od ovlašćene banke („Službeni glasnik RS„ br.56/2011),
– menično pismo-ovlašćenje,
– fotokopiju kartona depo potpisa overenu od strane banke.

Ukoliko ponuđač odustane od zaključenja ugovora, Direkcija ima pravo obeštećenja aktiviranjem dostavljene menice u iznosu od 1% vrednosti ponude.

Kriterijum za odlučivanje je najviša ponuđena cena, pod istim ekonomskim uslovima ponuđača.

Javni oglas je otvoren do konačne prodaje oglašenih količina poljoprivredno – prehrambenih proizvoda.

Rok za dostavljanje ponuda je sreda 11.03.2020. godine do 12 časova.

U slučaju da se celokupna ponuđena količina ne proda, svake naredne srede vršiće se dalja prodaja javnim otvaranjem, do konačne prodaje proizvoda.

Komisija će uzimati u razmatranje samo blagovremeno prispele ponude.

Ponude dostaviti u zatvorenim kovertama, na adresu, sa naznakom:
REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE, BEOGRAD, ul.Dečanska br.8/a
«PONUDA ZA KUPOVINU POLJOPRIVREDNO – PREHRAMBENIH PROIZVODA – NE OTVARATI», kao i punu adresu i telefon ponuđača na poleđini koverte.

Javno otvaranje održaće se u sredu 11.03.2020. godine u 12:30 časova u prostorijama Republičke direkcije za robne rezerve, Beograd, ul. Dečanska br.8a, VI sprat kao i svake naredne srede do konačne prodaje oglašenih količina poljoprivredno – prehrambenih proizvoda.

Nepotpune i neblagovremene ponude, kao i ponude preduzeća koja su u sporu, čiji je tekući račun u blokadi ili imaju finansijski dug prema Direkciji, neće se razmatrati.

Republička direkcija za robne rezerve će doneti odluku o izboru najpovoljnije ponude na osnovu koje će sa najpovoljnijim ponuđačima zaključiti ugovor o prodaji.

Direkcija zadržava pravo jednostranog odustajanja od prodaje navedenih proizvoda po ovom oglasu.

Sve informacije mogu se dobiti u Republičkoj direkciji za robne rezerve – Beograd, ul. Dečanska br.8/a, telefoni: 011-3235-364, 011/3239-059 Odeljenje za poljoprivredne i prehrambene proizvode, 021/528-911, 021/526-890, Centar u Novom Sadu.

Izvor: Republička direkcija za robne rezerve

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?