Ovlašćene kontrolne organizacije za sertifikaciju u organskoj proizvodnji u 2017.

logo organski proiyvod
Svako lice koje je uključeno u organsku proizvodnju, proizvođači, prerađivači, trgovci nalaze se u sistemu stručne kontrole i sertifikacije.

Zašto je sertifikat važan?

Sertifikat je jedina garancija potrošaču da je organski proizvod proizveden po svim kriterijumima i standardima organske poljoprivrede.

Stručnom kontrolom utvrđuje se da li je neki proizvod, proces ili usluga u skladu sa standardima organske proizvodnje.

Sertifikat koji se izdaje za organski proizvod važi godinu dana od dana izdavanja. Dobijanjem sertifikata od ovlašćene organizacije stiče se pravo na korišćenje nacionalnog znaka „organski proizvod“ i logotipa setifikacionog tela na etiketi proizvoda.

Stručnu kontrolu vrše ovlašćene sertifikacione organizacije. Na osnovu izveštaja iz stručne kontrole, donosi se odluka o sertifikaciji organskih proizvoda i izdaje se sertifikat.

 

Korak po korak do sertifikata

Centar za organsku proizvodnju u Selenči podseća zainteresovane koje korake je potrebno preduzeti kako bi se došlo do potrebnog sertifikata.

Koraci koje treba preduzeti:

  • Uspostavite kontakt sa ovlašćenom sertifikacionom organizacijom 
  • Setifikaciona organizacija će Vam dati sve informacije u vezi stručne kontrole i sertifikacije i poslati Vam prijavu
  • Dostavite im popunjenu prijavu
  • Vaša prijava biće osnova za ponudu sa procenom troškova koja će Vam biti vraćena
  • Ovlašćena organizacija provera podatke iz prijave, kao i ispunjenost uslova za uključivanje u organsku proizvodnju
  • Ukoliko ispunjavate uslove zaključujete ugovor sa sertifikacionom organizacijom
  • Redovna stučna kontrola se vrši jednom godišnje izlaskom na teren lica iz sertifikacione organizacije. Proverava se vaša dokumentacija i eventualno uzimaju uzorci.
  • Moguće su i nenajvljene stručne kontrole tokom godine.
  • Odluku o sertifikaciji ne donosi lice koje je izašlo na teren , već drugo lice ili komisija u okviru serifikcione organizacije
  • U slučaju da ste ispunili sve zahteve i nakon plaćanja fakture, dobićete sertifikat koji važi godinu dana

 

Spisak ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji

Za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji Ministarstvo može ovlastiti kontrolnu organizaciju koja je registrovana u Registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata, koja ima akt o akreditaciji izdat od strane nadležnog akreditacionog tela Republike Srbije u skladu sa odgovarajućim srpskim, evropskim i međunarodnim standardima i koja ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti i kadrovske osposobljenosti.

Postupak uključivanja proizvođača u organsku proizvodnju pokreće se prijavom koju proizvođač podnosi ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji.

Poslove kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2017. godinu obavljaju sledeće kontrolne organizacije:

1) „ORGANIC CONTROL SYSTEM” ДОО, Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15/1; 

2) „TMS CEE”, Beograd, Rudnička 2; 

3) „CONTROL UNION DANUBE” ДОО, Beograd, Ohridska 11/2; 

4) „ECOCERT BALKAN” ДОО, Beograd, Glavna 13 m/III;

5) „CENTAR ZA ISPITIVANJE NAMIRNICA” ДОО, Beograd, Zmaja od Noćaja 11;

6) „ECOVIVENDI” ДОО, Beograd, Voje Veljkovića 5/III.   

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?