Načela organske stočarske proizvodnje koja se primanjuju u ishrani

krave na pašnjaku

Međunarodna federacija pokreta za organsku poljoprivredu (IFOAM) formulisala je najbitnija načela i dala preporuke za stočarske farme koje su u sistemima

krave na pašnjaku

organske stočarske proizvodnje. Suština ovih načela i preporuka odnose se na:

· ishranu životnja
· genetsko unapređenje stočarstva i metode gajenja
· zdravstvenu zaštitu, ponašanje i dobrobit životinja
· očuvanje životne sredine      

Kada se posmatra ishrana kao početna i po nekim merilima primarna oblast stočarske proizvodnje, onda se naglašava da u organskom sistemu produkcije preko 50% ukupne količine stočnih hraniva mora da bude proizvedeno na samoj farmi ili u koopreaciji sa drugim organskim farmama.

Kao pravilo mora da se precizno poštuje procenat zastupljenosti neorganskih stočnih hraniva, na osnovu koga:        
– ne sme da bude više od 10% suve materije u obroku kod preživara;       
– ne sme da bude više od 15% suve materije u obroku kod nepreživara.        

U vezi sa prethodnim sledi pravilo da je dozvoljeno do 30% količine hrane o obroku koja može da se sastoji od hrane iz perioda konverzije, osim ako je hrana iz perioda konverzije proizvedena na sopstvenom poljoprivrednom gazdinstvu i kada učešće takve hrane može da iznosi 100%.        

U hranivima koja se korisrte u ishrani životinja na organskim farmama ne smeju da budu zastupljene materije kao što su: hraniva sa dodatkom hemijskih materija, proizvodi koji su bazirani na sintetičkim izvorima azota, životinjski otpaci i sporedni proizvodi sa farme, promotori rasta i drugi hormonski stimulansi, kompletni antibiotici, kao i veštački poboljšivači ukusa, mirisa i boje za hraniva.

Ispaša predstavlja osnovni vid zdrave, prirodne i blagotvorne ishrane pa samim tim je i osnovni izvor hrane u organskom sistemu stočarske proizvodnje. Redovna i pravilna ispaša životinja bazirana na karakteristikama klime, zemljišta i hranidbenih potreba životinja predstavlja fundamentalnu komponentu organske stočarske proizvodnje, naročito kod preživara. Ispašom životinja obezbeđuje se:       

– njihov boravak na otvorenom;        

– održavanje životinja u dobroj telesnoj kondiciji;        

– regulisanje botaničkog sastava na pašnjacima;        

– neophodno cikllično kruženje hranljivih materija između zemljišta, biljaka i životinja    

Autor: Dragoljub Krajnović

psss.rs

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede