prskalica u plasteniku

Biopesticidi za zaštitu biljaka u organskoj proizvodnji

Zaštita biljaka od bolesti i štetočina izazov je za proizvođača. U organskoj proizvodnji izazov je još veći jer nije dozvoljena upotreba sintetičkih hemijskih preparata. Rešenje su biopesticidi. 

Šta su biopesticidi i kako se dele saznajete više u tekstu koji je pripremila Slavica Stojkić, savetodavac iz PSSS.
 
Konvencionalni način zaštite bilja podrazumeva primenu svih dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja.
Organska zaštita bilja zasniva se uglavnom na preventivnim merama.
 
Dozvoljena je primena određenih sredstava i biopesticida, ali se oni koriste isključivo kad je neophodno i uz konsultacije sa sertifikacionom kućom. Pre upotrebe mora se dobiti dozvola i imati opravdan razlog za upotrebu biopesticida.
 

Primena biopesticida

 
Biopesticidi su preparati za zaštitu gajenih kultura, dobijeniih prirodnih materijala poput mikroorganizama, biljnih i životinjskih ekstakata i minerala. Za biopesticide je karakteristično da nisu štetni za okolinu, ne ostavljaju toksične ostatke u zemljištu i biljkama, brzo se razgrađuju, većinom su veoma selektivni tj utiču samo na onaj patogen kojem su namenjeni (postoje i oni koji su toksični i za neku drugu vrstu pa je i ovde potreban oprez i poznavanje dejstva aktivne materije), koriste se u manjim količinama nego pesticidi a rezistentnost (otpornost) patogena je daleko manja nego u slučaju primene sintetičkih pesticida.
 
Nedostaci biopesticida su kratko vreme delovanja i duži period početka delovanja što iziskuje veći broj tretiranja, toksičnost pojedinih biopesticida i za korisne insekte, a u nekim slučajevima potrebno je pažljivo rukovanje od strane ljudi jer mogu izazvati trovanje ili alergijske reakcije (usled izlaganja većim koncentracijama u kratkom periodu npr. za vreme prskanja gajenih useva).

Podela biopesticida

Bioherbicidi: Uglavnom ih čine jedinjenja koja sadrže mikrobe poput bakterija i gljivica koje sprečavaju širenje korova. U nekim bioherbicidima se nalaze ostaci fitotoksičnih biljaka (izazivaju oštećenja) koje su prirodni antagonisti korovu koji tretiramo.

Bioinsekticidi: Sadrže derivate biljaka, gljiva ili mikroorganizama. Ovi izdvojeni ekstrakti deluju kao kontaktni ili digestivni insekticidi ali i kao repelenti (odbijaju štetočine). Biopesticidi mogu sadržati i viruse i nematode koji deluju tako što zaraze štetni insekt.

Biofungicidi: Dobijaju se izdvajanjem aktivne materije iz gljiva i mikroorganizama, a patogen odbijaju od gajene biljke na više načina: pojavljuju se kao konkurencija (antagonist) patogenim vrstama čime ih odbijaju od biljke ali ne deluju štetno na gajenu kulturu kao patogen, aktiviraju imuni sistem biljaka, stimulišu rast i razvoj biljaka te ona postaje otpornija na napade patogena.

Ostala jedinjenja: U ove biopesticide spadaju materije neorganskog porekla. Tu spadaju minerali, insekticidi I feromoni.

Iako je upotreba biopesticida u organskoj proizvodnji dozvoljena, smatra se da je treba koristiti samo u nužnim uslovima.
 
Pre nego što se odlučite na primenu biopesticida, trebalo bi da preduzmete sve agrotehničke i mehaničke mere odbrane od patogena što podrazumeva poštovanje plodoreda, setvu sorti (najbolje od domaćih selektivnih kuća) koje su otpornije na patogene specifične za domaće podneblje, adekvatna nega useva kako bi se povećala njihova otpornost na napad patogena, održavanje zemljišta čistim od korova, sadnja kompatibilnih useva koji se prirodno međusobno štite, ručno sakupljanje i odnošenje jaja ili imaga štetnih insekata sa biljke i bašte, tretiranje biljaka odgovarajućim “čajevima” i biljnim rastvorima.
 
Ostala dozvoljena sredstva za zaštitu bilja koja se koriste u organskoj proizvodnji:
  1. Krečni sulfat (kalcijumov polisulfid) / Fungicid, insekticid, akaricid,
  2. Mineralna ulja / Fungicid, insekticid,
  3. Kalijum permanganat / Fungicid, baktericid,
  4. Sumpor / Fungicid, akaricid, repelent,
  5. Bakar u obliku bakarnog hidroksida, bakarnog oksihlorida, trobaznog bakarnog sulfata, bakarnog oksida / Fungicid
  6. Kalijumov sapun (mazivi sapun) / Insekticid,
  7. Parafinsko ulje / Insekticid, akaricid,
  8. Kvarcni pesak / Repelent.
 
 

 

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Close Menu